Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Obuvník scénické a krojové obuvi
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování a výběr materiálů ke zhotovení scénické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat materiály používané pro výrobu a opravy scénické obuvi, určit tři předložené vzorky kůží Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vlastnosti a způsoby zpracování materiálů používaných pro výrobu a opravy scénické obuvi Ústní ověření
c Vyjmenovat nástroje, nářadí a stroje potřebné k výrobě a opravám scénické obuvi Ústní ověření
d Zařadit předložené tři vzory dobové obuvi pro antiku, renesanci a rokoko do příslušného historického období Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat rozdíly scénické obuvi pro činohru, operu, balet Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování střihu scénické obuvi podle návrhu nebo vzoru a odebraných rozměrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat rozměry nohy. Provést měření a obkres chodidla.
Vybrat vhodné kopyto pro daný vzor a chodidlo
Praktické předvedení
b Zhotovit střih dobové secesní obuvi dle návrhu nebo vzoru Praktické předvedení
c Stanovit pracovní postup výroby od výtvarného návrhu nebo vzoru po konečnou povrchovou úpravu zadané obuvi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s obuvnickými kopyty pro výrobu scénické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnická kopyta dle tvaru a výšky podpatku Praktické předvedení
b Proměřit obuvnická kopyta dle odebrané míry Praktické předvedení
c Připravit napínací stélky a výztuže do obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba scénické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napnout (nacvikat) obuv na kopyta Praktické předvedení
b Zhotovit spodek obuvi – podešev, podpatky Praktické předvedení
c Dokončit celkovou povrchovou úpravu obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava a údržba scénické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit materiály, nástroje a pomůcky potřebné k běžné opravě předložené obuvi Praktické předvedení
b Opravit předloženou obuv Praktické předvedení
c Vytáhnout předloženou obuv na kopytech do šířky a do délky podle určené míry Praktické předvedení
d Vytáhnout předložené holínky podle určené míry Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Patinování a barvení obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napatinovat předloženou obuv Praktické předvedení
b Nabarvit (nastříkat) předloženou obuv Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč si přinese ke zkoušce osobní pracovní pomůcky (šídlo, jehly, kleště, nůžky).

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dle tohoto hodnoticího standardu obuvnické materiály a obuv v souladu s jednotlivými kritérii hodnocení.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu scénické a krojové obuvi nebo na výrobu obuvi + střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném nástavbovém oboru vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zhotovování scénické obuvi pro divadelní, televizní nebo filmovou tvorbu nebo pro taneční soubory nebo jiné kulturní subjekty, nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti výroby scénické obuvi, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu scénické a krojové obuvi nebo obuvnickou technologii nebo modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zhotovování scénické obuvi pro divadelní, televizní nebo filmovou tvorbu nebo pro taneční soubory nebo jiné kulturní subjekty, nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti obuvnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c)Profesní kvalifikace 32-012-H Obuvník scénické obuvi + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zhotovování scénické obuvi pro divadelní, televizní nebo filmovou tvorbu nebo pro taneční soubory nebo jiné kulturní subjekty, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Ateliér - dílna:

prostorná, přiměřeně temperovaná místnost s možností odvětrání (odsávání), s denním i

umělým osvětlením, s přívodem studené i teplé vody a přívodem elektrické energie

odpovídající všem bezpečnostním předpisům

Technické vybavení + nářadí pro obuvnické práce:

- pracovní stůl s dostatečně velkou pracovní deskou – 2m x 1m

- obuvnická míra

- krejčovská míra

- pravítko, křivítko

- kalkulačka

- obuvnické kladivo

- obuvnické nože

- nůžky

- nůžky na papír

- balicí papír

- kleště štípací

- kleště na napínání obuvi

- kleště široké

- kozí nožka

- půrek

- pilník

- rašple

- brousek

- šídlo

- odjímáček

- žehlítka

- háček na vyzouvání kopyt

- kopyta

- potěh

- lžíce na obouvání

- šroubovák

- špendlíky

- psací potřeby (tužka, propisovací tužka, blok)

- šicí obuvnický stroj

- jehly

- nitě

- bodec

- nulátko nebo sadu drazérů

 

Materiály a pomůcky odpovídající charakteru konkrétní práce:

- lepicí páska

 

Pracoviště musí splňovat podmínky BOZP, být vybaveno lékárničkou a hasicím přístrojem.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 24 až 32 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ateliéry a dílny ND

SOŠ a SOU Drtinova Praha

Rudolfinea, o. s.