Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Výrobce dřevěných hraček
Platnost standardu: od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava a zpracování uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu loutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prostudovat výtvarný návrh loutky pro horní vedení pro profesionální loutkové divadlo podle předloženého výtvarného návrhu v měřítku 1 : 1 Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozkreslit výtvarný návrh hlavičky loutky pro zhotovení ze dřeva Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozkreslit výtvarný návrh kostry těla loutky do jednotlivých dílů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení loutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a způsob provedení hlavičky dřevěné loutky Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit technologický postup a způsob provedení anatomie kostry těla loutky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky, včetně měřidel pro zhotovení uvedených výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava materiálů pro zhotovení loutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a upravit materiál pro výrobu hlavičky dřevěné loutky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat a upravit materiál pro výrobu kostry těla loutky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vytváření jednotlivých částí loutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby broušení a údržby řezbářských dlát; předvést nabroušení alespoň tří kusů dlát Ústní ověření a praktické předvedení
b Vyřezat podle výtvarného návrhu hlavičku dřevěné loutky Praktické předvedení
c Zhotovit části kostry těla loutky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba vodícího a vnitřního mechanismu loutky a anatomické vyvažování loutek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž jednotlivých částí loutky. Vysvětlit anatomii loutky a její volnost pohybu ve vztahu k hornímu vedení loutky s určením pro profesionální loutkové divadlo Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyrobit horní vodící mechanismus pro pohyb loutky. Vysvětlit způsoby a principy vedení loutky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit odlišnost vedení loutky pro loutkové profesionální divadlo a pro pohyb loutek v loutkovém filmu Ústní ověření
d Provést vyvážení loutky. Vysvětlit způsoby a principy vyvažování loutek, objasnit plynulost pohybu loutky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava loutek včetně dekorace, kašírování a malování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zhotovené části loutky (hlavičku a končetiny) pro dokončení – vyrovnat povrch jednotlivých částí, např. tmelením a broušením včetně přípravy a pigmentace konkrétního tmelu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést příslušnou povrchovou úpravu malováním pro zhotovené části loutky (hlavičku a končetiny) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést povrchovou úpravu voskem, olejovým napouštěcím způsobem nebo lakem na bázi přírodních pryskyřic na dodaném zkušebním vzorku včetně provedení povrchové patiny Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést povrchovou úpravu kašírováním na dodaném zkušebním vzorku dekorace, např. kulisy o minimálních rozměrech 300 x 400 mm, a na této dekoraci provést barevné dokončení vodou ředitelným nátěrovým systémem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce loutek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat umělecký sloh nebo styl předložené poškozené loutky Ústní ověření
b Zjistit rozsah poškození předložené loutky, stanovit technologický postup opravy včetně výběru vhodných materiálů, nástrojů a pomůcek Ústní ověření a praktické předvedení
c Odstranit a vyměnit poškozenou část při zachování původních materiálů a původních technik výroby Praktické předvedení
d Odstranit nevhodné nátěrové vrstvy a sjednotit celkový vzhled povrchové úpravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně. Je třeba klást důraz na kvalitu a přesnost zhotoveného výrobku.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči konkrétní zadání, která umožní ověření všech odborných kompetencí uvedených v hodnoticím standardu. Při zkoušce uchazeč zhotoví loutku bez ošacení pro horní vedení o velikosti 600 až 900 mm podle autorizovanou osobou předloženého výtvarného návrhu v měřítku 1 : 1.

Pro ověření odborné kompetence Povrchová úprava loutek včetně dekorace, kašírování a malování připraví vzorky materiálů pro ověření dalších povrchových úprav.

Pro ověření odborné kompetence Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce loutek autorizovaná osoba připraví poškozenou dřevěnou loutku určenou k opravě, např. poškozenou loutku se zlomenou rukou v pohybovém kloubu, který není skryt pod ošacením.

 

Při hodnocení hotového výrobku bude provedena kontrola jakosti; předmětem hodnocení je i estetická stránka a manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oblasti uměleckého řezbářství + střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném nástavbovém oboru vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby loutek nebo ve funkci učitele odborného výcviku v této oblasti, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti uměleckého truhlářství nebo řezbářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby loutek nebo ve funkci učitele odborného výcviku v této oblasti, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c)Vyšší odborné vzdělání v oblasti uměleckořemeslného zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby loutek ve funkci učitele odborného výcviku v této oblasti, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici truhlářskou dílnu splňující minimálně následující požadavky na materiálně-technické vybavení:

–prostory s přívodem elektrické energie odpovídající bezpečnostním předpisům;

–materiály a pomůcky odpovídající charakteru ověřovaných kritérií;

–nástroje a nářadí:

•souprava ručního nářadí pro práci truhláře a řezbáře;

•souprava pro ostření ručního nářadí (ruční brousek ve vodní lázni, obtahovací kámen – břidlice nebo arkansas);

–strojní zařízení:

•přímočará pilka;

•zkracovací kotoučová pila;

•dekupírka;

•ruční elektrický hoblík;

•horní ruční frézka se sadou základních stopkových fréz (nástroje bez ložiska o průměru 25 mm – 5 kusů, nástroje s vodicím ložiskem o průměru 25 mm – 5 kusů); (U předchozích sad fréz jsou přípustné i obdobné sady větších nebo menších rozměrů.)

•soustruh na dřevo;

•ruční vrtačka s volbou a náběhem rychlosti otáčení;

•ruční strojky vždy s odvodem prachu vzduchotechnikou;

•odsávací dílenské zařízení do vaku;

•lepidla, spojovací materiály, brusné materiály a materiály pro povrchovou úpravu;

–ochranné pracovní pomůcky příslušné k jednotlivým strojním zařízením

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 24 až 32 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Rudolfinea, o. s., sdružení pro umělecká řemesla

Mendelova univerzita v Brně

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

Ing. Jaromír Kaláb,OSVČ/ soudní znalec v oborech dřeva včetně povrchových úprav, restaurátor bez licence

Balajka Adam, DiS, OSVČ/Řezbář, restaurátor, umělecký truhlář