Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vzorkař odpadních vod
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Měření fyzikálních vlastností vzorků odpadních vod a kalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat fyzikální vlastnosti odpadních vod a kalů Ústní vysvětlení
b Předvést měření teploty vzorku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření chemických vlastností a charakteristika bakteriologických vlastností vzorků odpadních vod a kalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat chemické vlastnosti odpadních vod a kalů Ústní vysvětlení
b Charakterizovat bakteriologické vlastnosti odpadních vod a kalů Ústní vysvětlení
c Předvést stanovení obsahu rozpuštěného kyslíku přenosným oximetrem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Vysvětlit vliv způsobů konzervace vzorků na změnu chemických a bakteriologických parametrů vzorku Ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení pro odběr odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip zařízení pro odběr odpadních vod Ústní vysvětlení
b Předvést a vysvětlit obsluhu daného odběrového zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Odběr vzorků odpadních vod a kalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků odpadních vod a kalů Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků odpadních vod a kalů Ústní ověření
c Popsat a charakterizovat pracovní postup při odběru a konzervaci vzorku odpadních vod a kalů Ústní ověření
d Provést odběr vzorku odpadní vody nebo kalu dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odběr vzorků odpadních vod a kalů pomocí automatického odběrného zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip automatického odběrného zařízení Ústní ověření
b Předvést nastavení hodnot (času, množství vzorků) u automatického odběrného zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
c Popsat a předvést způsob údržby automatického odběrného zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence a dokumentace vyplývající z předpisů souvisejících s odběrem vzorků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumentaci k odběru vzorků Ústní ověření
b Vyplnit průvodku vzorků Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování BOZP při odběru vzorků odpadních vod a kalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rizika objektů kanalizačních šachet a stok Ústní ověření
b Vysvětlit ochranu zdraví před biologickými činiteli a použití OOPP Ústní ověření
c Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů dle návodu výrobce Praktické předvedení
d Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti Ústní ověření
e Předvést použití zajišťovacího postroje Praktické předvedení
f Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní vysvětlení
g Dodržovat BOZP při odběru vzorků odpadních vod a kalů Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102060&kod_sm1=44).

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

- Odběr vzorku vody z kanalizace

- Odběr vzorku kalu z kalojemu

- Odběr vzorku odpadní vody, kalu na ČOV

Předem poskytnout návod k obsluze zařízení použitých k vykonání zkoušky (automatický vzorkovač a přenosný oximetr a detektor nebezpečných plynů).

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut environmentálních služeb, a. s.

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

R E V O S Rokycany, s. r. o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto