Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Pokladník pošty
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologický postup zpracování poštovní poukázky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s penězi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit žádost o příděl finanční hotovosti Praktické předvedení
b Převzít a stvrdit finanční hotovost Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyúčtovat a odevzdat vrácenou hotovost na stanoveném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
d Najít a popsat základní ochranné prvky bankovek, rozeznat oběhem opotřebované, běžně poškozené a nestandardně poškozené bankovky a mince Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit postup při zjištění padělaných bankovek a mincí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prodej doplňkového zboží a cenin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabídnout klientům produkty doplňkového sortimentu Praktické předvedení a ústní ověření
b Realizovat prodej doplňkového zboží nebo ceniny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zajištění chodu pokladny pošty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci práce v hlavní pokladně pošty a pokladní systémy Ústní ověření
b Popsat postup při zjištění pokladních přebytků a schodků a způsob jejich úhrady Ústní ověření
c Vyhotovit objednávku cenin a popsat hospodaření s ceninami v hlavní pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
d Realizovat prodej cenin a kolků, odkup kolků a výměnu cenin oprávněným prodavačům Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výdej přídělů a přejímka odvodů peněžních hotovostí a cenin pro jednotlivá pracoviště pošty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout požadavek na příděl hotovosti od pracoviště poštovní přepážky, zpracovat ho a vydat hotovost Praktické předvedení
b Přijmout požadavek na příděl cenin od pracoviště poštovní přepážky, zpracovat ho a vydat ceniny Praktické předvedení
c Zpracovat odvod hotovosti od pracoviště poštovní přepážky Praktické předvedení
d Zpracovat odvod cenin od pracoviště poštovní přepážky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokladní činnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést účetní uzávěrku dne a vyhotovit podklady pro pokladní výkaz Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat bankovky na odvod finanční hotovosti v souladu s provozními předpisy České pošty, s. p. Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaevidovat ceniny v inventárním systému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování objemu finančních hotovostí a cenin na poště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnosti související s dodržováním stanoveného bezpečnostního limitu hotovosti Ústní ověření
b Popsat činnosti související s dodržováním stanoveného limitu zásob cenin a kolků Ústní ověření
c Popsat principy hospodárného využívání finanční hotovosti a plánování objemu cenin a kolků na provozovně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování minimálně 30 poštovních známek různých nominálních hodnot, 10 kolkových známek, 2 dálničních kupónů, vzory (fotokopie) bankovek a mincí opotřebovaných oběhem, běžně poškozených a nestandardně poškozených. Autorizovaná osoba musí mít připravenou sadu minimálně 10 modelových situací, prostřednictvím nichž bude ověřovat kritéria a), b) u kompetence Prodej doplňkového zboží a cenin, kritérium b), c) u kompetence Pokladní činnost, kritérium c) u kompetence Plánování objemu finančních hotovostí a cenin na poště, kritéria c), d) u kompetence Realizace pokladní činnosti, práce v pokladně pošty, kritéria a), b), c), d) u kompetence Výdej přídělů a přejímka odvodů peněžních hotovostí a cenin pro jednotlivá pracoviště pošty.

Z předem připravené sady modelových studií bude jedna vybrána a zadána v místě konání.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.

Střední odborná škola logistických služeb, Praha