Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrotechnik pro automatickou identifikaci RFID
Platnost standardu: Od 28.1.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel a obsah základních norem z oblasti automatické identifikace RFID Ústní ověření
b Použít katalog součástek ke stanovení hodnot, které mají být naměřeny na správně fungujícím obvodu automatické identifikace a jednotlivých prvcích Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Určit a popsat instalované prvky pro automatickou identifikaci, jejich příkon a napájení na předložených výkresech a obrazech Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka. Za splnění kritéria se považuje uvedení příkladů přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým výbojem. Za splnění kritéria se považuje znalost poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým výbojem, specifické následky výboje na organizmus, určení priorit při ošetření Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Za splnění kritéria se považuje znalost poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu (vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vysvětlit princip proudového chrániče, uvést příklady použití nakreslením schématu zapojení proudového chrániče a vysvětlit jeho funkci, uvést příklady použití v elektrických instalacích Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh a montáž systému pro automatickou identifikaci RFID

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit předložené elektronické prvky automatické identifikace a popsat jejich funkce Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Nakreslit blokové schéma zvoleného identifikačního systému pro konkrétní aplikaci Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Zpracovat kompletní technickou dokumentaci pro montáž Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Změřit elektrické veličiny z hlediska konstrukčního řešení automatické identifikace Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Navrhnout fyzické rozmístění prvků automatické identifikace s ohledem na bezpečnost a funkční spolehlivost Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné měřicí metody a přístroje pro měření elektrických veličin u obvodu pro snímání RFID karet a odesílání tagů přes RS232 (postačuje předvést požadované kompetence pro jednu měřicí metodu) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Sestavit měřicí obvody pro obvod se snímáním RFID karet a odesílání tagů přes RS232 Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Změřit elektrické veličiny a parametry podle metod měření běžně používaných při diagnostice elektrických obvodů, za použití měřicích přístrojů či měřicího PC a následně vyhodnotit naměřené hodnoty (postačuje předvést sestavení jednoho typu měřicího obvodu) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nastavení a testování elektrických nebo elektronických zařízení automatické identifikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit funkčnost zapojeného systému automatické identifikace Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Nastavit vybraný systém automatické identifikace s ohledem na citlivost snímacích prvků Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Detekovat závadu na určeném systému automatické identifikace, provést opravu zařízení (systému) a otestovat jeho správnou funkci po opravě Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat data z měření (základní elektrické veličiny) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Zaznamenat průběh zkoušek a pokusů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Zpracovat protokol o měření se všemi jeho náležitostmi Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=5100&kod_sm1=38).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA)