Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců
Platnost standardu: Od 5.8.2013 do 15.2.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro zhotovování výrobků na bázi dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst jednoduchý výkres výrobku Praktické předvedení
b Vypracovat konstrukční a technologickou dokumentaci na zhotovení jednoduchého výrobku ze dřeva dle zadání Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výběr surovin a manipulace s materiály, polotovary a pilařským odpadem při výrobě dřevěných obalů, palet a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat druh materiálů s ohledem na jejich vlastnosti při dodržování BOZP Praktické předvedení
b Zvolit množství a kvalitu surovin, polotovarů při dodržování BOZP Praktické předvedení
c Určit způsoby manipulace s materiály a polotovary Ústní ověření
d Nakládat s pilařským odpadem v souladu s životním prostředím při dodržování BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro zpracování, opracování a spojování dřevěných obalů a palet

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit strojní zařízení pro opracování materiálů dle konkrétního zadání výroby Praktické předvedení
b Provést nastavení strojů a zařízení a jejich bezpečnostních prvků podle výrobní technické dokumentace a v souladu s bezpečnostními předpisy Praktické předvedení
c Provést obsluhu základních dřevoobráběcích strojů a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení
d Udržovat stroje a zařízení v bezpečném provozním stavu během práce a po jejím skončení Praktické předvedení
e Dodržovat pravidla BOZP a používat ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Spojování dílů a součástí dřevěných obalů a palet kovovými spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druhy kovových spojovacích prostředků Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zvolit vhodný druh spojovacího prostředku na daný druh výrobku Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Provést spojování dílů, dřevěných součástí obalů a palet při dodržování BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční sbíjení beden a palet dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seznámit se s technologickým postupem sbíjení dle technické dokumentace Ústní ověření
b Zvolit vhodné nářadí pro ruční sbíjení Praktické předvedení
c Provést montáž daných výrobků Praktické předvedení
d Používat osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Skladování dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit způsob skladování a provést skladování dřevařských výrobků a polotovarů dle platných předpisů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Dodržet BOZP při skladování a manipulaci s dřevařskými výrobky a polotovary Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Balení a expedice dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby expedice a dopravy dřevařských výrobků a polotovarů Ústní a písemné ověření
b Předvést způsoby balení výrobků nebo polotovarů podle charakteru a množství Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Nakládání s odpadem při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a roztřídit odpady vzniklé při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vysvětlit způsoby skladování a zpracování odpadu vzniklého při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování splnění kritérií by mělo vést ke zhotovení dílců (včetně provedení konstrukčních spojů) pro dva výrobky s využitím běžně používaných technologických postupů a měl by být kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím na samostatnost rozhodování a ekonomické hledisko výroby.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na tyto činnosti:

- Respektování předloženého zadání úkolů

- Použití vhodných druhů materiálů

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany zkoušeného nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MANO, Praha

KERNER, s. r. o. Chomutov

Dřevovýroba Otradov, s. r. o.

SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace