Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Montér elektrorozvodných sítí
Platnost standardu: od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání základních pojmů a vztahů v oblasti elektrorozvodných sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu a základní vztahy mezi elektrotechnickými veličinami Písemné a ústní ověření
b Na vybraném výkresu vysvětlit a popsat jednotlivé použité značky elektrotechnických prvků a zdůvodnit funkci Písemné a ústní ověření
c Zdůvodnit princip činnosti ochrany před úrazem na vzdušné nebo kabelové elektrorozvodné síti nízkého napětí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž elektrorozvodných sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup pracovních činností na vzdušné a kabelové přípojce nízkého napětí Písemné a ústní ověření
b Pro zadaný úkol určit materiál, nářadí, pomůcky a měřicí přístroje Písemné a ústní ověření
c Popsat zásady BOZP včetně poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat způsoby měření základních elektrických veličin (napětí, proud, výkon, izolační a zemní odpor, impedance vypínací smyčky) Písemné a ústní ověření
b Měřit, vyhodnotit a interpretovat elektrické veličiny dle zadaného úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž jednotlivých prvků a zařízení přípojky vysokého napětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit použití ochran před úrazem elektrickým proudem Písemné a ústní ověření
b Namontovat kabelové přípojky vysokého napětí včetně jejího ukončení Praktické předvedení a ústní ověření
c Namontovat vzdušné přípojky vysokého napětí včetně jejího ukončení Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit odpor uzemnění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Specifikace poruch na elektrorozvodných sítích a způsoby jejich odstraňování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat specifiku poruch kompenzované a izolované soustavy Písemné a ústní ověření
b Stanovit postup a odstranění definované závady Písemné a ústní ověření
c Popsat funkční zkoušky zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2066&kod_sm1=38).

 

Podmínkou zkoušky je doložení elektrotechnické způsobilosti dle § 5 vyhl. č. 50/78 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou úspěšného složení zkoušky je důsledné dodržení podmínek BOZP v celém jejím průběhu.

Zkoušku je možné realizovat na reálném pracovišti.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou

ČEZ, a. s.

Pražská energetika, a. s.