Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Metrolog
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 19.8.2020, pokud byl termín stanoven před 19.6.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění kalibrace a uživatelské údržby složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat hlavní metody kalibrace, podmínky a lhůty kalibrace, volbu třídy přesnosti měřidel a poruchy měřidel Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat a zdůvodnit, jaké pomůcky jsou potřebné pro úspěšné provedení kalibrace, případně údržby měřidel Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat, za jakých podmínek bude prováděna kalibrace, případně údržba měřidel Písemné a ústní ověření
d Předvést postup kalibrace případně údržby měřicích přístrojů a zařízení Praktické předvedení
e Popsat náležitosti záznamu o provedené kalibraci či údržbě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování složitých metrologických posudků či expertíz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní prvky metrologických posudků či expertiz Písemné a ústní ověření
b Zpracování posudku na základě zadaných dat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Komplexní koordinace metrologických činností v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat procesy, ve kterých se vyskytují metrologické činnosti Ústní ověření
b Popsat řízení metrologických činností v organizaci Písemné ověření s ústní obhajobou
c Rozdělit měřidla podle metrologické klasifikace Praktické předvedení
d Vypracovat seznam zkušebního zařízení pro zadaný typ laboratoře nebo zkušebny Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit lhůty kalibrací jednotlivých typů měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout postup činností při nákupu nového měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Aplikace požadavků norem ISO a odvětvových standardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní právní předpisy pro metrologii, včetně zákona 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění Ústní ověření
b Orientovat se v odvětvových standardech (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - ÚNMZ, Český metrologický institut - ČMI, Český institut pro akreditaci - ČIA apod.) Ústní ověření
c Popsat principy a požadavky systému managementu měření dle normy ČSN EN ISO 10012 Ústní ověření
d Vypracovat část metrologického řádu pro konkrétní případ Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení tvorby dokumentace dle požadavků norem ISO

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém řízené dokumentace Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vysvětlit rozdíly mezi interní a externí dokumentací, určit odpovědnosti pracovníků Ústní ověření s písemnou přípravou
c Vysvětlit proces tvorby dokumentace dle ISO (od požadavku na vznik dokumentace přes návrh dokumentace, zatřídění, až po jeho vydání, včetně změnového řízení a archivaci) Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Schvalování protokolů o výsledcích zkoušek výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy schvalování protokolu o výsledcích zkoušek výrobku Ústní ověření
b Vysvětlit pojmy atest, výkres, protokol Ústní ověření
c Orientovat se v problematice tolerancí, nejistot, odchylek, nepřesností, statistických vyhodnocení variability měřicího systému Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Provádění kontroly a evidence měřidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit označení druhů měřidel ve společnosti (etalony, pracovní měřidla stanovená, pracovní měřidla nestanovená, certifikované a ostatní referenční materiály). Vysvětlit návaznost měřidel Ústní ověření s písemnou přípravou
b Charakterizovat základní předpisy organizace v oblasti metrologie a způsoby evidence lhůt pro ověření stanovených měřidel, kalibraci etalonů a pracovních měřidel Ústní ověření s písemnou přípravou
c Orientovat se v typech měřidel používaných pro různá měření Ústní ověření s písemnou přípravou
d Předvést kontrolní proceduru pro vybrané typy stanovených měřidel (váha, závaží, měřidla délky, úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení požadovaných evidencí o metrologické činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit právní požadavky a požadavky organizace na nutnost a rozsah evidence Ústní ověření
b Sestavit návrh databáze měřidel v příslušném počítačovém software Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat návrh systému evidence zkušebního a měřicího zařízení a lhůt kalibrací pro konkrétní případ (váha, závaží, měřidla délky a úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provádění kontrolní a dozorčí činnosti v oblasti metrologických činností organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příslušných právních předpisech (Metrologicky zákon), vysvětlit pojmy správnost a přesnost měření Ústní s písemnou přípravou
b Orientovat se v provozních a laboratorních (příp. i jiných) předpisech se zaměřením na metrologii Ústní s písemnou přípravou
c Vypracovat návrh na způsob provádění auditů dodržování metrologického pořádku Písemné ověření s ústní obhajobou
d Popsat principy dozorčí činnosti v oblasti metrologie v organizaci Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zpracovávání návrhů kalibračních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy kalibračních postupů Ústní s písemnou přípravou
b Zpracovat návrh kalibračního postupu pro zadané měřidlo (váha, závaží, měřidla délky a úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Provádění zaškolování v používání měřidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy školení pracovníků v oblasti metrologie Ústní s písemnou přípravou
b Zpracovat návrh programu zaškolování uživatelů v používání měřidel Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat normu ISO 19011 Písemné ověření
b Popsat a charakterizovat normu ISO 9001 Písemné ověření
c Popsat a charakterizovat normu ISO 14001 Písemné ověření
d Popsat a charakterizovat normu OHSAS 18001 Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška se skládá z:

 1. písemné části, která u kompetencí
 • Provádění kalibrace a uživatelské údržby složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů
 • Zpracování složitých metrologických posudků či expertíz
 • Komplexní koordinace metrologických činností v organizaci
 • Provádění kontrolní a dozorčí činnosti v oblasti metrologických činností organizace
 • Provádění zaškolování v používání měřidel
 • Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

 

musí mít formu testu

 

 1. ústní části (autorizovaná osoba může povolit písemnou přípravu k ústním otázkám)
 2. praktického předvedení na konkrétním případě s ústní obhajobou

 

Doporučení k průběhu zkoušky:

 

Na počátku zkoušky je uchazeč seznámen předsedou zkušební komise s průběhem zkoušky.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací:

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 1. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek (minimálně 44 otázek), aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.
 2. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:
 • Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek

 • Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň čtyři otázky

 • Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek

 

U kritérií, u nichž je uvedeno "Písemné a ústní ověření", autorizovaná osoba ověří dané kritérium nejprve písemnou formou (vč. možnosti použít písemný test při splnění výše uvedených pravidel jejich aplikace) a po vyhodnocení písemné formy uchazeč ústně doplní své odpovědi.

 

U kritérií, u nichž je uvedeno "Praktické předvedení", předvede uchazeč návrh evidence, ověřování a postup kalibrace u předložených měřidel (váha, závaží, měřidla délky a úhlu, teploty, tlaku, vlhkosti, elektrických veličin).

 

U kritérií, u nichž je uvedeno "Praktické předevedení s ústní obhajobou" uchazeč vypracuje odpověď podle konkrétního zadání modelové situace, kterou poté ústně obhájí. Jedna modelová situace může ověřit více kritérií z několika kompetencí.

 

Při písemné zkoušce (testu) uchazeč volí správnou odpověď ze čtyř možností.

Předseda zkušební komise organizuje písemnou část zkoušky s ohledem na nutnost samostatné práce uchazeče.

V průběhu písemné části zkoušky smí uchazeč používat pouze psací potřeby.

 

Pro písemnou i ústní část zkoušky musí autorizovaná osoba připravit takový počet otázek, aby obsáhly všechny požadavky uvedené v hodnoticím standardu.

 

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Avia Ashok Leyland Motors, s. r. o.

Česká společnost pro jakost

Gradua-CEGOS, s. r. o.

SITA, a. s.

Unipetrol, a. s.

HR expert (OSVČ)