07.05.2020

Vyjádření MŠMT pro oblast konání zkoušek z profesních kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích

Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů. Konání zkoušek z profesních kvalifikací nelze podřadit pod žádnou z výjimek ze zákazu volného pohybu osob. Citované usnesení vlády neupravuje výjimku pro konání zkoušky z profesní kvalifikace, byť by se jednalo o jednu z možností získání odborné způsobilosti pro získání živnosti nebo doložení odborné způsobilosti podle speciálního zákona. (Stejně, jako je zakázáno vzdělávání ve školách, které také umožňují získání odborné způsobilosti).

Konání zkoušky z profesní kvalifikace nelze zahrnout ani pod výjimku podle bodu I. písm. f) citovaného usnesení, neboť nejde o neodkladnou úřední záležitost. Zkouška z profesní kvalifikace není úřední záležitostí, neboť podle § 25 odst. 1 zákona č. 179/2006 Sb. platí, že postup upravený v § 4 až 8, 17 až 19 a 23 není postupem, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, přičemž konání zkoušky upravují § 17 až 19. Nadto ani nejde o neodkladnou záležitost, neboť konání zkoušky lze odložit bez závažné újmy na právech uchazeče.

Až do doby, než budou usnesením vlády ČR krizová opatření zrušena nebo zmírněna, není možné konat zkoušky z profesních kvalifikací.

Aktualizace 7. 5. 2020: V rámci uvolňovacího scénáře při epidemiologické situaci v ČR přijala vláda ČR dne 30. dubna 2020 usnesení č. 490, které umožňuje od 11. 5. 2020 pořádat vzdělávací akce, a to v počtu do 100 osob.  Toto uvolnění se vztahuje i na zkoušky z profesních kvalifikací.

Při konání vzdělávacích akcí  je nutno dodržovat některá povinná opatření - nošení roušek (ochranných pomůcek nosu a úst), dodržování vzájemných rozestupů 2 metry, je třeba mít k dispozici nádobu s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Dále je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů, včetně jejich dezinfekce, a používat osobní ochranné pomůcky, pokud to stav epidemiologické situace vyžaduje. Při organizaci vzdělávacích akcí musí být minimalizována všechna rizika umožňující šíření epidemie, tedy pokud je to možné, je vhodné organizovat individuální výuku a zkoušení nebo pracovat v menších skupinách. Harmonogram zkoušek je třeba plánovat tak, aby docházelo k minimálnímu vzájemnému kontaktu jejich účastníků.

Při přípravě i realizaci všech vzdělávacích akcí je nutné maximálně dbát na ochranu zdraví všech zúčastněných.