Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Technik vinohradník a vinař
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování projektu technologického vybavení vinařského provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a obhájit projekt technologického vybavení vinařského provozu pro konkrétní podmínky Ústní obhajoba projektu
Je třeba splnit toto kritérium.
5

Určování odrůd révy vinné s popisem charakteru vína

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit minimálně 4 odrůdy révy vinné (z 5 předložených) podle vzhledu a chuti hroznů Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit minimálně 3 odrůdy révy vinné (z 5 zadaných) podle vzhledu listů a habitusu keře Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obecný charakter vína určených 5 odrůd Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení sklizně hroznů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit stupeň zralosti 3 hroznů a v návaznosti určit dobu sklizně (senzoricky a dále za pomoci refraktometru a moštoměru) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kvalifikovaný odhad sklizně na ploše 1 ha Praktické předvedení a ústní ověření
c Naplánovat ruční sklizeň bílých hroznů: denní výkon podle výkonu lisu, počet pracovníků, dopravní prostředky, způsob ošetření hroznů Praktické předvedení
d Naplánovat mechanizovanou sklizeň modrých hroznů: denní výkon podle sklízeče, potřebné dopravní prostředky, způsob ošetření hroznů Praktické předvedení
e Spočítat náklady na mechanizovanou a na ruční sklizeň Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příjem hroznů, jejich zpracování, lisování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kvalitativní posouzení hroznů ve vinici a při příjmu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat odstopkování a drcení hroznů a jejich výhody a nevýhody Písemné ověření
c Vysvětlit síření rozdrcených hroznů Ústní ověření
d Popsat přednosti a nedostatky naležení rmutu Písemné ověření
e Popsat vliv enzymů, ohřevu a chlazení rmutu Písemné ověření
f Provést povolené úpravy moštu před kvašením Praktické předvedení a ústní ověření
g Zjistit hmotnost a cukernatost hroznů, titrovatelné kyseliny a pH moštu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Lisování hroznů a úprava moštů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip činnosti různých lisů Ústní ověření
b Provést lisování Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsoby odkalení moštů Písemné ověření
d Popsat možnosti zvýšení cukernatosti moštu a spočítat potřebné množství přídavku cukru podle zadaných údajů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvašení a ošetřování mladých vín

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip řízeného kvašení Ústní ověření
b Provést stáčení, školení a čiření vín Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit obsah oxidu siřičitého a následně provést zasíření vína Praktické předvedení a ústní ověření
d Organolepticky zhodnotit kvalitu mladého vína Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve způsobech přípravy vín

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup přípravy bílých vín Písemné ověření
b Popsat postup přípravy červených vín Písemné ověření
c Popsat postup přípravy růžových vín Písemné ověření
d Popsat postup přípravy ledového vína Písemné ověření
e Popsat postup přípravy slámového vína Písemné ověření
f Popsat postup přípravy vína barrique Písemné ověření
g Popsat postup přípravy botrytických vín Písemné ověření
h Popsat postup přípravy šumivých vín Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Práce při školení vína

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit obsah veškerých kyselin ve víně Praktické předvedení a ústní ověření
b Spočítat množství přídavku uhličitanu vápenatého pro odkyselení vína podle zadání Písemné ověření
c Provést zvýšení/snížení obsahu kyselin Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat princip biologického odbourávání kyselin Písemné ověření
e Popsat problematiku krystalických zákalů a navrhnout jejich řešení Písemné ověření
f Popsat metody stanovení bílkovin v nevyčiřeném víně s bílkovinami a navrhnout zásah Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola zrání a výběr vhodné filtrace vína

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologie zrání vína v tancích, sudech a lahvích Písemné ověření
b Připravit víno před filtrací Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat druhy filtrů a jejich vhodnost použití Písemné ověření
d Uvést deskový filtr a křemelinový filtr do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat zásady sanitace a hygieny provozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Senzorická analýza vad a chorob vína

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní vady a choroby vína, způsob jejich předcházení a jejich možné nápravy Písemné ověření
b Rozpoznat základní vady a choroby vína v minimálně 5 vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Lahvování vína, skladování a distribuce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a prakticky předvést postup při lahvování vína ručně a pomocí menší lahvovací linky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést adjustaci a balení vína včetně expedice Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zásady skladování vína Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhodnocení a prezentace vína

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systémy hodnocení vína včetně předkládání vzorků Písemné ověření
b Provést hodnocení jednoho konkrétního vína 100-bodovým systémem včetně slovní charakteristiky vína Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout doporučení pro další zacházení s vínem a jeho cenu Písemné ověření
d Prezentovat zhodnocené víno veřejnosti popisnou metodou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení vinařské evidence a přihlášení hroznů a vína ke kontrole jakosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provedení zápisů enologických postupů do Vinařské evidence Praktické předvedení
b Provedení hlášení do Registru vinic a Vinařskému fondu Praktické předvedení
c Popsat přihlášení hroznů pro vína s přívlastkem ke kontrole Ústní ověření
d Popsat přihlášení jakostního vína a vína s přívlastkem k zatřídění Ústní ověření
e Popsat přihlášení k zatřídění vína VOC (vína originální certifikace) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vysvětlení principů produkce biovína

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odlišnosti produkce biovína oproti konvenčnímu vínu, uvést platné předpisy Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat kontrolní organizace a svazy pro ekologické zemědělství a vinařství Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v právních předpisech pro vinařství a v pracovním právu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip předpisů EU pro přípravu vína a jeho značení Písemné ověření
b Popsat podstatu vinařského zákona ČR, zejména kategorie jakosti vína a postupy jejich dosažení Písemné ověření
c Vysvětlit pracovně právní předpisy ČR Ústní ověření
d Vyplnit knihu Vinařská evidence za vinohradnicko-vinařský podnik včetně nahlášení změn ve výsadbách vinic do registru vinic a hlášení o produkci vína Praktické předvedení
e Vysvětlit kritické body HACCP Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhodnocení ekonomiky vinohradnicko-vinařského podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat příjmy a náklady vinohradnicko-vinařského podniku, možnosti jejich řízení, daně, dotace Písemné a ústní ověření
b Ekonomicky vyhodnotit vybraný vinohradnicko-vinařský podnik Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně právní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací v rostlinné výrobě Ústní ověření
e Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost právních předpisů týkající se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku. Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu. Ústní ověření
i Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohražení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30694&kod_sm1=26).

 

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh stavu zpracování vína. Je vhodné kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období. Současně je vhodné při jejich ověřování postupovat od jednodušších ke komplikovanějším.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Uchazeč musí mít nejméně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, rok praxe ve vinařství a řidičský průkaz skupiny B. Dále musí mít zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.Musí předložit posudek z předešlého odborného zaměstnání nebo potvrzení o absolvované praxi.

 

Součástí zkoušky je obhajoba projektu technologického vybavení zpracovatelského provozu, který se zpracovává před zkouškou:

Autorizovaná osoba zadá uchazeči vypracování projektu technologického vybavení nejméně 30 dnů před konáním zkoušky. Zpracovaný projekt přinese s sebou ke zkoušce, kde jej bude ústně obhajovat.

Zadání obsahuje plochu vlastních vinic podniku osázených bílými a modrými odrůdami, způsob jejich sklizně (ručně, mechanizovaně), plánovaný nákup dalších hroznů, plánované množství produkce růžového vína, podíl lahvového vína na celkové produkci vína.

Uchazeč v projektu uvede návrh jednotlivých částí zpracovatelské linky (obecně, nikoliv konkrétní firemní výrobky), jejich výkonnost a orientační cenu. Rovněž orientační náklady na roční provoz včetně použitých spotřebních materiálů, energií a mzdových nákladů. Dále uvede předpokládané roční příjmy z prodeje vína a cenu vstupujících hroznů.

Přibližný čas strávený při řešení projektu se předpokládá ve výši 8 - 10 hodin.

U kompetence Příjem hroznů, jejich zpracování, lisování v kritériu a) bude provedeno procentické stanovení plísní Botrytis cinerea, cukernatosti, pH a stanovení obsahu kyseli vinné a jablečné.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat nejméně následující požadavek:

 

Vysokoškolské bakalářské nebo magisterské vzdělání v oboru zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti vinařství nebo ve funkci vysokoškolského či středoškolského učitele, z toho minimálně jeden rok v období posledních pěti let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Vinice
  • Odpovídající vybavení provozovny příslušnou technologií pro zpracování hroznů a produkci vína, např. mlýnkoodzrňovač, lis, čerpadlo rmutové, peristaltické, rotační, filtr vložkový, vakuový, sud dřevěný, kovový tank
  • Vybavení technologickými stavbami, např. sklep, sklad, nebo další technologické celky
  • Zařízení pro zjištění hmotnosti, cukernatosti, pH a titrovatelných kyselin hroznů, moštů a vína, zařízení pro stanovení oxidu siřičitého ve víně, zařízení pro vážení uhličitanu vápenatého, zařízení pro dávkování oxidu siřičitého
  • Oxid siřičitý, uhličitan vápenatý, kyselina vinná, filtrační desky, křemelina, přípravky pro sanitaci provozu a provozního zařízení

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 9 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Součástí zkoušky je projekt technologického vybavení zpracovatelského provozu, který se však zpracovává předem a potřebný čas k jeho zpracování není započten do doby trvání zkoušky.

.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnosti HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní vinařské centrum, o. p. s.

Vinselekt Michlovský, a. s.

Svaz vinařů ČR