Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Technik bazénu
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech pro provoz přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést předpisy, které upravují provozní a hygienické požadavky na bazény, koupaliště, sauny a aquaparky Písemné ověření
b Uvést předpisy, které upravují požadavky na bazény, koupaliště, sauny a aquaparky pro pořádání plaveckých soutěží Písemné ověření
c Uvést předpisy, které upravují manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Písemné ověření
d Uvést bezpečnostní předpisy pro vodní atrakce Písemné ověření
e Uvést předpis, který upravuje zákonné lhůty pro provádění revizí (elektro, plyn, tlakové nádoby aj.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ovládání úpravny bazénové vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní schéma úpravny bazénové vody Písemné a ústní ověření
b Popsat systém a postup filtrace Písemné a ústní ověření
c Popsat umístění a funkci ozonizace, UV lampy, ohřev vody v úpravně bazénové vody Písemné a ústní ověření
d Popsat postup měření a zaznamenávání množství dopouštěné ředicí vody Ústní ověření
e Vysvětlit osazení průtokoměru Ústní ověření
f Předvést manipulaci s filtračním zařízením (popsat režimy praní filtru) Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat systém měřící, dávkovací a regulační stanice včetně zapojení do recirkulačního okruhu Písemné a ústní ověření
h Vysvětlit postup zapnutí úpravny vody Ústní ověření
i Vysvětlit možné způsoby ohřevu bazénové vody Ústní ověření
j Vysvětlit zabezpečení spuštění vodních atrakcí bazénů, koupališť a aquaparků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pomůcky BOZP používané v bazénovém provozu podle pracovních náplní zaměstnanců Písemné a ústní ověření
b Předvést nasazení osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) při manipulaci s chemickými látkami ve strojovně a popsat použití dalších OOPP při náhodném úniku a následné sanaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit manipulaci s chemickými látkami podle platných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat součásti chemické havarijní sady a vysvětlit, k čemu se používají Ústní ověření
e Popsat materiální vybavení ošetřovny bazénu, koupaliště, sauny a aquaparku Písemné a ústní ověření
f Uvést obsah havarijního a traumatologického plánu areálu koupaliště (bazénu, sauny) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování hygieny provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah provozního řádu a uvést, kdy je nutné jej aktualizovat a komu ho předat ke schválení Ústní ověření
b Vysvětlit obsah návštěvního řádu a uvést, kde je umístěn Ústní ověření
c Vysvětlit metodiku odběru vzorků vody z bazénu Ústní ověření
d Popsat dezinfekční režim šaten, sprch a okolí bazénu (úklidový řád) Písemné a ústní ověření
e Popsat obsah provozního deníku Písemné a ústní ověření
f Vyjmenovat povinné hodnoty a údaje, které musí být přístupné veřejnosti Ústní ověření
g Uvést, kdo je oprávněn provádět odběry a rozbory vzorků bazénových vod Ústní ověření
h Uvést četnost odběrů vzorků bazénových vod k provedení rozborů Ústní ověření
i Uvést, jak dlouho před zahájením provozu musí být spuštěna úpravna vody Ústní ověření
j Uvést termíny zasílání výsledků rozborů bazénových vod do informačního systému PiVo (pitná voda) a kdo výsledky zasílá Ústní ověření
k Vyjmenovat povinnosti při zjištění nevyhovujících výsledků kvality vody bazénových vod a uvést nápravná opatření Ústní ověření
l Popsat postup a četnost úklidu bazénové vany a akumulační jímky Ústní ověření
m Uvést doplňkové způsoby dezinfekce bazénové vody Písemné ověření
n Popsat požadavky na mikroklima, osvětlení a kvalitu vzduchu v bazénové hale a přilehlých prostorách s vazbou na platnou legislativu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v profesích spojených s provozem přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsah pracovní náplně strojníka bazénu Ústní ověření
b Popsat obsah pracovní náplně pokladní a šatnářky Ústní ověření
c Popsat obsah pracovní náplně plavčíků a mistrů plavčích Ústní ověření
d Popsat obsah pracovní náplně instruktora plavání Ústní ověření
e Popsat obsah pracovní náplně obsluhy sauny, fitness a solária Ústní ověření
f Popsat obsah pracovní náplně osoby odpovědné za úklid Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování ekonomického provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nákladové položky provozu bazénu, koupaliště, sauny a aquaparku Ústní ověření
b Vyjmenovat příjmové položky provozu bazénu, koupaliště, sauny a aquaparku Ústní ověření
c Popsat způsoby provozování bazénu různými subjekty (město, nájemce aj.) Ústní ověření
d Popsat ekonomické nástroje pro investice do zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška se může skládat ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické.

Při posuzování kvality výkonu uchazeče při zkoušce se doporučuje hodnotit podle těchto kritérií:

•Kvalita provedené práce a znalost navázání jednotlivých postupů

•Dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců strojů, chemických prostředků a úklidových pomůcek

•Technické provedení manipulace na předložených maketách jednotlivých komponentů úpravny bazénové vody podle zadání

Hodnocení bude zaměřeno na dodržení technologických postupů, na zručnost při provádění úkonů a na výslednou kvalitu práce.

Při ověřování odborných způsobilostí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování předpisů, ke kvalitě předvedení i k časovému hledisku zvládání jednotlivých požadovaných úkonů.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace bazénů a saun České republiky – ABAS ČR

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Státní úřad inspekce práce