Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce na těžebním středisku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ochranná a bezpečnostní pásma při těžbě ropy a zemního plynu Písemné a slovní ověření
b Navrhnout způsob řešení modelové situace při zdolávání nasimulované havárie na těžebním středisku Praktické předvedení
c Vyjmenovat a popsat ochranné pracovní pomůcky potřebné při obsluze na těžebním středisku Písemné a slovní ověření
d Vypracovat písemný příkaz na provádění prací s otevřeným ohněm na těžebním středisku Praktické předvedení
e Vysvětlit ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce) a souvisejících právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Písemné a slovní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické a výkresové dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou a výkresovou dokumentaci těžebního střediska (ukázka trasy toku těženého media doplněná popisem bezpečnostních prvků) Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Popsat a předvést používání technické a výkresové dokumentace těžebního střediska Praktické předvedení se slovním ověřením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v báňské legislativě související s činností vedoucího těžebního střediska těžby ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb. Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. Písemné a ústní ověření
d Prokázat znalost nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha procesů při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob odebrání vzorků ropy v průběhu celého těžebního procesu Písemné se slovním vysvětlením
b Popsat způsob vyhodnocení vzorků ropy v průběhu celého těžebního procesu Písemné se slovním vysvětlením
c Popsat způsob spuštění těžební sondy do provozu Písemné se slovním vysvětlením
d Popsat způsob odstavení těžební sondy z provozu Písemné se slovním vysvětlením
e Popsat způsob mechanické deparafinace samotokové ropné sondy Písemné se slovním vysvětlením
f Popsat způsob přetěsnění ucpávkové hlavy mechanizované sondy Písemné se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení procesů při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit proces odvodnění a odplynění ropy Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Nastavit proces nízkotepelného sušení zemního plynu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Popsat proces deparafinace sondy nahřátou kapalinou Písemné se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace těžebního střediska

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu dle vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. Písemné se slovním vysvětlením
b Předvést konkrétní záznam do provozní dokumentace (Záznam o těžebním středisku) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení personální agendy těžebního střediska

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat podklady pro výpočet mezd dle předložené docházky zaměstnanců těžebního střediska Písemné ověření
b Vytvořit harmonogram povinných školení jednotlivých pracovníků střediska Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Údržba a oprava technologického zařízení pro těžbu ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat plán oprav a revizí technických zařízení Praktické předvedení
b Vypracovat požadavek na opravu strojního zařízení Praktické předvedení
c Vypracovat požadavek na nákup náhradních dílů, provozních náplní pro údržbu a opravy těžebního zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána.

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102450&kod_sm1=27).

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND, a. s.

MND Drilling & Services, a. s.