Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu
Platnost standardu: od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce na těžebním středisku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ochranná a bezpečnostní pásma při těžbě ropy a zemního plynu Písemné a ústní ověření
b Navrhnout způsob řešení modelové situace při zdolávání nasimulované havárie na těžebním středisku Praktické předvedení
c Vyjmenovat a popsat ochranné pracovní pomůcky potřebné při obsluze na těžebním středisku Ústní ověření
d Vypracovat potřebnou dokumentaci na provádění prací se zvýšeným nebezpečím na těžebním středisku Praktické předvedení
e Vysvětlit ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce) a souvisejících právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické a výkresové dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou a výkresovou dokumentaci těžebního střediska (ukázka trasy toku těženého media doplněná popisem bezpečnostních prvků) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést používání technické a výkresové dokumentace těžebního střediska Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v báňské legislativě související s činností vedoucího těžebního střediska těžby ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., v aktuálním platném znění Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb., v aktuálním platném znění Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb., v aktuálním platném znění Ústní ověření
d Popsat způsob evidence úrazů dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., v aktuálním platném znění Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha procesů při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat vzorek ropy v průběhu těžebního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit odebraný vzorek ropy Praktické předvedení a ústní ověření
c Spustit těžební sondu do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
d Odstavit těžební sondu z provozu Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob odstavení těžební sondy z provozu Písemné a ústní ověření
f Popsat způsob mechanické deparafinace samotokové ropné sondy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení procesů při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit a optimalizovat proces odvodnění ropy Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit a optimalizovat proces odplynění ropy Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit a optimalizovat proces nízkotepelného sušení zemního plynu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat proces deparafinace sondy nahřátou kapalinou Ústní ověření
e Vyjmenovat dokumenty potřebné k provedení deparafinace sondy nahřátou kapalinou (práce se zvýšeným nebezpečím) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Údržba a oprava technologického zařízení pro těžbu ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat plán zkoušek vyhrazených technických zařízení Praktické předvedení
b Vypracovat požadavek na opravu strojního zařízení Praktické předvedení
c Vypracovat požadavek na nákup náhradních dílů, provozních náplní pro údržbu a opravy těžebního zařízení Praktické předvedení
d Vypracovat plán revizí vyhrazených technických zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace těžebního střediska

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu dle vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. Písemné a ústní ověření
b Předvést konkrétní záznam do prvotní dokumentace (Záznam o těžebním středisku) Praktické předvedení
c Popsat způsob uložení provozní dokumentace těžebního střediska ropy a zemního plynu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení personální agendy těžebního střediska

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat podklady pro výpočet mezd dle předložené docházky zaměstnanců těžebního střediska ropy a zemního plynu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat seznam povinných školení pracovníků těžebního střediska ropy a zemního plynu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána. Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí mít minimálně vyšší odborné vzdělání v oblasti hornictví a hornická geologie, strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika.

 

a musí mít platné:

a)Osvědčení o odborné kvalifikaci a způsobilosti báňského projektanta vydané příslušným OBÚ ve smyslu vyhlášky č. 298/2005 Sb., a alespoň 5 let odborné praxe v odborných nebo řídicích pozicích v oblasti těžby ropy a plynu.

b)Osvědčení o odborné kvalifikaci a způsobilosti revizního technika vyhrazených technických zařízení vydané příslušným OBÚ ve smyslu vyhlášky č. 298/2005 Sb., a alespoň 5 let odborné praxe v odborných nebo řídicích pozicích v oblasti těžby ropy a plynu.

c)Osvědčení o odborné kvalifikaci a způsobilosti bezpečnostního technika vydané příslušným OBÚ ve smyslu vyhlášky č. 298/2005 Sb., a alespoň 5 let odborné praxe v odborných nebo řídicích pozicích v oblasti těžby ropy a plynu.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba musí být držitelem oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem podle věty první § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Těžební středisko ropy a zemního plynu

Technická, provozní a výkresová dokumentace těžebního střediska

Prvotní dokumentace - Záznam o těžebním středisku

Těžební technologie potřebná pro těžbu a úpravu těženého média – ropy, zemního plynu (ústí sondy /produkční kříž, čerpadlové ústí/, kolektor, ohřevný kotlík, trojfázový separátor, deemulzátor, odplyňovač, kompresor, jednotky NTS /nízkotepelné sušení/, měřič plynu)

Odpovídají osobní ochranné pracovní prostředky

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND, a. s.

MND Drilling & Services, a. s.