Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Dělník pro recyklaci
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech a normách k nakládání s odpady a druhotnými surovinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní české (a implementované) předpisy a normy upravující nakládání s odpady a druhotnými surovinami Ústní ověření
b Charakterizovat Katalog odpadů a jeho použití Ústní ověření
c Popsat rozdíly v požadavcích interních předpisů firmy k nakládání s nebezpečnými odpady a k nakládání s ostatními odpady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v technologiích a postupech pro recyklaci odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ruční a mechanické technologie recyklace odpadů Ústní ověření
b Popsat základní technologické postupy recyklace kovů, plastů, papíru a skla Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění základního třídění odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit ručně předloženou směs kovů, plastů a skla podle vizuálního posouzení a návodu nebo interního předpisu Praktické předvedení
b Vyhledat v provozním řádu firmy požadavky na označování sběrných nádob a míst skladování nebezpečných odpadů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Používání ručního nářadí a technických prostředků k třídění a manipulaci s odpady a druhotnými surovinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a použít vhodné ruční nářadí pro demontáž a zpracování předloženého vzorku vyřazených zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat technické prostředky k manipulaci s odpady a druhotnými surovinami a oprávnění pro práci s nimi Ústní ověření
c Použít vhodné zařízení pro manipulaci s určeným vzorkem odpadů nebo druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít předepsané ochranné pomůcky při práci v zařízení na recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení
b Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování teoretických znalostí (dokumentů, zákonů, předpisů, norem atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www.stránky, katalogy, firemní materiály apod.).

 

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat návody a předpisy v reálných podmínkách, a to z hlediska bezpečnosti práce, kvality druhotných surovin a nakládání s nebezpečnými odpady.

Při vizuálním hodnocení druhů odpadů a znečištění bude uchazeč vycházet z informace zkoušejícího, jak je vzorek deklarován, jaké odpady obsahuje; jeho úkolem je podle tvaru a barvy odpadu rozlišit druhy (u šedě zbarvených kovů může jen podle zdroje/původu odhadnout, o jaký odpad se jedná, podobný problém je u výrobků z plastů). Uchazeč bude hodnotit, jaký materiál je považován v konkrétním druhu odpadu za znečištění (např. legovaná ocel v odstřižcích plechu, litina v oceli, měď nebo slitiny mědi v oceli, hliník v mědi a měď v hliníku, kovy a sklo v plastech, kovy a porcelán ve skle). Důležitý je proces hodnocení vzorku uchazečem.

Při ručním třídění bude uchazeč postupovat podle návodu (např. podle snímků odpadů součástek a materiálů, snímků plastových lahví, označení materiálu pro účely recyklace) a svůj postup zdůvodní. Pro tuto činnost si uchazeč sám vybere vhodné ochranné osobní pomůcky, případně nářadí.

Při demontáži nebo oddělování části zařízení bude uchazeč postupovat podle zadání. Pro tuto činnost použije předepsané ochranné osobní pomůcky a nářadí.

 

Dva až čtyři vzorové podklady pro praktické ověření (interní dokumenty, provozní řád, interní normy pro třídění vypracované podle smluv se zákazníkem, postupy pro manipulaci s materiály a odpady, označování sběrných nádob a míst k uložení nebezpečných odpad, požadavky na bezpečné zacházení s konkrétním nářadím nebo zařízením) dostane uchazeč podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku. Obecné povinnosti zaměstnance vyplývající z bezpečnostních a požárních předpisů musí uchazeč znát.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení zvoleného postupu či řešení.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dvě až tři modelové situace a vzorové dokumenty pro praktické a písemné ověřování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SVDS - Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin

SPDS - Svaz průmyslu druhotných surovin

SUNEX, spol. s r. o.