Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci, provozních předpisech a normách technologických zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumenty a normy pro potřeby obsluhy technologických zařízení pro recyklaci Ústní ověření
b Popsat využití provozního řádu technologických zařízení pro recyklaci nezbytných pro řízení jejich provozu Ústní ověření
c Vyhledat v dokumentaci důležité bezpečnostní předpisy a ochranné pomůcky platné pro konkrétní technologické zařízení pro recyklaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavení provozních parametrů technologických zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit provozní parametry konkrétní dílčí části technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a vysvětlit provozní parametry, které mají vliv na bezpečnost a hygienu práce v technologickém zařízení pro recyklaci Ústní ověření
c Zkontrolovat nastavení vybraných provozních parametrů konkrétního technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sledování a měření provozních parametrů technologických zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit stanovené provozní parametry určených provozních jednotek technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení
b Vypracovat záznam měřených provozních parametrů technologického zařízení Praktické předvedení
c Zhodnotit změřené provozní parametry a navrhnout zlepšení technologického procesu konkrétní provozní jednotky technologického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostikování závad a poruch technologických zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní projevy závad a poruch provozně kritických míst technologického zařízení pro recyklaci Ústní ověření
b Diagnostikovat závadu na určené provozní jednotce technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění údržby a drobných oprav zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit dokumentaci provozní údržby konkrétní dílčí části technologického zařízení pro recyklaci Ústní ověření
b Odstranit určenou závadu technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení
c Popsat podmínky BOZP a PO při odstraňování závad a při opravách Ústní ověření
d Vypracovat doporučení pro plán oprav určené jednotky technologického zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odběr a dokumentace vzorků výstupních produktů z technologických zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat minimálně dva vzorky výstupních produktů z technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat dokumentaci odebraných vzorků s využitím vzorových záznamů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Třídění odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Označit druhy odpadů na vstupu do technologického zařízení pro recyklaci dle Katalogu odpadů Praktické předvedení
b Zhodnotit parametry druhotných surovin na výstupu z technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit stupeň nebezpečnosti vstupních a výstupních materiálů z technologického zařízení pro recyklaci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem. Při ověřování splnění kritérií založených na teoretických znalostech se vychází z interních pokynů zpracovaných organizací podle Zákona o odpadech, prováděcích vyhlášek, norem a provozního řádu technologického zařízení pro recyklaci.

Zkouška bude realizována v jednom areálu. První část zkoušky, zaměřené na ověřování teoretických znalostí, bude realizována v učebně. Součástí teoretické zkoušky je písemné ověřování s použitím podkladu pro písemný záznam. Druhá část zkoušky, zahrnující ověřování praktických dovedností, bude probíhat na smluvně zajištěném technologickém zařízení pro recyklaci.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci..

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství nebo chemie nebo hutnictví nebo stavebnictví nebo průmyslová ekologie a minimálně 5 let odborné praxe v oblasti recyklačních zařízení, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti strojírenství nebo chemie nebo hutnictví nebo stavebnictví nebo průmyslové ekologie a minimálně 5 let odborné praxe v oblasti recyklačních zařízení, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství nebo chemii nebo hutnictví nebo stavebnictví nebo průmyslovou ekologii a minimálně 5 let odborné praxe v oblasti recyklačních zařízení, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 4. Profesní kvalifikace 28-053-H Obsluha recyklačních zařízení a minimálně 5 let odborné praxe v oblasti recyklačních zařízení, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:

 • Doklady o seznámení uchazeče se zkušebním pracovištěm a BOZP a PO
 • Prostory vybavené pro výkon zkoušky odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
 • Předepsané pracovní oblečení a ochranné pomůcky
 • Zákony, vyhlášky, normy, katalogy a předpisy k odpadům a druhotným surovinám, především zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhláška MŽP 381/2001 Sb. Příloha č.1.Katalog odpadů (ve znění pozdějších předpisů), ČSN 420030 Druhy ocelového odpadu atd. a další dokumenty podle operativní potřeby a požadavků zkoušejícího
 • Seznam odpadů na vstupu a materiálů na výstupu ze zařízení
 • Minimálně po dvou vzorcích vstupních a výstupních materiálů ze zařízení pro jejich zkušební identifikaci
 • Provozní návody, technologické postupy, bezpečnostní a opravárenské předpisy k zařízením, která určí AOs, na kterých bude zkouška probíhat (podle konkrétních podmínek firmy)
 • Prostory pro ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení
 • Montážní předpisy a materiály, měřidla, nářadí a mechanizmy potřebné pro ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení
 • Vzory potřebných dokumentů, záznamů a protokolů pro praktické části ověřování

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nebo pronájmu.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SVDS - Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, o. s.

SUNEX, spol. s r. o.

SPŠCH Pardubice

Odborní konzultanti pro oblast vzdělávání dospělých