Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Obsluha sauny pro děti a dospělé
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech pro provoz sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést definice odborného názvosloví (sauna, infrakabina, saunový cyklus, prohřívárna, obsluha sauny, ochlazovací bazén, šatna, sprcha, odpočívárna, masérna, solárium, zásady saunování, saunování dětí, pitný režim) Ústní ověření
b Uvést předpisy, které upravují manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky při zajištění kvality vody v ochlazovacím bazénku podle platné legislativy Písemné ověření
c Vyjmenovat legislativní předpisy v oblasti podnikání v oboru saun Písemné ověření
d Uvést předpisy, které upravují provozní a hygienické požadavky na sauny, parní kabiny a wellness provozy Písemné ověření
e Vyjmenovat předpisy pro bezpečnost práce Ústní ověření
f Popsat povinnosti obsluhy sauny ve vztahu k jejímu provozu, zejména ve vztahu k náplni práce Ústní ověření
g Popsat způsoby provozování sauny různými subjekty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ovládání topidla a strojního zařízení sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit konstrukci a funkci saunového topidla (topná media: dřevo, elektro aj.) a parního vyvíječe včetně regulace topidla Ústní ověření
b Popsat řešení vnitřní i vnější ochlazovny a provozní schéma úpravny bazénové vody pro ochlazovací bazén včetně jeho částí (filtrace, dávkování bazénové chemie) Písemné ověření
c Nastavit saunovou regulaci Praktické předvedení
d Popsat způsob výměny vzduchu, mikroklima prohřívárny a uvést požadavky na příslušnou teplotu a vlhkost vzduchu v jednotlivých prostorách v saunovém provozu podle platných předpisů Ústní ověření
e Popsat četnost a rozsah elektrorevizí v mokré zóně s vazbou na platné předpisy Ústní ověření
f Popsat možnost využití alternativních zdrojů energie pro ohřev TUV a vytápění objektu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování stavebních a technických požadavků na provoz sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní schéma sauny ‒ rozlišit čistou a špinavou zónu, rozlišit suchou a mokrou zónu Ústní ověření
b Specifikovat požadavky na šatny saun, očistné a zážitkové sprchy, vnitřní a venkovní ochlazovnu a odpočívárnu podle platné legislativy Ústní ověření
c Popsat pravidla pro návrh prohřívárny Ústní ověření
d Popsat způsoby vytápění saunového provozu, zejména prohřívárny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování provozu sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi provozním a návštěvním řádem Ústní ověření
b Vyjmenovat pomůcky BOZP a vysvětlit jejich používání v saunovém provozu podle platné legislativy Písemné ověření
c Popsat obsah provozního deníku Ústní ověření
d Vyjmenovat vhodné doplňkové provozy Ústní ověření
e Uvést druhy vonných esencí a vysvětlit jejich účinky na organismus Písemné a ústní ověření
f Popsat princip saunových ceremoniálů Ústní ověření
g Popsat zásady komunikace s klientem na základě typologie osobnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování hygieny provozu sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady skladování prádla, chemických a úklidových prostředků podle hygienických norem Ústní ověření
b Popsat dezinfekční režim (úklidový řád), základní typy úklidových prostředků a pracovní náplň osoby zodpovědné za úklid Ústní ověření
c Předvést manipulaci s čistým a špinavým prádlem Praktické předvedení
d Uvést činnosti provádění před zahájením provozu a po ukončení provozu sauny Ústní ověření
e Vysvětlit, jaká laboratoř je oprávněna provádět odběry a rozbory vzorků vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikování zásad zdravého saunování včetně předlékařské první pomoci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkci kůže, kardiovaskulárního systému a dýchacího ústrojí u klienta během saunování Písemné a ústní ověření
b Popsat správný postup při zdravém saunování pro dospělé Ústní ověření
c Popsat správný postup při zdravém saunování pro děti Ústní ověření
d Specifikovat indikace a kontraindikace saunování Ústní ověření
e Předvést správný postup poskytnutí první pomoci Praktické předvedení
f Popsat zajištění základních životních funkcí a komunikaci s Integrovaným záchranným systémem Ústní ověření
g Vysvětlit rozdíly při saunování dětí (skupinové saunování) od saunování dospělých Ústní ověření
h Popsat možnosti saunování ZTP občanů a osob pod lékařským dozorem Ústní ověření
i Vysvětlit důležitost dodržování pitného režimu před, po a během saunování u dětí a dospělých Ústní ověření
j Vysvětlit důležitost správného stravování v režimu saunování před a po saunování, zejména u dětí Ústní ověření
k Popsat odlišnosti při saunování těhotných včetně poskytnutí první pomoci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování ekonomického provozu veřejné sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nákladové položky provozu sauny Ústní ověření
b Vyjmenovat příjmové položky provozu sauny Ústní ověření
c Popsat rozdíly mezi provozováním sauny ve vlastním nebo pronajatém provozu z ekonomického hlediska Ústní ověření
d Popsat ekonomické nástroje pro investice do zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při posuzování kvality výkonu uchazeče při zkoušce se doporučuje hodnotit podle těchto kritérií:

•Kvalita provedené práce a znalost navázání jednotlivých postupů

•Dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců zařízení, bezpečného používání úklidových chemických prostředků a pomůcek

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Pokud nemá autorizovaná osoba vzdělání v oblasti hygieny a poskytování předlékařské první pomoci, doporučuje se, aby byl při zkoušce přítomen jako přísedící odborník z těchto oblastí, který není členem zkušební komise.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a) Středoškolské vzdělání s maturitou s technickým zaměřením strojním nebo chemicko-technologickým nebo pedagogickým (sportovním) a minimálně 10 let odborné praxe při výkonu činnosti spojené s provozem sauny, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace. Musí být držitelem platného dokladu o absolvování kurzu Obsluha sauny vydaného školicím pracovištěm nebo být členem lektorského sboru v kurzu Obsluha sauny.

b) Vyšší odborné vzdělání s technickým zaměřením strojním nebo chemicko-technologickým a minimálně 8 let odborné praxe při výkonu činnosti spojené s provozem sauny, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace. Musí být držitelem platného osvědčení Obsluha sauny vydaného akreditovaným pracovištěm nebo být členem lektorského sboru v kurzu Obsluha sauny.

c) Vysokoškolské vzdělání s technickým zaměřením strojním nebo chemicko-technologickým nebo stavebním (obor stavby a vodní hospodářství) nebo lékařské a minimálně 5 let odborné praxe při výkonu činnosti spojené s provozem sauny, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace. Musí být držitelem platného dokladu o absolvování kurzu Obsluha sauny vydaného školicím pracovištěm nebo být členem lektorského sboru v kurzu Obsluha sauny.

 

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště musí umožňovat praktické předvedení veškerých technologických postupů obsažených v KS a HS, tzn. se zdrojem elektrické energie 230 V, musí být vybaveno následujícími pomůckami: saunové topidlo včetně regulace. Část praktické zkoušky je prováděna s funkčními přístroji a modely na učebně, část ve veřejné sauně. Jde o modely nebo funkční přístroje nutné k praktickým zkouškám.

 

Je nutné zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

Na pracovišti musí být k dispozici:

- dokumentace pro hodnocenou činnost – diagram mikroklimatu, technické předpisy v aktuálním znění

- model saunového topidla

- model saunové regulace

- osobní ochranné pracovní pomůcky dle předpisů BOZP

- prádlo (osuška, prostěradla)

- pomůcky k přezkoušení z první pomoci

 

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 45 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině

Asociace bazénů a saun České republiky – ABAS ČR

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Státní úřad inspekce práce