Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Zlatník a klenotník
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci, volba způsobu zpracování, materiálů, nástrojů a pomůcek pro výrobu šperků z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v dokumentaci předloženého vzoru Ústní ověření
b Stanovit technologický postup a způsob zpracování u předloženého vzoru Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodný materiál, nástroje a pomůcky pro konkrétní zlatnickou nebo klenotnickou práci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality šperků z drahých kovů, provádění oprav šperků, značení výrobní, ryzostní a puncovní značkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit ryzost šperku z drahých kovů Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu zhotovení předložených výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit rozsah poškození a technologický postup opravy předloženého šperku Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést jednoduchou opravu mechaniky předloženého šperku Praktické předvedení
e Popsat postup zvětšení nebo zmenšení prstenu Ústní ověření
f Označit ryzost výrobku z drahých kovů výrobní a ryzostní značkou, objasnit znalost puncovního zákona Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést příjem a odbavení zakázky nebo objednávky na zhotovení, úpravu nebo opravu šperku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Samostatné zpracování výtvarného záměru pro realizaci nových vzorů šperků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh šperku, zhotovit technickou dokumentaci Praktické předvedení
b Stanovit technologický postup včetně volby vhodného materiálu a nástrojů pro realizaci navrženého šperku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava materiálů z drahých kovů pro výrobu šperků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit materiál pro zhotovení výrobku žíháním, válcováním a protahováním Praktické předvedení
b Přenést návrh na kov Praktické předvedení
c Provést řezání, stříhání, pilování konkrétního materiálu Praktické předvedení
d Provést vyrovnání, vrtání a smirkování na konkrétním výrobku Praktické předvedení
e Provést techniku měkkého nebo tvrdého pájení na konkrétním výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchové úpravy zlatnických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit techniku povrchové úpravy šperku Ústní ověření
b Mechanicky opracovat zhotovovaný výrobek pilováním, smirkováním a leštěním Praktické předvedení
c Vysvětlit technologický postup elektrolytického pokovování drahými kovy, stříbření, zlacení šperku, rhodiování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zasazování drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit určenou základní techniku zasazování drahého kamene (do krapen, do obruby, do šatonu, zasazení zaklepáním, do zrnek, odkryté zasazení nebo upevnění přírodnin do misek) Ústní ověření
b Provést zasazení kamene do zhotovovaného výrobku technikou do krapen, do obruby nebo do zrnek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování šperků a klenotů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit prsten solitér podle předloženého vzoru a dokumentace Praktické předvedení
b Zhotovit nejméně třídílnou soupravu šperků podle vlastního návrhu Praktické předvedení
c Vysvětlit technologický postup zhotovení určeného výrobku (ozdobný řetízek, složitější brož, šperk zhotovený granátovou technikou, složitý pánský nebo dámský prsten, článkový náramek, prsten prořezávaný solitér zhotovený klenotnickou technikou, prsten karmazírunk zhotovený klenotnickou technikou) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve způsobech tavení drahých kovů pro výrobu šperků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit způsoby tavení v pecích Ústní ověření
b Vysvětlit podstatu výroby předslitin nebo slitin drahých kovů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve způsobech odlévání drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při odlévání od zhotovení modelu až po odlití výrobku do vulkanizační hmoty a zatmelovacích hmot Ústní ověření
Kritérium je třeba splnit.
3

Lisování a válcování drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit technologické postupy při práci na lisech Ústní ověření
b Předvést válcování na válcovací stolici při přípravě materiálu pro zhotovovaný šperk Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vrtání při výrobě šperků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vrtání ruční nebo za použití vrtačky na zhotovovaném šperku Praktické předvedení
Kritérium je třeba splnit.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

V rámci zkoušky dle tohoto standardu uchazeč zhotoví prsten solitér dle zadání autorizované osoby (časová norma 8 hodin) a soupravu šperků dle vlastního návrhu, složenou nejméně ze tří částí (časová norma 60‒72 hodiny). Uchazeč si připraví a přinese ke zkoušce uvedený vlastní výtvarný návrh soupravy šperků.

 

Autorizovaná osoba ke zkoušce zajistí šperk určený k opravě, tj. pro ověření kompetence Posuzování kvality šperků z drahých kovů, provádění oprav šperků, značení výrobní, ryzostní a puncovní značkou.

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálních produktů s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

 

Při hodnocení hotových výrobků je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a jejich estetické ztvárnění.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Marta Dostrašilová ‒ OSVČ

Jan Zubko – OSVČ

Jaroslav Prášil ‒ OSVČ

Rudolfinea, o. s.