Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Platnost standardu: od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základní legislativě týkající se provozování přírodních a umělých koupališť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základní legislativě, která upravuje provoz přírodních a umělých koupališt Ústní a písemné ověření
b Vysvětlit základní názvosloví - co jsou přírodní a umělá koupaliště Ústní a písemné ověření
c Orientovat se v dalších platných technických předpisech týkajících se provozu přírodních a umělých koupališť Ústní a písemné ověření
d Vysvětlit možné způsoby provozování přírodních a umělých koupališť Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dodržování hygieny při provozování přírodních a umělých koupališť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit povinnosti provozovatele k orgánům ochrany veřejného zdraví Písemné a ústní ověření
b Uvést způsoby a postupy ochrany návštěvníků přírodních a umělých koupališť Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat chemické přípravky pro udržování bazénových vod přírodních a umělých koupališť Písemné a ústní ověření
d Uvést některé chemické přípravky pro úklid přírodních a umělých koupališť a vysvětlit způsob používání Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit, jaký je cíl preventivních protiepidemických opatření Ústní ověření
f Provést kontrolní odběr vody ke koupání a odběr vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyhodnotit protokol o výsledku laboratorní kontroly a navrhnout případná opatření k nápravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Dodržování BOZP při provozování přírodních a umělých koupališť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit povinnosti provozovatele vyplývající z předpisů BOZP Ústní ověření
b Uvést četnost a vysvětlit význam školení zaměstnanců v oblasti PO (požární ochrana) Písemné a ústní ověření
c Uvést četnost a vysvětlit význam školení zaměstnanců v oblasti BOZP Písemné a ústní ověření
d Uvést četnost a vysvětlit význam školení zaměstnanců - plavčíků nebo strážců vodní plochy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování ekonomického provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit strukturu rozpočtu provozu přírodního nebo umělého koupaliště Ústní a písemné ověření
b Zpracovat návrh zjednodušeného rozpočtu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat sazby DPH při provozu přírodních a umělých koupališť Ústní a písemné ověření
d Uvést sazby DPH doplňkových činností při provozování přírodních a umělých koupališť (např. sauna, solárium, fitnes) Ústní a písemné ověření
e Vyjmenovat a vysvětlit hlavní výdajové položky při provozování přírodních a umělých koupališť Ústní a písemné ověření
f Uvést, jaké faktory mají vliv na příjmy a výdaje při provozování přírodních a umělých koupališť Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení a organizace provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady efektivního řízení provozu přírodního a umělého koupaliště Ústní ověření
b Popsat postup a zásady jednání s dodavateli a odběrateli služeb Ústní ověření
c Popsat postup a zásady uzavírání dodavatelsko-odběratelských smluv a uvést jejich náležitosti Ústní ověření
d Vysvětlit organizaci práce na provozním úseku - plavecký bazén, koupaliště, sauna Ústní ověření
e Uvést zásady vedení pracovní porady s jednotlivcem nebo s kolektivem podřízených pracovníků Ústní ověření
f Navrhnout způsob řešení a postup v případě problémů s podřízeným pracovníkem (na modelové situaci) Praktické předvedení
g Navrhnout způsob řešení již vzniklého konfliktu při provozu koupaliště (na modelové situaci) Praktické předvedení
h Vysvětlit základní náležitosti provozního řádu Ústní ověření
i Vysvětlit základní náležistoti návštěvního řádu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Personální řízení v provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout strukturu kolektivu podřízených pracovníků s důrazem na jeho efektivní fungování Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základní role a odpovědnost jednotlivých podřízených pracovníků Ústní ověření
c Stanovit pracovní náplň a dílčí cíle pro podřízené pracovníky, prokázat logickou a časovou provázanost stanovených cílů a určit základní podmínky nezbytné pro jejich dosažení Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vznik a zánik pracovního poměru, vyjmenovat druhy pracovněprávních vztahů a uvést náležitosti pracovní smlouvy Ústní ověření
e Vysvětlit různé způsoby motivace podřízených pracovníků Ústní ověření
f Zpracovat podklady pro odměňování podřízených zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat zásady a postup evidence přítomnosti podřízených pracovníků a zpracovat základní personální agendu Praktické předvedení a ústní ověření
h Připravit podklady pro stanovení přehledu základních kompetencí a znalostí podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
i Připravit podklady pro stanovení hodnoticích kritérií a postupů pro ověření základních kompetencí a znalostí podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
j Uvést postup a zásady zaškolení nových podřízených pracovníků v zadaném provozním úseku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zajišťování propagace služeb při provozování přírodních a umělých koupališť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh ceníku (25 m bazén, sauna, fitness) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat nabídku služeb formou balíčku Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout obsah propagačního letáku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při posuzování kvality výkonu uchazeče při zkoušce se hodnotí:

•znalost fungování jednotlivých částí provozu přírodních a umělých koupališť

•správné používání odborné terminologie

 

Při zkoušce je vhodné využít modelové situace k návrhu řešení problémových situací vzniklých při provozu přírodních a umělých koupališť.

Příklady modelových situací k řešení:

Problém s podřízeným – při kontrole přítomnosti plavčíka na určeném stanovišti se plavčík zdržoval na jiném místě a odváděl pozornost hovorem s návštěvníkem

Návštěvník porušil návštěvní řád a do plaveckého bazénu vstoupil v plavkách zakázaného typu – činnost při vykazování návštěvníka z provozu, který nerespektuje pokyny plavčíka

Návštěvník se u pokladny dožaduje vracení vstupného z důvodu, že se zdálo, že teplota vody neodpovídá vyhlášce

 

Praktická část zkoušky se vykoná v provozu bazénu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze dvou členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

Autorizovaná osoba/ autorizovaný zástupce musí mít nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou a současně musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Středoškolské vzdělání s maturitou s technickým, ekonomickým nebo sportovním zaměřením a alespoň 5 let praxe v řídicích činnostech spojených s provozem přírodního nebo umělého koupaliště. Požadavky na odbornou způsobilost musí žadatel o autorizaci splňovat nejméně v období posledních pěti let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Vyšší odborné vzdělání s technickým, ekonomickým nebo sportovním zaměřením a alespoň 5 let praxe v řídicích činnostech spojených s provozem přírodních a umělých koupališť, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c)Vysokoškolské vzdělání s technickým, ekonomickým nebo sportovním zaměřením, popř. se zaměřením na cestovní ruch nebo management a alespoň 5 let praxe v řídicích činnostech spojených s provozem přírodních a umělých koupališť, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

výpočetní technika (PC, tiskárna )

platná dokumentace (zákoník práce, zákon o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí vyhláška, chemický zákon)

5 protokolů o výsledku laboratorní kontroly

přístroj na měření kvality vody

provoz bazénu

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 1 roku ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 45 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace bazénů a saun České republiky - ABAS ČR

Asociace pracovníků v regeneraci - APR

ČVUT, fakulta stavební, obor městské inženýrství