Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Textilní návrhář
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Navrhování a vytváření nových desénů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zobrazit technikou kresby tužkou jednu z přírodnin podle předlohy Praktické předvedení
b Sestavit tři sytostně odlišné barevné řady z pěti barev tak, aby každá barevná řada (barevná variace) a řady mezi sebou tvořily vyvážený celek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vytvořit návrh panelového vzoru (výtvarnou kompozici do určeného formátu) nebo metrážový vzor (zraportovaný, opakovaný a navazující do všech stran) s květinovými, geometrickými či abstraktními motivy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prezentace desénové kolekce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat mechanismus přípravy a tvorby desénové kolekce Ústní ověření
b Prezentovat tři barevné řady (variace) návrhu panelového vzoru nebo navazujícího opakujícího se vzoru s květinovým nebo geometrickým motivem Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v módních trendech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat základní umělecké slohy zobrazené na reprodukci obrazu nebo skici nebo fotografii: 5 ukázek z období do konce 19. století, 5 ukázek z období 20. století Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat alespoň tři národní a/nebo mezinárodní veletrhy, na kterých je možné se seznámit se současnými módními trendy Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat alespoň tři české a/nebo zahraniční časopisy, ve kterých lze získat informace o současných módních trendech Písemné a ústní ověření
d Rozpoznat základní výtvarné techniky na pěti předložených reprodukcích nebo fotografiích výtvarných děl Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku navrhování textilních vzorů. Zkoušející připraví modelové situace v návaznosti na ověřované kompetence. Při ověřování splnění kritérií bude sledována invence, celková kvalita vypracování a provedení návrhů a prezentace.

 

e21.D.7213 Navrhování a vytváření nových desénů: Pro ověření kritéria a) zkoušející připraví bílou čtvrtku formátu A3, obyčejné tužky tří tvrdostí, ořezávátko na tužky, gumu, čtyři přírodniny z každé skupiny: nerost, list, květina, a předloží je uchazeči. Uchazeč si vybere jednu z těchto přírodnin a nakreslí přírodninu černou tužkou na bílou čtvrtku. Pro ověření kritéria b) bude jedna výchozí barva základní řady zadána autorizovanou osobou. Zkoušející připraví barevnici Pantone s odtržitelnými částmi nebo vzorky obarvených přízí nebo vzorky obarvených textilií nebo vzorky potištěných (obarvených) textilií, ze kterých uchazeč vytvoří barevné řady (variace). U potištěných (obarvených) textilií uchazeč vystříhá vhodné barvy z textilie. Uchazeč může rovněž použít k vytvoření barevných řad temperové a/nebo akvarelové barvy a malbu barvou na papír. Zkoušející vyzve uchazeče, aby ústně zdůvodnil volbu barev a jejich vzájemné souvislosti. Pro ověření kritéria c) zkoušející připraví čtyři bílé čtvrtky formátu A0, nůžky, kancelářské lepidlo, lepicí pásku, temperové a akvarelové barvy, štětce, misky, vodu, klůcek textilie na utírání štětců. Uchazeč se rozhodne pro formát návrhu vzoru. Panelový vzor bude mít formát 50 x 100 cm, průběžný vzor bude mít délkový raport 64 cm + 10 cm, stranový raport 32 cm, šířku 144 cm. Uchazeč si nastříhá a slepí čtvrtky podle zvoleného typu vzoru. Uchazeč se rozhodne pro jednu ze tří barevných variací sestavených při ověřování kritéria b) a vytvoří vzor. K vytvoření vzoru použije temperové a/nebo akvarelové barvy, techniku malby barvou či barevnou kresbu na papír a vypracuje tento vzor ve třech barevných variantách, které vycházejí z barevných řad, navržených uchazečem v úkolu 1b. Po dokončení vzoru zkoušející vyzve uchazeče, aby ústně popsal základní filosofii desénu a vztah ke zvolené barevné variaci.

 

e21.C.6012 Prezentace desénové kolekce: Pro ověření kritéria a) zkoušející vyzve uchazeče, aby popsal mechanismus přípravy a tvorby desénové kolekce v textilní společnosti. Zkoušející klade doplňující dotazy. Pro ověření kritéria b) zkoušející vyzve uchazeče, aby mu předvedl, jak bude prezentovat svoji desénovou kolekci obchodnímu partnerovi a jak ho přesvědčí o správnosti volby barev a vzoru vytvořeného při ověřování odborné kompetence e21.D.7213 Navrhování a vytváření nových desénů, podle kritéria c).

 

e21.D.1116 Orientace v módních trendech: Pro ověření kritéria a) zkoušející postupně předloží uchazeči (na reprodukci obrazu nebo skici nebo fotografii) 5 ukázek odpovídajících základním uměleckým slohům z období do konce 19. století a 5 ukázek odpovídajících základním uměleckým slohům z období 20. století. Úkolem uchazeče je rozpoznat sloh. Při ověřování kritéria d) zkoušející předloží uchazeči postupně pět reprodukcí nebo fotografií výtvarných děl. Úkolem uchazeče je rozpoznat a správně pojmenovat zvolenou základní výtvarnou techniku.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VEBA, a. s., Broumov

INTERES21, spol. s r. o., Broumov