Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik optických sítí
Platnost standardu: od 29.4.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve schematických značkách užívaných v projektové dokumentaci pro sítě elektronických komunikací Písemné ověření
b Přečíst předloženou projektovou dokumentaci s podáním výkladu (tzn. objasnit a popsat z hlediska správného umístění montáž kabelové trasy a příslušenství podle předložené projektové dokumentace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Identifikace vláken a optických kabelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukce a barevné značení optických kabelů pro vnitřní a vnější prostředí a konstrukce a barevné značení optických propojovacích šňůr Písemné ověření
b Identifikovat na předložených vzorcích typy kabelů, typy vláken, určit pořadí vláken v profilu kabelu (tzn. identifikovat typ vlákna v propojovací šňůře pomocí základní měřicí techniky a pozici vlákna v profilu kabelu, ve spojce a v optickém rozvaděči pomocí základní měřicí techniky) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Příprava a instalace optického kabelu (zafukování, zatahování, instalace závěsných optických kabelů)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné pracovní nástroje a postupy pro všechny základní druhy instalací optických kabelů, včetně volby použití optimálních utěsňovacích a spojovacích materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit postup konkrétní instalace podle zadání a určit zásady bezpečnosti práce s ohledem na ochranu zdraví a majetku Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Realizace optické kabelové trasy, včetně přípravy trasy pro nasazení přenosového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a vysvětlit základní způsoby spojování optických vláken (například svařování, mechanické spojky, konektory) a popsat způsoby okamžité kontroly kvality jednotlivých spojů, pojmenovat výhody a nevýhody jednotlivých způsobů spojení Písemné ověření
b Spojit optická vlákna podle konkrétního zadání, včetně dodržení a vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvoleném způsobu spojení optického vlákna s ohledem na ochranu zdraví a majetku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Základní měření, diagnostika a lokalizace poruch optické kabelové trasy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ovládat základní přenosové parametry optické kabelové trasy, díly a stavební bloky optické kabelové trasy a jejich základní parametry; ovládat měřicí a diagnostické metody pro kvalifikaci ověření parametrů optické kabelové trasy a vysvětlit zásady bezpečnosti práce při měření optického vlákna s ohledem na ochranu zdraví a majetku Písemné ověření
b Provést akceptační/přejímkové měření optické trasy, porovnat zjištěné parametry trasy s technickými předpisy pro výstavbu optické trasy a určit, zda trasa svými parametry splňuje limity pro nasazení konkrétního přenosového systému Praktické předvedení a ústní ověření
c Lokalizovat poruchu na optické trase pomocí základních servisních pomůcek (inspekční videomikroskop, vizuální zaměřovač poruch - červený laser, zdroj záření a měřidlo optického výkonu, optický reflektometr OTDR) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-bezdrato#zdravotni-zpusobilost), (schopen práce na elektrickém zařízení a ve výškách).

 

Vstupní požadavky na uchazeče vycházejí ze splnění minimálních požadavků platného znění vyhlášky č. 50/1978 Sb., (min. splnění dle § 6 - Pracovníci pro samostatnou činnost), splnění uvedených podmínek je třeba doložit platným osvědčením (viz: NSP http://katalog.nsp.cz/tp/technik-optickych-siti/103097.html).
Uchazeč musí předložit potvrzení o úspěšném absolvování profesní kvalifikace Montér optických kabelů (kód: 26-055-H), která této kvalifikaci předchází

 

Písemné ověření

Uchazeč prokáže znalosti písemným testem (rozsah asi 70 min – 48 otázek).

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesní kvalifikace

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Testy pro jednotlivé uchazeče musí být vygenerovány z dostatečně velkého souboru otázek (počet otázek z jednotlivých kompetencí upřesněn níže), aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů

Při každé zkoušce musejí být ověřeny všechny kompetence

Pro každé kritérium existuje několik otázek

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium, u kterého je uveden písemný způsob ověření, alespoň jednu otázku

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek

Autorizovaná osoba vypracuje soubor 200 testových úloh zaměřených na ověření znalostní složky kompetencí následovně:

Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace50 otázek

Identifikace vláken a optických kabelů50 otázek

Realizace optické kabelové trasy, včetně přípravy trasy pro nasazení přenosového systému 50 otázek

Základní měření, diagnostika a lokalizace poruch optické kabelové trasy50 otázek

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného z 48 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých kritérií podle kompetencí:

Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace25 % otázek

Identifikace vláken a optických kabelů25 % otázek

Realizace optické kabelové trasy, včetně přípravy trasy pro nasazení přenosového systému 25 % otázek

Základní měření, diagnostika a lokalizace poruch optické kabelové trasy25 % otázek

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze čtyř odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Praktické předvedení a ústní ověření

Dovednostní složku způsobilostí prokáže uchazeč předvedením a ústním ověřením. Úroveň získaných znalostí a dovedností technika optických sítí bude ověřována sledem vzájemně na sebe navazujících úkolů zahrnujících přípravu, montáž a instalaci kompletní optické trasy, včetně jejího proměření, diagnostiky naměřených hodnot a případné lokalizace poruchy a její opravy tak, jak je stanoveno v jednotlivých kompetencích a kritériích hodnocení vyžadujících praktické předvedení a ústní ověření.

U hodnoticích kritérií, kde jsou uvedeny příklady v závorce a zároveň je stanoveným způsobem ověření praktické předvedení, může autorizovaná osoba ověřit pouze jednu z uvedených možností.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k dodržování pracovních postupů podle platných norem EN a ČSN, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání zadaných úkolů uchazečem.

Jedná se zejména o normy:

EN 50173 Informační technologie - Univerzální kabelážní systém

EN 50174-2 Informační technika - Kabelové rozvody - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách

EN 50174-31 Informační technika - Kabelové rozvody - Část 3: Plánování instalace a postupy instalace vně budov

EN 50310 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační techniky

ISO/IEC 14763-1 Informační technika - Realizace a provoz v budovách uživatelů - Část 1: Zpráva ČSN

ISO/IEC 11801 Information Technology – Generic Cabling For Customer Premises

ČSN EN 60794 Optické kabely

ČSN EN 61280-4-1: Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu

ČSN EN 61280-4-2: Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-2: Optická vláknová kabelová trasa - Útlum jednovidové optické vláknové kabelové trasy

ČSN EN 61280-1-4 ed. 2: Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje

Mezinárodní normy ITU-T

G.650 Definice a měřicí metody pro relevantní parametry jednovidových vláken

G.651 Charakteristiky optických kabelů s mnohovidovým gradientním vláknem 50/125 mm

G.652 Charakteristiky optických kabelů s jednovidovým vláknem

G.653 Charakteristiky optických kabelů s jednovidovým vláknem s posunutou disperzní charakteristikou

G.654 Charakteristiky optických kabelů s jednovidovým vláknem s minimálním útlumem pro 1550 nm

G.655,656 Charakteristiky optických kabelů s jednovidovým vláknem s posunutou nenulovou chromatickou disperzí

G.657 Charakteristiky optických kabelů s jednovidovým vláknem odolným na ohyby

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CATR, s. r. o.

PROFiber Networking CZ, s. r. o.

SITEL, s. r. o.

SŠIPaF Brno