Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér suchých stěn a stropních podhledů
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb a používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Orientovat se v prováděcí dokumentaci suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst prováděcí stavební výkresy pozemních staveb (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Číst prováděcí výkresy suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech montáže suchých staveb stanovených výrobci a technickými předpisy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technologických postupech montáže suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vyhledat technologický postup odpovídající zadání, odůvodnit výběr Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Pracovat s technickou firemní dokumentací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých stěn a podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Volit materiály, nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn suchých staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy suchých staveb Praktické předvedení s vysvětlením
b Vyměřit polohu konstrukce vůči navazujícím konstrukcím Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat spotřebu materiálu na konstrukci podle zadání Praktické předvedení
b Vyhotovit objednávku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Doprava a skladování materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dopravit materiály na místo zpracování Praktické předvedení
b Skladovat materiály Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Upravit rozměry a tvary desek Praktické předvedení
d Upravit rozměry a tvary konstrukčních materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
b Bandážovat spoje Praktické předvedení
c Ručně tmelit spoje a šrouby Praktické předvedení
d Upravit plochu desek celoplošným tmelením Praktické předvedení
e Brousit tmelené plochy Praktické předvedení
f Upravit povrch penetrováním Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a), c) a e), ostatní dle zadání.
2

Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich napojování na navazující stavební konstrukce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
b Vyměřit polohu konstrukce vůči navazující stavební konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Upravit prvky nosné konstrukce na požadované rozměry a tvary Praktické předvedení
d Kompletovat nosnou konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Napojit nosnou konstrukci na okolní konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
b Upravit rozměry a tvar desek Praktické předvedení
c Upevnit desky na nosnou konstrukci stěny v jedné vrstvě Praktické předvedení
d Upevnit desky na nosnou konstrukci stěny ve dvou vrstvách Praktické předvedení
e Upravit stavební konstrukci jako podklad pro opláštění deskami Praktické předvedení
f Připravit lepidlo na desky Praktické předvedení
g Lepit desky na masivní stavební konstrukci Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a) a b) a variantně c) a d) nebo e) až g).
2

Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a používat ruční nářadí a pracovní pomůcky pro práci s izolačními materiály Praktické předvedení
b Upravit rozměry a tvary izolačních materiálů Praktické předvedení
c Instalovat izolační materiály do konstrukcí stěn nebo podhledů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Připravit odpad izolačních materiálů k ekologické likvidaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy elektroinstalací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Rozměřit a zhotovit otvory pro osazení elektroinstalačních zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zhotovování instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn Praktické předvedení s vysvětlením
b Zhotovit instalační stěnu podle konkrétního zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Upevňování předmětů na stěny a stropní podhledy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit upevňovací prostředky podle velikosti a způsobu zatížení, odůvodnit volbu Praktické předvedení s odůvodněním
b Upevnit zadané předměty na konstrukci stěny nebo stropního podhledu Praktické předvedení s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Napojování stěn

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy detailů napojování stěn vzájemně nebo na stavební konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
b Napojit vzájemně stěny zhotovené systémem suché montáže Praktické předvedení
c Napojit stěnu na stavební konstrukci Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b), c).
3

Osazování zárubní a rámů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměřit polohu zárubně podle prováděcího výkresu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Upravit nosné konstrukce stěny pro osazení zárubně nebo rámu Praktické předvedení
c Osadit a kontrolovat polohu zárubně nebo rámu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést výměnu nad zárubní nebo rámem Praktické předvedení
e Opláštit jednu stranu stěny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opláštění nosníků a sloupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy opláštění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Obložit dřevěnou konstrukci jednovrstvým nebo vícevrstvým obkladem Praktické předvedení
c Obložit ocelovou konstrukci přímým připevněním Praktické předvedení
d Obložit ocelovou konstrukci připevněním na profily Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a) a d) a jedno z kritérií b) a c).
3

Zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy konstrukcí stropů a nosných konstrukcí stropních podhledů Praktické předvedení s vysvětlením
b Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci Praktické předvedení
d Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti Praktické předvedení
e Upravit rozměry prvků nosné konstrukce Praktické předvedení
f Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce Praktické předvedení
g Kontrolovat polohu nosné konstrukce Praktické předvedení
h Upevnit táhla systémového závěsu Praktické předvedení
i Upevnit druhou osnovu nosných profilů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opláštění stropních podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
b Upravit rozměry a tvar desek Praktické předvedení
c Upevnit desky na nosnou konstrukci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy konstrukcí stěn a podhledů Praktické předvedení s vysvětlením
b Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci Praktické předvedení
c Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti Praktické předvedení
d Upravit rozměry prvků nosné konstrukce Praktické předvedení
e Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce stěny nebo podhledu Praktické předvedení
f Kontrolovat polohu nosné konstrukce Praktické předvedení
g Upevnit táhla systémového závěsu podhledu Praktické předvedení
h Upevnit druhou osnovu nosných profilů podhledu Praktické předvedení
i Upravit rozměry a tvary desek Praktické předvedení
j Upevnit desky na nosnou konstrukci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-66-H/01 Montér suchých staveb s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci vedoucího pracovníka montáží suchých staveb, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

b) Alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oboru vzdělání 36-66-H/01 Montér suchých staveb, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

c) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství s praxí v délce minimálně

5 let ve funkci vedoucího pracovníka montáží suchých staveb, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

d) Platné osvědčení o získání profesní kvalifikace montér kazetových podhledů vydané v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe ve funkci vedoucího pracovníka montáží suchých staveb, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Vybavení pracoviště:

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály, nářadím, strojním zařízením a pracovními pomůckami pro provádění suchých montáží a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP.

 

Měřidla: dřevěný skládací metr dl. 2m, magnetická vodováha dl. 2m, hadicová vodováha, laserová vodováha se stativem.

 

Nářadí a zařízení: úhelník, nůžky na stříhání plechu ruční a elektrické, univerzální odlamovací nůž, nůž na řezání sádrovláknitých desek, nůž na řezání MF, struhák, kulatá rašple, brusná mřížka, držák na brusnou mřížku, hoblík na seřezávání hran, pila ocaska, prořezávací pila, sada přiřezávacích kotoučků, vanička na míchání tmelu, špachtle šíře

50 mm, špachtle s bitem šíře 120 mm, špachtle šíře 200 mm, špachtle šíře 300 mm, štětec plochý šíře 10 mm, vědro, lis na kartuše, kladívko 200 g, sponkovačka, kleště perforovací, kleště kombinované, kleště na molly hmoždinky, hladítko nerez 350 mm, vodicí a strhávací latě s nivelací, sada vrtáků do betonu, sada vrtáků na kov, zvedák na desky. Aku vrtačka, úhlová vrtačka, aku šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem, elektrický šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem, vrtací kladivo, okružní pila s kotoučem ze slinutých karbidů, sponkovací pistole, kompresor, elektrický prodlužovací kabel délka 25 m – 230 V.

 

Pomůcky: držák na manipulaci s deskami, šňůra zednická „brnkací“, tužka tesařská, pracovní obuv, pracovní oděv, ochranná helma, pracovní rukavice.

 

Materiál: dle zadání úkolu

 

Zdroj elektrické energie: 230 V

 

Projektová dokumentace: související s hodnocenými činnostmi

 

Předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

 

Uchazeč: Ruční nářadí, pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech suché výstavby ČR

Sdružení stavebnictví