Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika vodoinstalačních materiálů a závlahových komponentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit jednotlivé druhy závlahového potrubí a vysvětlit možnosti jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit systém technického značení závlahového potrubí a tvarovek Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat druhy postřikovačů a posoudit možnosti jejich využití Ústní ověření
d Popsat jednotlivé druhy elektromagnetických ventilů a možnosti jejich využití Písemné ověření
e Rozlišit jednotlivé druhy čerpadel a filtrů a prokázat znalost jejich parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat a popsat druhy řídicích systémů závlahových jednotek a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v projektové dokumentaci závlahových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit a charakterizovat základní náležitosti projektové dokumentace závlahových systémů Ústní ověření
b Zvolit vhodné čerpadlo, postřikovač, ventil, ovládací jednotku a příslušenství na základě projektové dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování technologického postupu při realizaci závlahových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit optimální technologický postup pro výkopové práce a úpravy terénu včetně volby příslušné mechanizace Praktické předvedení
b Navrhnout a provést ruční montáž předloženého potrubí a postřikovače v terénu Praktické předvedení
c Navrhnout technologický postup při montáži čerpadla, postřikovačů, ventilů, řídicí jednotky a příslušenství Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytyčování komponentů závlahového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytyčit rozmístění postřikovačů dle předložené projektové dokumentace Praktické předvedení
b Vytyčit trasy potrubí závlahového systému, umístění ventilových šachet a řídící jednotky závlahového systému s příslušenstvím Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Montáž závlahových komponentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit a spojit potrubí závlahového systému Praktické předvedení
b Zvolit a instalovat postřikovače, ventily, řídicí jednotku a příslušenství Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Seřizování komponentů závlahového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a instalovat vhodné trysky a nastavit výseče postřikovače Praktické předvedení
b Seřídit řídicí jednotku ve vztahu k provozním podmínkám Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba a servis závlahového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnosti při jarním zprovoznění zavlažovacího systému Písemné ověření
b Popsat činnosti při zazimování zavlažovacího systému Písemné ověření
c Zkontrolovat elektrické části závlahového systému s malým napětím – změřit odpor a napětí elektrického obvodu multimetrem Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat možné poruchy a navrhnout způsoby jejich diagnostiky včetně odstranění Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetencí bude kromě práce venku zkouška probíhat i v krytých prostorách (haly, mechanizační místnosti) vybavených stoly, nářadím a nezbytnými technickými pomůckami.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

U kompetence Stanovování technologického postupu při realizaci závlahových systémů v kritériu b) je délka potrubí pro účely zkoušky stanovena minimálně na 10 m, včetně montáže 1 ks postřikovače.

 

 

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zahradník nebo zemědělec - farmář nebo instalatér a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v realizaci závlahových systémů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví nebo zahradnictví nebo zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v realizaci závlahových systémů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

c)Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo zahradnictví nebo zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v realizaci závlahových systémů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

d)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví nebo zahradnictví nebo zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v realizaci závlahových systémů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

e)Profesní kvalifikace 41-077-M Stavitel automatických závlah a alespoň 5 let odborné praxe v realizaci závlahových systémů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Odpovídající vybavení provozovny:

zemní stroje pro výkopové práce, nakládání a skládání hornin; stroje pro zpracování půdy včetně strojů pro hrubé terénní úpravy vybavené radlicí; ruční vibrační stroje pro utužení půdy

kryté prostory pro provádění prací v případě nepříznivého počasí

ruční nářadí pro montáž jednotlivých technologických komponentů; technologické komponenty závlahových systémů (potrubí, tvarovky, postřikovače, elektromagnetické ventily, čerpadla, filtry, řídicí jednotky); multimetr, technologické listy jednotlivých závlahových komponentů, projektová dokumentace k realizaci závlahového systému

místnost pro realizaci písemné části zkoušky

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 60 až 120 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz zakládání a údržby zeleně

Střední zahradnická škola Ostrava

Acris zahrady, s. r. o.

Raining service, s. r. o.

Profigras, s. r. o

Fa Ivánek - Zeman