Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců
Platnost standardu: od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro zhotovování výrobků na bázi dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst jednoduchý výkres výrobku Praktické předvedení
b Vypracovat výpis materiálu pro zhotovení jednoduchého výrobku ze dřeva na základě konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výběr surovin a manipulace s materiály, polotovary a pilařským odpadem při výrobě dřevěných obalů, palet a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat druh materiálů s ohledem na jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit množství a kvalitu surovin, polotovarů podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit způsoby manipulace s materiály a polotovary Ústní ověření
d Naložit s pilařským odpadem v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro zpracování, opracování a spojování dřevěných obalů a palet

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit strojní zařízení pro opracování materiálů dle konkrétního zadání výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit stroje a zařízení na výrobu polotovarů a dílců dle zadání zkoušky a jejich bezpečnostních prvků podle výrobní technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést obsluhu základních dřevoobráběcích strojů a zařízení na výrobu polotovarů a dílců dle zadání zkoušky v souladu s technologickými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
d Udržovat stroje a zařízení v bezpečném provozním stavu během práce a po jejím skončení Praktické předvedení
e Dodržet zásady BOZP a použít ochranné pracovní prostředky při všech pracovních operacích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Spojování dílů a součástí dřevěných obalů a palet kovovými spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druhy kovových spojovacích prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodný druh spojovacího prostředku na daný druh výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést spojení dílů, dřevěných součástí obalů a palet při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční sbíjení beden a palet dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seznámit se s technologickým postupem sbíjení dle technické dokumentace Praktické předvedení
b Zvolit vhodné nářadí pro ruční sbíjení Praktické předvedení
c Provést montáž výrobků Praktické předvedení
d Dodržet zásady BOZP při všech pracovních operacích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Skladování dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit způsob skladování a uskladnit dřevařské výrobky a polotovary dle platných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržet zásady BOZP při skladování a manipulaci s dřevařskými výrobky a polotovary Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Balení a expedice dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby expedice a dopravy dřevařských výrobků a polotovarů (dřevěných obalů, palet a dílců) Ústní ověření
b Předvést způsoby balení dřevařských výrobků a polotovarů (dřevěných obalů, palet a dílců) podle konkrétního zadání v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Nakládání s odpadem při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a roztřídit odpady vzniklé při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit způsoby skladování a zpracování odpadu vzniklého při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102289&kod_sm1=31).

 

Ověřování kritérií hodnocení povede ke zhotovení dílců (včetně provedení konstrukčních spojů) pro dva výrobky s využitím běžně používaných technologických postupů. Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na vlastní provádění operace, tak na výsledek pracovní činnosti.

 

Při zkoušce uchazeč prostřednictvím ověřovaných odborných kompetencí:

a)vypracuje výpis materiálu na výrobu zadaných výrobků podle konkrétního zadání,

b)vyrobí minimálně dva výrobky - z toho jeden jednodušší (paleta, plotové dílce, trámy, kůly, palisády, stavební podlážky apod.) a jeden složitější (bedna nebo jiný obal z několika různých druhů materiálů - dřevo, plast, kov, textilie apod.),

c)provede kompletaci výrobků dle technologického postupu nebo ruční sbíjení beden z přířezů a velkoplošných materiálů,

d)provede obsluhu, údržbu a kontrolu strojů a nástrojů (funkčnost krytů a bezpečnostních prvků, technický stav a upnutí nástrojů, jejich výměna),

e)provede zabalení minimálně jednoho složitějšího výrobku a jedné sady jednoduchého výrobku podle konkrétního zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu nebo řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA, s. r. o., Blatno

ESOZ Chomutov, příspěvková organizace

KERNER, s. r. o., Chomutov

DTV, s. r. o., Stárkov