Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zjišťování potřeb dětí a mládeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vývojová specifika dětí a mládeže ve věkových kategoriích Písemné ověření
b Popsat dva příklady naplňování fyziologických potřeb, dva příklady naplňování potřeby bezpečí a dva příklady naplňování potřeby sounáležitosti v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže Písemné ověření
c Uvést a vysvětlit 3 různé postupy pro zjišťování potřeb dětí a mládeže v jednotce a podrobněji charakterizovat jeden vybraný postup Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení obsahu a struktury výchovně vzdělávací aktivity na základě stanovených vzdělávacích cílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat podklady pro navržení specifických, měřitelných, akceptovatelných, reálných a termínovaných cílů pro modelovou výchovně-vzdělávací aktivitu Praktické předvedení a ústní ověření
b Přiřadit k vybraným vzdělávacím cílům relevantní kompetence, aby jimi byl každý zadaný cíl plně pokrytý, a to s důrazem na osobnostně sociální rozvoj Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Rozpracování obsahu výchovně vzdělávací aktivity do časového scénáře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat podklady pro návrh výchovně-vzdělávacích metod pro modelovou výchovně-vzdělávací aktivitu, které odpovídají cílové skupině a stanoveným cílům Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout časový scénář pro modelovou výchovně-vzdělávací aktivitu v souladu s jejími cíli a metodami Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit jasně a srozumitelně cílové skupině danou činnost, její cíle a pravidla v rámci realizace výchovně-vzdělávacích aktivit, včetně volby didaktických pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat fáze skupinové dynamiky a uvést příklad provázanosti mezi skupinovou dynamikou a organizací činností v modelové výchovně-vzdělávací aktivitě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hodnocení výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob a kritéria, podle kterých by se pro zadané vzdělávací cíle provedlo vyhodnocení naplnění cílů, očekávání a potřeb účastníků Ústní ověření
b Uvést způsoby hodnocení výchovně-vzdělávací aktivity, naplnění jejích cílů, očekávání a potřeb účastníků Ústní ověření
c Popsat možné způsoby poskytnutí zpětné vazby účastníkům vzdělávání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba a vedení výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní zásady, cíle a formy vzdělávání dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami, a to na modelovém zařazení konkrétních aktivit na jejich rozvoj do programu jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vybrané typy rizikového chování u dětí a mládeže včetně závislostí, a to na konkrétním případě modelového zařazení konkrétních aktivit do programu jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady pro řešení vybraných typů rizikového chování u dětí a mládeže včetně závislostí, a to na konkrétním případě modelového zařazení konkrétních aktivit do programu jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit pojmy „multikulturalita“ a „multikulturní výchova“ ve spojitosti s neformálním vzděláváním dětí a mládeže, včetně popisu modelového zařazení konkrétních aktivit do programu jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit pojem „environmentální výchova“ (resp. "environmentální vzdělávání, výchova a osvěta“ - EVVO), popsat základní zásady a cíle environmentálního vzdělávání dětí a mládeže, a to na modelovém zařazení konkrétních aktivit do programu jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění krizové intervence při práci s dětmi a mládeží ve volném čase

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „krizová intervence“ a charakterizovat její jednotlivé faktory Ústní ověření
b Vymezit platné právní normy z oblasti krizové intervence a práce v krizových situacích Písemné ověření
c Popsat rozpoznání signálů přicházející či nastalé krize a uvést na modelu jednotky možná řešení vybraných krizových situací a předvídatelných problémů dětí a mládeže dle věkových specifik jejích členů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právním a ekonomickém rámci při práci s dětmi a mládeží ve volném čase

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na modelových příkladech předvyplněných účetních dokladů základní náležitosti správně vyplněného účetního dokladu Praktické předvedení
b Interpretovat obsah základních právních norem souvisejících s činností vedoucího volnočasových aktivit dětí a mládeže Ústní ověření
c Identifikovat běžné situace související s činností vedoucího z právního hlediska a aplikovat zásady platných právních předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti nezbytné pro zajištění a realizaci aktivit tak, aby bylo zajištěno řádné plnění podmínek BOZP a PO Ústní ověření
b Posoudit bezpečnostní rizika v rámci modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Uchazeč u zkoušky doloží příslušný certifikát o absolvování kurzu první pomoci o minimálním rozsahu 20 hodin.

 

Děti a mládež v rámci tohoto standardu jsou chápáni jako účastníci výchovy a vzdělávání ve věku 3 – 30 let.

 

Autorizovaná osoba bude také při zkoušce přihlížet k úrovni komunikace a schopnosti komunikovat s určitou věkovou kategorií cílové skupiny v souladu se zaměřením jednotky a věkové kategorie, kterou si uchazeč vybere.

 

Pro potřeby standardu rozumíme modelovou výchovně vzdělávací aktivitou (VVA) minimálně 8hodinovou práci s dětmi a mládeží (forem, metod, cílů), rozvržených do 1 dne či do několika logicky provázaných celků.

Uchazeč ke zkoušce písemně zpracuje popis modelové výchovně vzdělávací aktivity. Popis bude obsahovat následující položky:

Jméno a příjmení autora VVA (personální zajištění)

Název VVA

Cílová skupina

Klíčová slova

Cíle VVA

Vybrané kompetence absolventa, na které je VVA zaměřena

Forma vzdělávání

Metody vzdělávání (popište metody ve vazbě na dosažení cílů)

Počet účastníků VVA

Časová dotace VVA (v hodinách)

Didaktické pomůcky (vše, co umožňuje dosažení cílů)

Popis teoretické části VVA

Popis praktické části VVA (postup)

Způsob ověření dosažených výsledků

Přílohy (použitá literatura, podklady pro účastníky atp. - volitelné)

 

Uchazeč písemně vypracovaný popis odevzdá autorizované osobě v písemné a elektronické podobě minimálně 7 dní před dnem konání zkoušky.

 

Kompetence Sestavení obsahu a struktury výchovně-vzdělávací aktivity na základě stanovených vzdělávacích cílů, včetně z nich vyplývajících kompetencí; Rozpracování obsahu výchovně-vzdělávací aktivity do časového scénáře, včetně volby didaktických pomůcek a metod výuky; Hodnocení výchovně-vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí; Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy a Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží se vztahují k modelové výchovně-vzdělávací aktivitě a budou na jejím základě řešeny.

 

Kompetence Rozpracování obsahu výchovně-vzdělávací aktivity do časového scénáře, včetně volby didaktických pomůcek a metod výuky, kritérium c)

Cílová skupina je simulována zkušební komisí.

 

Kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium a)

Uchazeč představí vzorový příklad zapojení účastníka se speciálními vzdělávacími potřebami do činnosti jednotky v rámci popisu výchovně vzdělávací aktivity - příklad dobré praxe na modelu jednotky, popisu výchovně-vzdělávací aktivity, s důrazem na věková specifika dětí a mládeže a zapojení ostatních aktérů (odborníci, rodiče, ostatní členové jednotky).

 

Kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium b)

Příklady typů rizikového chování: závislost na psychoaktivních látkách – drogová závislost; závislost na činnosti – patologické hráčství, kleptomanie, nymfomanie, workoholismus; patologická závislost na osobě – žárlivost; závislost na informacích, netolismus, kyberšikana, šikana, sebepoškozování, kouření, alkoholismus.

 

Kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium c)

• Uchazeč představí konkrétní aktivity prevence a zásady řešení výše uvedených typů rizikového chování.

 

Kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium d)

Uchazeč představí vzorový příklad zapojení účastníka v oblasti multikulturní výchovy - příklad dobré praxe na modelu jednotky, s důrazem na věková specifika dětí a mládeže a zapojení ostatních aktérů (odborníci, rodiče, ostatní členové jednotky).

 

Kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium e)

Uchazeč představí vzorový příklad práce s dětmi a mládeží v oblasti environmentální výchovy - příklad dobré praxe na modelu jednotky, s důrazem na věková specifika dětí a mládeže a zapojení ostatních aktérů (odborníci, rodiče, ostatní členové jednotky).

 

Kompetence Provádění krizové intervence při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium a)

Krizovou intervencí v rámci tohoto standardu vymezujeme jako „specializovanou pomoc osobám, které se ocitly v krizi".

Kritérium je zaměřeno převážně na pochopení teoretické báze praktického krizového působení, dále se zaměřuje na specifické znaky krizové intervence.

 

Kompetence Provádění krizové intervence při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium b)

Dobrá znalost právního rámce je v procesu krizové intervence nejen potřebná, protože zvyšuje jistotu a odbornou kompetenci pracovníka v krizové intervenci a pomáhá řešit některá dilemata, ale v řadě případů je i nezbytná, a to nejen v procesu pomoci klientovi, ale i pro ochranu samotného pracovníka.

Základními právními normami ve vazbě na výše uvedené rozumíme normy upravující:

mlčenlivost,

zpracování a ochranu osobních údajů,

oznamovací povinnost.

 

Kompetence Provádění krizové intervence při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium c)

Kritérium je zaměřeno na popsání procesu interakce pracovníka v krizové intervenci s klientem. Tento proces směřuje z výchozího (navázání kontaktu) do cílového bodu (ukončení a zhodnocení intervence).

Příklady modelových situací (s důrazem na uvedené jevy - týrání, nechtěné otěhotnění, sebepoškozování, zneužívání návykových látek, útěky z domova, chronické záškoláctví):

chlapec, 10 let, podezření na základě vnějších znaků, že je týrán

dívka, 14 let, svěří se, že nechtěně otěhotněla

chlapec, 16 let, informace od kamarádů, že chce odejít z domova po sebevraždě sourozence

chlapec, 15 let, podezření ze zneužívání návykových látek na základě sledovaných změn v chování

dívka, 12 let, podle informace kamarádů často nepřespává doma, domů se bojí, často má neomluvené absence ve škole.

Uchazeč může toto kritérium plnit v rámci kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium b)

 

Kompetence Orientace v právním a ekonomickém rámci při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium a)

Uchazeči bude předloženo 6 účetních dokladů, z nichž 3 budou správně vyplněny, ostatní budou vykazovat nedostatky, které uchazeč správně identifikuje.

 

Kompetence Orientace v právním a ekonomickém rámci při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium b)

Základními právními normami souvisejícími s činností vedoucího volnočasových aktivit dětí a mládeže se rozumí normy upravující:

zásady smluvních vztahů (smlouvy);

zákonnou odpovědnost za škody, za ztrátu svěřených předmětů a za schodek na svěřených hodnotách, které je vedoucí povinen vyúčtovat;

odpovědnost za vnesené a odložené věci;

trestní odpovědnost (s důrazem na přestupky).

 

Kompetence Orientace v právním a ekonomickém rámci při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium c) lze plnit v rámci kritéria b) udáním konkrétních příkladů z činnosti vedoucího.

 

Kompetence Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží, kritérium b)

Příklady modelových situací:

Turistická akce – výlet vlakem s pěší trasou na volně přístupnou zříceninu, cesta vede lesem a polem, je značená, se dvěma přechody silnice 2. a 3. třídy.

Orientační závod připravovaný pro skupinu dětí staršího školního věku. Cílové body jsou označovány viditelnými terči, součástí trasy je přechod lanové lávky, předpokládaná délka trasy 5 km. Závod děti běží samostatně.

Lesní tábořiště u potoka, stanový tábor vzdálený od nejbližší vesnice 12 km, účastnící smíšené věkové slupiny, příprava paliva pro slavnostní táborák, rozdělávání a ukončování ohně.

Raftová výprava na 3 dny, sjíždění Lužnice. Rafty obsazeny po 6, celkem 18 účastníků výpravy, sjezd propustí, chování u jezu a dopravní situace v kotvišti (nastupování, vystupování).

Orientační hra po městě se získáváním informací od obyvatel pro děti staršího školního věku v průběhu víkendové aktivity v centru většího města.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil ET pro volnočasové aktivity v oblasti práce s dětmi a mládeží, ustavený a licencovaný pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní institut dětí a mládeže MŠMT

Česká rada dětí a mládeže, o. s.

Hestia, o. s.

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, o. s.

Pionýr, o. s.

YMCA v ČR, o. s.

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, o. s.