Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel terarijních zvířat
Platnost standardu: od 1.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kompletace a údržba chovných zařízení pro terarijní zvířata, zajištění optimálního prostředí, vedení provozního deníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy terárií, sestavit jednoduché terárium, včetně vnitřního členění, z hlediska nároků zvoleného druhu, předvést manipulaci a zajištění proti úniku zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit teplotu a vlhkost v místě chovu, navrhnout denní světelný, tepelný režim (určení teplotního gradientu v teráriu) a vlhkostní režim, vysvětlit způsob zajištění větrání v uzavřených prostorách, u venkovních zařízení způsob zastínění, případně lokálního přitápění Praktické předvedení a ústní ověření
c Osadit daný typ terária, vybrat vhodný substrát, zvolit a instalovat topná a světelná zařízení, předvést čištění terária Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit zásady pro zimování hibernujících druhů plazů a obojživelníků v lidské péči z hlediska teploty a vlhkosti, popsat přípravu zařízení pro zimování Ústní ověření
e Založit provozní deník pracoviště – zapsat teplotu, vlhkost, biologická pozorování (párování, agresivní chování, snůška, atypické chování) a mimořádné události Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha přístrojů a technického zázemí chovů terarijních zvířat, zajištění bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu vybraných technických zařízení zaručujících potřebné mikroklima v uzavřených prostorách (klimatizace, zvlhčovače, zařízení pro ventilaci, přímotopná tělesa, infralampy, UV lampy, ionizační zařízení), ovládat časové spínače osvětlení a topení, rozvody vody, připojit líhně k síti Praktické předvedení a ústní ověření
b Respektovat základní povinnosti při práci s biologickým materiálem, údržbě a preventivních kontrolách elektrických zařízení, požární prevenci Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví, vysvětlit zásady práce s nebezpečnými a jedovatými druhy, popsat zásady chování a první pomoci při pokousání nebo jiné intoxikaci jedovatými živočichy, uvést koho a jak informovat Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vybavení provozní lékárničky na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Reprodukce terarijních zvířat v lidské péči

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podrobně popsat reprodukční biologii nejčastěji chovaných druhů včetně specifik chovu v lidské péči Ústní nebo písemné ověření, případně i praktické předvedení
b Rozlišit pohlaví podle anatomických znaků, chování, případně fyziologických a etologických příznaků Praktické předvedení
c Vysvětlit sestavování chovných skupin a inkubaci, charakterizovat postnatální fáze vývoje mláďat obratlovců a vývojových stádií bezobratlých Ústní nebo písemné ověření, případně i praktické předvedení
d Popsat zásadní odlišnosti v chovu jednotlivých druhů, uvést, kdy a jak je možno chovat samce a samice společně Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat teritoriální a agresivní chování a jeho vliv na chov Ústní nebo písemné ověření
f Vysvětlit partenogenezi u plazů a její význam Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přirozený a umělý odchov terarijních zvířat, obsluha líhní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit a názorně předvést funkce jednoduchého typu líhně, včetně umístění vajec a volby časového, teplotního a vlhkostního režimu pro vybraný druh Praktické předvedení, ústní ověření
b Popsat princip umělého a přirozeného odchovu Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Prevence nákaz v chovech terarijních zvířat, sledování diagnostických příznaků případných onemocnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postupy prevence nákaz v chovech ‒ dodržování čistoty, veterinární vyšetření nově příchozích jedinců, opatření při výskytu ekto- a endoparazitů Ústní nebo písemné ověření
b Posoudit zdravotní stav vybraných zvířat Praktické předvedení, ústní ověření
c Popsat úlohu chovatele při výměně pokožky plazů (svlékání) Ústní ověření
d Shrnout opatření, která je nutno provést v případě výskytu parazitóz a bakteriálních onemocnění, způsoby asanace chovu, součinnost s veterinární službou Písemné nebo ústní ověření
e Uvést postup při likvidaci biologického odpadu (kadávery zvířat, znečištěný substrát, zbytky potravy a vody) ve smyslu platných hygienických a veterinárních předpisů Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Krmení terarijních zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a popsat základní typy krmiv pro jednotlivé skupiny chovaných živočichů, uvést nejčastěji používané doplňky (vitamíny, minerální látky a doplňkové přípravky), ozřejmit důležitost poměru prvků v potravě a vlivu slunečního záření na optimální vývoj kostry a dermálních struktur plazů (zejména želv) Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit z komponent krmivo pro býložravé druhy, vyjmenovat základní složky jídelníčku masožravých a všežravých druhů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zásady krmení živou potravou podle druhu, předvést metodiku umělého krmení u plazů a stanovit četnost krmení podle nároku jednotlivých druhů Ústní ověření a praktické předvedení
d Rozpoznat a popsat závady krmiv, definovat nevhodná krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakteristika terarijních zvířat, specifický přístup k chovu náročnějších druhů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat běžně chované druhy a skupiny (želvy, hadi, ještěři, bezocasí a ocasatí obojživelníci, bezobratlí) po stránce biologické a anatomické Písemné nebo ústní ověření
b Uvést příklady druhů vyžadujících zvláštní péči Ústní ověření
c Určit podle obrázků nebo v chovném zařízení alespoň 10 z 15 druhů našich a cizokrajných plazů, 5 z 8 druhů obojživelníků a 5 z 10 druhů bezobratlých Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zabezpečení welfare v chovech terarijních zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možnosti aplikace principů welfare (životní pohody zvířat) v podmínkách zájmových terarijních zvířat s důrazem na obratlovce Ústní nebo písemné ověření
b Stanovit maximální počet jedinců daného druhu plazů nebo obojživelníků vzhledem k dimenzím chovného zařízení a vzájemné toleranci jedinců s využitím doporučení ÚKOZ (Ústřední komise pro ochranu zvířat) Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést praktické způsoby spojování nepříbuzných skupin a přidávání nových jedinců do chovu s cílem zabránit projevům agrese ve skupině a ztrátám, definovat nároky jednotlivých na prostor a jejich vzájemnou snášenlivost Praktické předvedení a ústní ověření
d Stručně definovat příčiny a negativní následky dlouhodobého stresu, vysvětlit opatření směřující k prevenci Ústní nebo písemné ověření
e Vysvětlit způsob řešení důsledků šokových situací (např. přehřátí nebo prochlazení z důvodu výpadku termoregulačních zařízení nebo větrání) Ústní nebo písemné ověření
f Vysvětlit, jakým způsobem je potřeba odborně postupovat při záchraně plazů a obojživelníků ohrožených na životě (dehydrovaných a vyhladovělých a jinak postižených) Ústní nebo písemné ověření
g Vysvětlit, jakým způsobem je třeba budovat konstrukce chovných zařízení, aby nedocházelo k únikům zvířat Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace zákonů, nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam Mezinárodní konvence o obchodu s ohroženými druhy světové fauny (CITES) a vyjmenovat praktické dopady na chovatele, uvést podmínky při dovozu nebo vývozu druhu zařazeného do seznamů I a II CITES, objasnit, jak vypadá a k čemu slouží tzv. CITES permit, uvést, jaké povinnosti pro chovatele vyplývají ze znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Ústní nebo písemné ověření
b Uvést, jakým způsobem se mohou chovatelé podílet na zamezení nelegálního obchodu s ohroženými druhy plazů a obojživelníků Ústní ověření
c Vysvětlit povinnost chovatele předem informovat místně příslušnou veterinární správu o zamýšleném chovu nebezpečných zvířat ve smyslu platné vyhlášky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odchyt a odborná manipulace s terarijními zvířaty, transport

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést šetrný odchyt, manipulaci a přípravu zvířat na transport Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Poskytování kvalifikovaných informací z oblasti chovu terarijních zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat nejnovější chovatelské poznatky v oboru Ústní ověření
b Popsat poradenskou činnost pro orgány státní správy, ochrany přírody, celní správy a policie při taxonomické determinaci živočichů zabavených pro podezření z nelegálního importu nebo exportu Ústní ověření
c Popsat základy bezodkladné pomoci směřující k záchraně terarijních zvířat Ústní ověření
d Uvést příklady osvětové činnosti v oblasti chovu terarijních zvířat Ústní ověření
e Poskytnout informace k odpovědnému přístupu k chovu obtížně chovatelných a choulostivých druhů a potenciálně nebezpečných druhů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetencí formou praktických úloh je třeba sledovat a hodnotit zručnost provádění všech úkonů, při práci s přístroji dodržování bezpečnosti, hygieny práce, pozornost věnovat kvalitě zvládání předváděných prací. Přitom je nutno posuzovat nejen konečný výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na zručnost a etiku manipulace se zvířaty podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu odchytu a fixaci v případě ošetření a transportů ve smyslu omezení stresu a nebezpečí poranění zvířat, stejně tak jako vysvětlit nebezpečí pro chovatele v případě manipulace s velkými a nebezpečnými druhy plazů.

Předpokládá se rutinní znalost bezpečného zacházení s desinfekčními a čisticími prostředky a zajišťování likvidace biologického odpadu ve smyslu platných nařízení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

MVDr. Král Jaromír, veterinář