Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Platnost standardu: od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zajištění inženýrské činnosti při přípravě a projektování staveb elektronických komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ovládat právní předpisy z oblasti územního řízení nutné pro získání územního rozhodnutí (ÚR) nebo územního souhlasu (ÚS), tj. stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, správní řád, zákon o elektronických komunikacích, občanský zákoník a katastrální zákon, v platném znění Písemný test
b Uvést a popsat okruhy inženýrské činnosti spojené s projektovou činností, přípravou a realizací staveb/oprav/údržby sítí a zařízení elektronických komunikací Ústní ověření s písemnou přípravou
c Navrhnout řešení zadaného úkolu včetně podání žádosti o získání ÚR/ÚS Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Zpracovat materiály prokazující splnění podmínek pro realizaci stavby na základě konkrétního ÚR/ÚS Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uvádění staveb elektronických komunikací do užívání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup činností souvisejících s uváděním staveb do užívání Ústní ověření s písemnou přípravou
b Zpracovat žádost o uvedení konkrétní stavby do užívání Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v zásadách výstavby a provozu sítí elektronických komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy dokumentací a projektových dokumentací Ústní ověření s písemnou přípravou
b Objasnit a popsat inženýrské činnosti vyplývající z konkrétní projektové dokumentace Ústní ověření s písemnou přípravou
c Orientovat se v technických normách ČSN třídy 33, 34 a 73 a ČSN EN třídy 50 a 60 vztahující se k výstavbě a provozu sítí elektronických komunikací Ústní ověření s písemnou přípravou
d Orientovat se v zásadách provozu sítí elektronických komunikací Ústní ověření s písemnou přípravou
e Orientovat se v předpisech souvisejících s BOZP a PO Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Autorizovaná osoba je povinna nejpozději v den vyhlášení termínu zkoušky zveřejnit informace o dostupných technologiích, na kterých bude zkouška probíhat.

 

Zkouška se skládá z:

písemného testu,

ústního ověření (formou losovaných otázek) s písemnou přípravou

a praktického předvedení s ústním ověřením.

 

Písemný test

Uchazeč v této části prokáže znalosti písemným testem (rozsah cca 45 min. – 30 otázek).

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesní kvalifikace

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Testy pro jednotlivé uchazeče musí být vygenerovány z dostatečně velkého souboru otázek (počet otázek z jednotlivých oblastí upřesněn níže), aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny oblasti.

Pro každou oblast existuje několik otázek.

Každý uchazeč má ve svém testu pro každou oblast alespoň jednu otázku.

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Autorizovaná osoba vypracuje soubor testových úloh zaměřených na ověření znalostní složky odborné kompetence "Zajištění inženýrské činnosti při přípravě a projektování staveb elektronických komunikací" kritéria a) následovně:

Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky50 otázek

Správní řád15 otázek

Zákon o elektronických komunikacích15 otázek

Občanský zákoník10 otázek

Katastrální zákon10 otázek

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče sestaveného z 30 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí:

Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky60 % otázek

Správní řád10 % otázek

Zákon o elektronických komunikacích10 % otázek

Občanský zákoník10 % otázek

Katastrální zákon10 % otázek

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Ústní ověření formou losování otázek

Uchazeč v této části prokáže znalosti ústně zodpovězením vylosovaných otázek (rozsah cca 2 hod. - 8 otázek).

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formlou losovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium s ústním způsobem ověření).

Autorizovaná osoba vypracuje soubor otázek k ústnímu ověření znalostní složky vybraných způsobilostí popsaných kritérii hodnocení následovně:

Zajištění inženýrské činnosti při přípravě a projektování staveb elektronických komunikací

kritérium b) 20 otázek

Uvádění staveb elektronických komunikací do užívání

kritérium a)10 otázek

Orientace v zásadách výstavby a provozu sítí elektronických komunikací

kritérium a)10 otázek

kritérium b)10 otázek

kritérium c)10 otázek

kritérium d)10 otázek

kritérium e)10 otázek

Uchazeč si losuje ze souboru otázek k ústnímu ověření 8 otázek v následujícím zastoupení kritérií hodnocení:

Zajištění inženýrské činnosti při přípravě a projektování staveb elektronických komunikací

kritérium b)2 otázky

Uvádění staveb elektronických komunikací do užívání

kritérium a)1 otázka

Orientace v zásadách výstavby a provozu sítí elektronických komunikací

kritérium a)1 otázka

kritérium b)1 otázka

kritérium c)1 otázka

kritérium d)1 otázka

kritérium e)1 otázka

Pro úspěšné hodnocení ústního věřování musí uchazeč zodpovědět všechny vylosované otázky.

 

Praktické předvedení

Uchazeč prokáže dovednostní složku způsobilostí v praktické části zkoušky.

Pro ověření dovednostní složky vybraných způsobilostí popsaných kritérii hodnocení se způsobem ověření: praktické předvedení s ústní obhajobou připraví autorizovaná osoba 20 zadání stavebních záměrů z celého oboru elektronických komunikací. Z těchto 20 zadání stavebních záměrů si uchazeč vylosuje jedno zadání a s ním bude pracovat po celou dobu praktické zkoušky a při něm se ověří všechna kritéria s praktickým způsobem ověření.

Při přípravě jednotlivých zadání stavebních záměrů je třeba volit stavební záměry jednodušších staveb elektronických komunikací, případně obvyklých staveb elektronických komunikací s aktuálními charakteristickými pokyny dané současnou legislativou a aktuálně platnými vyhláškami a aktuálními požadavky dotčených orgánů a dotčených subjektů řízení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VYDIS, s. r. o.

S-com, s. r. o.

SITEL, spol. s r. o.

Česká asociace telekomunikací (ČAT)