Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Mistr kovárny
Platnost standardu: od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických postupech kovárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní operace volného kování Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vyjmenovat způsoby předkování (volné, v přípravných dutinách, na zvláštních strojích…) Ústní ověření s písemnou přípravou
c Vysvětlit proces dokování a ostřihování Ústní ověření s písemnou přípravou
d Vysvětlit, na čem závisí volba režimu a parametrů ohřevu Ústní ověření s písemnou přípravou
e Číst výkresovou dokumentace výkovků Ústní ověření s písemnou přípravou
f Vyjmenovat základní technologické vlastnosti ocelí, slitin hliníku a slitin mědi zpracovávaných v kovárnách Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit výkaz o výrobě Praktické předvedení
b Vyplnit výkaz o prostojích Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů BOZP a hygieny práce v řízeném úseku kovárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostřední Ústní ověření
b Popsat postup činnosti mistra při výskytu úrazu na pracovišti Ústní ověření
c Popsat způsob nakládání s odpady Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení technologického úseku kovárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob rozdělení práce a úkolů pracovníkům řízeného úseku Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat opatření prováděná při poruše některého z výrobních zařízení Ústní ověření s písemnou přípravou
c Popsat opatření prováděná při poruše v zásobování energiemi Ústní ověření s písemnou přípravou
d Popsat způsob řešení a postup v případě logistických problémů Ústní ověření s písemnou přípravou
e Popsat systém předávání strojů a zařízení k opravám a systém přejímky opravených strojů a zařízení Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení a motivování zaměstnanců, zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením kovárenského provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy motivování zaměstnanců Ústní ověření
b Popsat hodnocení výsledků práce zaměstnanců Ústní ověření
c Popsat systém vedení pracovních porad se zaměstnanci Ústní ověření
d Vypracovat plán organizace porady s předáky cechu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení podkladů pro odměňování pracovníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zpracování podkladů pro odměňování pracovníků řízeného úseku Písemné a ústní ověření
b Popsat systém vedení personální agendy (kontrola a evidence směn) Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit ustanovení zákoníku práce v oblasti pracovní doby, přesčasů, dovolené, přestávek na oddech, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v systémech a standardech jakosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy řízení kvality v kovárenské výrobě (ISO, VDA) Ústní ověření po písemné přípravě
b Popsat opatření prováděná při výskytu nestandardních výrobků Ústní ověření po písemné přípravě
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Žadatel o vykonání zkoušky předloží:

a) výuční list v oboru kovář a doklad o minimálně pětileté odborné praxi v kovárně nebo

b) maturitní vysvědčení z oboru strojírenství nebo strojírenská metalurgie a doklad o minimálně pětileté odborné praxi v kovárně.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Vysokoškolské vzdělání v oboru mechanická technologie nebo tváření kovů a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti hutnictví, nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti kovárenství, z toho minimálně 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace,

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenské metalurgie, strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti kovárenství, z toho minimálně 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

knihy a formuláře používané (vyplňované) mistrem

výrobní dokumentace pro kovárenskou výrobu (výkresová dokumnetace, tiskopisy výkazů..)

obrázky pecí používaných v kovárnách: komorová s pevnou nístějí, vozová pec, karuselová pec, indukční pec

obrázky nebo schémata základních tvářecích strojů: pneumatický buchar, protiběžný buchar, klikový lis, vřetenový lis, vodorovný kovací stroj, hydraulický lis, radiální kovací stroj, radiální válcovačka kroužků, radiálně-axiální válcovačka kroužků

doklady k pracovní evidenci, píchací lístky, zákon 89/2012 Sb. v aktuálním znění

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do 2 dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz kováren ČR

Ostroj, a. s.

Forcut, s. r. o., Ostrava

SPŠ Frýdek – Místek

VŠB-Technická univerzita Ostrava