Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Logistik výroby
Platnost standardu: od 29.4.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Stanovování průběhů a vazeb dílčích výrobních činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby průběhů dílčích výrobních činností Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat vazby dílčích výrobních činností Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování uspořádání výrobních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní logistické technologie Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Uvést základní typy uspořádání výrobních procesů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Realizace racionalizačních opatření v přípravné fázi a průběhu výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat racionalizační opatření v přípravné fázi a průběhu výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat výhody a nevýhody racionalizačních opatření v přípravné fázi a průběhu výroby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Tvorba plánů výroby v dílčí oblasti logistiky výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést, co obsahuje plán výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vytvořit plán výroby v dílčí oblasti logistiky výroby podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizace a technické zajišťování přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby organizace a technického zajištění přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vytvořit plán organizace a technického zajištění přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování efektivního uspořádání pracovních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry v kontextu efektivního uspořádání pracovních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Posoudit efektivní uspořádání pracovních procesů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dílčí posuzování a vyhodnocování efektivnosti výrobních procesů v kontextu na další navazující činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést, co ovlivňuje efektivnosti výrobních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat sledované parametry v kontextu efektivnosti výrobních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Provést technologicko-ekonomický rozbor efektivnosti výrobních procesů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry nezbytné pro nákladové a cenové kalkulace výrobků Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zpracovat podklady pro nákladové a cenové kalkulace výrobku podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování podkladů pro rozbory nákladovosti výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry nezbytné pro rozbor nákladovosti výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zpracovat podklady pro rozbor nákladovosti výroby podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení příslušné dokumentace a evidence dílčích výrobních procesů, používaných prostředků a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy dokumentace používané pro dílčí výrobní procesy, používané prostředky a zařízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat sledované položky ve výrobních procesech, používaných prostředcích a zařízeních Ústní ověření
c Vyplnit a evidovat sledované položky v příslušné dokumentaci podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování a řízení přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů ve výrobních procesech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Uvést příklady využití dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Specifikovat vlastnosti daných komodit ve vztahu k dopravně-přepravním procesům a požadavkům na skladování s ohledem na jejich fyzikální vlastnosti podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Charakterizovat optimalizační metody ve vztahu k optimalizaci zásob Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení zpětné logistiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dílčí procesy zpětné logistiky Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat jednotlivé způsoby řízení materiálového a zbožového toku ve zpětné logistice Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Ověřování kompetencí:

Kritéria musí být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů.

Při ověřování kritérií formou písemného a ústního ověření uchazeč písemně zpracuje tři otázky z daných kritérií hodnocení a podá vysvětlení (odpovědi na dotazy) k písemnému provedení dle jednotlivých kritérií.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

 

Metodické pokyny:

Pro odbornou kompetenci Zajišťování a řízení přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů ve výrobních procesech pro kritéria hodnocení a), b), c) připraví autorizovaná osoba minimálně 10 zadání v návaznosti na ověřované kompetence (tzn. pro každou odbornou kompetenci 10 zadání), z nichž si pak uchazeč bude losovat tři zadání, která zpracuje v písemné formě.

Pro odbornou kompetenci Tvorba plánů výroby v dílčí oblasti logistiky výroby pro kritérium hodnocení b); Organizace a technické zajišťování přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů pro kritérium hodnocení b); Posuzování efektivního uspořádání pracovních procesů pro kritérium hodnocení b); Dílčí posuzování a vyhodnocování efektivnosti výrobních procesů v kontextu na další navazující činnosti pro kritérium hodnocení c); Zpracování podkladů pro cenové kalkulace výrobků pro kritérium hodnocení b); Zpracování podkladů pro rozbory nákladovosti výroby pro kritérium hodnocení b); Vedení příslušné dokumentace a evidence dílčích výrobních procesů, používaných prostředků a zařízení pro kritérium hodnocení c) připraví autorizovaná osoba modelové situace v návaznosti na ověřované kompetence v minimálním počtu 5 zadání (tzn. pro každou odbornou kompetenci 5 zadání), z nichž si pak uchazeč bude losovat jedno zadání.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a kritérium a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci. Všichni členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na technologii dopravy a přepravy nebo logistiky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti logistiky nebo nákladní dopravy nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti technologie dopravy a přepravy nebo logistiky.

b)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na technologii dopravy a přepravy nebo logistiky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti logistiky nebo nákladní dopravy nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti technologie dopravy a přepravy nebo logistiky.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro vykonání zkoušky je třeba mít k dispozici prostory s technickým vybavením a sociálním zařízením vyhovující hygienickým standardům pro výukové prostory.

Pro vykonání zkoušky je třeba PC s přístupem na internet, software umožňující řešit komplexně problematiku logistiky, spedice, dopravy, skladování, CRM a ekonomiky, a případové studie v tištěné nebo elektronické podobě.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 9 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Česká logistická asociace, o. p. s.

ČSAD Hodonín, a. s.