Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Pracovník ekologické výchovy
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v problematice životního prostředí, přírodovědy a ekologie a jejich souvislostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti obsahu vybraných tematických okruhů oblastí životního prostředí, přírodovědy a ekologie Písemné ověření
b Popsat hlavní oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a uvést příklady rámcových cílů pro jednotlivé oblasti kompetencí popsaných v dokumentu "Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice", MŽP, 2011 Ústní ověření
c Uvést příklady vhodných způsobů naplňování vybraných rámcových cílů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty při realizaci environmentálních programů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat současný systém školního i mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR Ústní ověření
b Uvést nejméně 4 příklady organizací a institucí realizujících environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na regionální a celostátní úrovni a charakterizovat jejich činnost Ústní ověření
c Přednést argumenty zdůvodňující potřebnost environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty před veřejností Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava environmentálních programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vlastní environmentální program s využitím některého z efektivních modelů učení vhodných v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodné a vzájemně provázané dílčí cíle, metody a aktivity připraveného environmentálního programu odpovídající cílové skupině Praktické předvedení
c Navrhnout vhodné pomůcky, materiály a prostředí připravovaného environmentálního programu odpovídající cílové skupině Praktické předvedení
d Aplikovat při vytváření a realizaci environmentálního programu adekvátní znalosti a dovednosti z jednotlivých oblastí kompetencí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit možnost přizpůsobení připravovaného environmentálního programu pro jinou zadanou cílovou skupinu a navrhnout případnou modifikaci programu Ústní ověření
f Navrhnout možné hodnoticí nástroje k zjištění spokojenosti účastníků s připraveným programem a k hodnocení dosažených cílů v programu Praktické předvedení a ústní ověření
g Uvést aktuální a věrohodné zdroje informací k připravenému programu Praktické předvedení a ústní ověření
h Připravit prezentaci environmentálního programu s využitím prezentačního softwaru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení environmentálních programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Představit připravený vlastní environmentální program a popsat způsoby realizace jeho jednotlivých aktivit Praktické předvedení a ústní ověření
b Realizovat nejméně dvě zvolené části připraveného vlastního environmentálního programu Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat zásady dobré prezentace při představení a realizaci vlastního programu Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést řešení krizových a neobvyklých situací v terénu i v učebně Ústní ověření
e Uvést prostředky a metody k nastolení bezpečného a stimulujícího prostředí podporující učení každého účastníka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Plánování vlastního profesního rozvoje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit na základě vlastního profesního portfolia potřebnost a možnosti svého profesního i osobnostního rozvoje po stránce odborné a metodické Ústní ověření
b Sestavit plán vlastního dalšího profesního rozvoje po stránce odborné i metodické Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Zajišťování financování a marketingu environmentálních programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možné zdroje a způsoby financování vlastního připraveného environmentálního programu Ústní ověření
b Sestavit kalkulaci nákladů vlastního připraveného environmentálního programu včetně osobních nákladů Praktické předvedení
c Popsat způsoby propagace vlastního připraveného environmentálního programu a shrnout hlavní informace, které by účinný propagační materiál měl obsahovat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při realizaci environmentálních programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hlavní zásady bezpečnosti a prevence úrazů při realizaci programů tak, aby bylo zajištěno řádné plnění předpisů BOZP a PO Ústní ověření
b Charakterizovat specifika a rizika terénní výuky a terénních exkurzí a uvést, jak předcházet možným ohrožením bezpečnosti účastníků programu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba informuje uchazeče, že k výkonu povolání je potřebné úspěšné absolvování akreditovaného kurzu první pomoci v délce minimálně 16 hodin v posledních 2 letech (počítáno ke dni zahájení výkonu povolání), vedeného akreditovaným lektorem (absolvent akreditovaného kurzu Českého červeného kříže Základy první pomoci v rozsahu 12 hodin nebo akreditovaného kurzu MŠMT Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky v rozsahu 20 hodin).

 

Profesní kvalifikace Pracovník environmentální výchovy není určena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zřízených na základě školského zákona.

 

Kompetence Orientace v problematice životního prostředí, přírodovědy a ekologie a jejich souvislostech, kritérium a)

 • Autorizovaná osoba vybere z níže uvedených tematických okruhů vždy 4 k písemnému ověření, v celkovém trvání maximálně 1 hodiny.

 

Tematické okruhy:

1. Jedinec a prostředí

2. Populace a jejich dynamika

3. Vztahy mezi organismy

4. Společenstva a ekosystémy

5. Vývoj a dynamika společenstev

6. Koloběh látek a tok energie

7. Vztah společnosti a přírody

8. Znečištění prostředí

9. Udržitelné a neudržitelné využívání přírodních zdrojů

10. Globální problémy

11. Klíčové faktory vlivu člověka na prostředí – populace, spotřeba a technologie

12. Společné řešení problémů životního prostředí

13. Občanské a spotřebitelské chování

14. Nástroje ochrany životního prostředí

15. Ochrana přírody

16. Udržitelný rozvoj

17. Environmentální etika

18. Vývoj environmentálního myšlení

(Východiskem a dokumentem podrobněji popisujícím tematické okruhy je dokument „Základní koncepty z ekologie a environmentalistiky“ vytvořený v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.3.00/08.0189 „Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“.)

 

Kompetence Realizace systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v ČR, kritérium a)

 • Autorizovaná osoba se v rozhovoru zaměří i na tyto dokumenty:
  • VÚP: „Doporučené očekávané výstupy - Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách“
  • NÚV: „Doporučené očekávané výstupy – Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích"
  • RVP - průřezová témata související s EVVO ve všech stupních škol
  • aktuální vládní strategické dokumenty pro oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a pro oblast vzdělávání pro udržitelný rozvoj

 

Kompetence Příprava environmentálních programů, kritéria a) – h)

 • Autorizovaná osoba nejpozději 8 týdnů před dnem konání zkoušky zadá uchazeči rámcový cíl environmentálního programu (vycházející z dokumentu MŽP „Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice, viz níže) a tam, kde je to relevantní, i upřesňující téma (viz níže).
 • Uchazeč připraví vlastní environmentální program zaměřený na zadaný rámcový cíl a případné upřesňující téma. Ostatní parametry programu (délka a místo konání, cílová skupina atd.) si volí sám. Přípravu programu zpracuje do osnovy, která bude obsahovat:
  • zadaný rámcový cíl a případné upřesňující téma
  • vhodné dílčí cíle
  • charakteristiku vybrané cílové skupiny
  • uvedení zvoleného modelu učení (v rámci tohoto standardu mezi efektivní modely řadíme např. E-U-R, tj. evokace – uvědomění si významu – reflexe; 4MAT; Kolbův cyklus; ekohry podle Cornella apod.)
  • místo a délku konání
  • popis průběhu programu, metod a aktivit (v rozsahu umožňujícím dalším osobám či lektorům realizovat program podle tohoto popisu)
  • nutné pomůcky a materiály
  • popis hodnotících nástrojů
  • seznam zdrojů informací
 • Písemně zpracovanou osnovu environmentálního programu v elektronické nebo tištěné podobě odevzdá uchazeč autorizované osobě 7 dní před dnem konání zkoušky.

 

Rámcové cíle EVVO pro konkretizaci environmentálního programu, viz kompetence Příprava environmentálních programů:

(dle dokumentu MŽP „Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice“)

 • Environmentální senzitivita
  • Potřeba kontaktu s přírodou
  • Schopnost přímého kontaktu s přírodním prostředím
  • Citlivost k přírodě
  • Reflexe různých pohledů na přírodu, postojů k ní a ujasňování si vlastních hodnot a postojů
 • Vztah k místu
  • Znalost místní krajiny, jejích jedinečností a schopnost interpretovat je v souvislostech
  • Vědomí sounáležitosti s místem a regionem a pocit zodpovědnosti za něj
 • Porozumění ekologickým dějům a zákonitostem*
  • Zájem o pochopení ekologických dějů a jejich zkoumání
  • Schopnosti a dovednosti pro zkoumání přírody a životního prostředí
  • Porozumění základním ekologickým dějům a zákonitostem
  • Porozumění významu ekologických dějů a zákonitostí pro život člověka
  • Propojování znalostí ekologických dějů a zákonitostí s každodenním životem
 • Porozumění environmentálním problémům a konfliktům
  • Schopnost analýzy environmentálních problémů a konfliktů**
  • Schopnost formulovat vlastní názor na problém, posuzovat variantní řešení a navrhovat řešení vlastní
 • Schopnost spolupráce a komunikace při řešení environmentálních konfliktů
 • Připravenost jednat***
  • Znalost základních principů ochrany životního prostředí
  • Znalosti a dovednosti potřebné pro šetrné zacházení s přírodou a přírodními zdroji
  • Znalosti a dovednosti pro spotřebitelské chování
  • Znalosti a dovednosti pro aktivní ovlivňování svého okolí
  • Přesvědčení o vlastním vlivu na předcházení a řešení problémů životníhoprostředí

 

Upřesňující témata:

* V oblasti porozumění ekologickým dějům a zákonitostem jde zejména o děje a zákonitosti týkající se témat:

1. Jedinec a prostředí

2. Populace a jejich dynamika

3. Vztahy mezi organismy

4. Společenstva a ekosystémy

5. Vývoj a dynamika společenstev

6. Koloběh látek a tok energie

 

** V oblasti porozumění environmentálním problémům a konfliktům jde zejména o témata:

7. Vztah společnosti a přírody

8. Znečištění prostředí

9. Udržitelné a neudržitelné využívání přírodních zdrojů

10. Globální problémy

11. Klíčové faktory vlivu člověka na prostředí – populace, spotřeba a technologie

12. Společné řešení problémů životního prostředí

 

*** V oblasti připravenosti jednat jde zejména o tematické okruhy:

13. Občanské a spotřebitelské chování

14. Nástroje ochrany životního prostředí

15. Ochrana přírody

16. Udržitelný rozvoj

17. Environmentální etika

18. Vývoj environmentálního myšlení

(Východiskem a dokumentem podrobněji popisujícím upřesňující témata je dokument „Základní koncepty z ekologie a environmentalistiky“ vytvořený v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.3.00/08.0189 „Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“.)

 

Kompetence Příprava environmentálních programů, kritérium d)

 • Ověřování probíhá posouzením popsaného a předvedeného programu a řízeným rozhovorem s uchazečem (ústní ověření znalostí). Uchazeč prokáže ústním ověřením při realizaci environmentálního programu své vlastní adekvátní znalosti, dovednosti a postoje z jednotlivých oblastí kompetencí pro environmentálně odpovědné jednání a schopnost aplikovat je do vytvářeného programu.

 

Kompetence Příprava environmentálních programů, kritérium h)

 • Téma prezentace se bude vztahovat ke kritériím a) – g). Není vyžadováno, aby uchazeč odevzdal prezentaci před konáním zkoušky. Prezentace bude předvedena v rámci plnění kritéria a) kompetence Vedení environmentálních programů.

 

Kompetence Vedení environmentálních programů, kritérium a)

 • Uchazeč představí svůj připravený environmentální program na základě prezentace připravené pomocí prezentačního softwaru (kompetence Příprava environmentálních programů, kritérium g)).
 • Prezentace bude v délce minimálně 30 minut.
 • Kritéria a) a b) mohou být plněna dohromady. Prezentace kritérií a) + b) nepřesáhne celkem 2 hodiny.

 

Kompetence Vedení environmentálních programů, kritérium b)

 • Uchazeč předvede nejméně dvě zvolené části připraveného environmentálního programu v délce trvání minimálně 30 minut.
 • Účastníky programu při praktickém předvedení nahrazují členové komise.
 • Kritéria a) a b) mohou být plněna dohromady. Prezentace kritérií a) + b) nepřesáhne celkem 2 hodiny.

 

Kompetence Vedení environmentálních programů, kritérium c)

 • Toto kritérium se plní v rámci prezentace, tj. kritérií a) a b).

 

Kompetence Plánování vlastního profesního rozvoje, kritérium a)

 • Ke zkoušce uchazeč přinese své profesní portfolio, na jehož základě bude probíhat ústní ověření.
 • Možný obsah portfolia: seznamy přečtené literatury, absolvovaných školení, seminářů, přípravy na programy a jejich vyhodnocení apod.

 

Kompetence Plánování vlastního profesního rozvoje, kritérium b)

 • Ke zkoušce uchazeč přinese svůj plán rozvoje, na jehož základě bude probíhat ústní ověření.

 

Kompetence Zajišťování financování a marketingu environmentálních programů, kritérium b)

 • Písemně (v elektronické nebo tištěné podobě) zpracovaný základní rozpočet odevzdá uchazeč autorizované osobě spolu s přípravou programu 7 dní před dnem konání zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupení v pracovní skupině:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha

Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno

Chaloupky, o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice