Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Platnost standardu: od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách týkajících se mezinárodního poštovního provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologický postup týkající se mezinárodního poštovního provozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola zásilek po vykartování za využití rentgenu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady bezpečnosti práce s rentgenem Ústní ověření
b Vysvětlit, co je předmětem kontroly zásilek Ústní ověření
c Rozpoznat různé druhy komodit v poštovních zásilkách a rozhodnout o jejich dalším nakládání na základě kontrolou zjištěných skutečností Praktické předvedení
d Vysvětlit postup při zjištění porušení zasílacích podmínek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v procesu zpracování poštovních zásilek a dokladů podléhajících celní kontrole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních celních a daňových předpisech včetně vyjmenování zásilek předkládaných k celnímu řízení Ústní ověření
b Popsat stanovené technologické postupy pro předkládání zásilek určených k celnímu řízení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Hodnocení obsahu zásilek vzhledem k bezpečnostním opatřením, zákazům a omezením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v problematice bezpečnostních opatřeních, zákazech a omezeních při dovozu zboží v zásilkách ze třetích zemí Ústní ověření
b Vysvětlit postup při zjištění nepravidelností Ústní ověření
c Vyjmenovat kompetentní státní orgány, do jejichž rozhodovací pravomoci spadá problematika FYTO (kontrola rostlin proti zavlečení nemocí, jejich zdravotní stav), CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin), duševního vlastnictví, léků, živočišných produktů a veterinární kontroly Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Softwarová evidence poštovních zásilek po provedené vnitřní kontrole zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaevidovat poštovní zásilky pomocí snímače čárového kódu pro jejich další zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést postupy pro zpracování zásilek v limitech kvality Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Uchazeč musí předložit potvrzení (osvědčení) o absolvování školení minima celního deklaranta, případně lze nahradit 3 letou praxí v oboru jako celník u Celní správy a vykonání základní celní zkoušky, případně předložením osvědčení o složení zkoušky z PK Celní deklarant.

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování celkem 5 fiktivních poštovních zásilek, u kterých prostřednictvím rentgenového zařízení rozhodne uchazeč o dalším směřování zásilek ve smyslu kompetence Kontrola zásilek po vykartování za využití rentgenu, kritérium b).

 

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřováni formou vylosovaných otázek.

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikajíci fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

a)Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a současně 5 let odborné praxe jako lektor kvalifikační přípravy v rámci České pošty, s. p. nebo učitel odborných předmětů nebo odborného výcviku (učitelé v oboru poštovnictví a logistiky), z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Technologické vybavení pracovníka poštovní přepážky (pracovní stůl, PC se specializovaným SW České pošty, s. p.)

Provozní předpisy České pošty, s. p.

Poštovní podmínky České pošty, s. p.

Fiktivní poštovní zásilky

Poštovní pytel, plombovací kleště, motouz, pytlovák, vlaječky apod.

Platné celní předpisy, související daňové předpisy, normativy v oblasti ochrany práv při porušování duševního vlastnictví, FYTO (kontrola rostlin proti zavlečení nemocí, jejich zdravotní stav), CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin), předpisy pro kontrolu produktů živočišného původu a léčiv

Rentgen pro skenování zásilek

Snímač čárového kódu

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.