Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem surovin, polotovarů a dalších přídatných látek pro výrobu lihu a lihovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jakostní parametry vstupních surovin a přídatných látek Ústní ověření
b Posoudit jakostní parametry zpracovávané suroviny, zkontrolovat její kvalitu a zdravotní nezávadnost, zkontrolovat označení šarže dodávky, provést kontrolu vstupních údajů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat odběr vzorků pro laboratorní analýzy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola výroby upravené vody pro výrobu lihovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat nastavení zařízení na výrobu upravené vody Praktické předvedení
b Zkontrolovat dávkování chemických přípravků pro úpravu tvrdosti vody Praktické předvedení
c Zkontrolovat tvrdost vody u vzorků vstupní a výstupní vody Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola obsluhy ztekucovacího a zcukerňovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip ztekucení a zcukření suroviny Ústní ověření
b Zkontrolovat dopravní cesty škrobové báze zcukřené suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat dopravní cesty enzymů Praktické předvedení
d Zkontrolovat práci obsluhy ztekucovacího a zcukerňovacího zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola přípravy a dávkování surovin pro fermentaci při výrobě lihu a lihovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat zvolené množství a dávkování přídatných látek pro zahájení fermentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat princip fermentace (vliv teploty, obsah alkoholu, vliv pH) Ústní ověření
c Připravit vzorek kvasu a mikroskopicky ho posoudit Praktické předvedení
d Vyjmenovat druhy ovoce a druhy surovin na výrobu ovocných destilátů a lihu, uvést orientační výtěžnost jednotlivých druhů ovoce a surovin Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů při výrobě lihu a lihovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologické postupy destilace, rafinace, dehydratace lihu, vysvětlit pojem denaturace lihu Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pojem staření lihovin Ústní ověření
c Popsat vymražování lihovin Ústní ověření
d Vysvětlit význam egalizace lihovin Ústní ověření
e Uvést hlavní zásady správné výrobní praxe pro danou potravinářskou výrobu Ústní ověření
f Zkontrolovat dodržování technologického postupu při výrobě kvasného lihu a lihovin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dávkování lihu a dalších surovin pro výrobu lihovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat volbu vhodné receptury a technologického postupu pro danou lihovinu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat stav nádrží na výrobu lihovin po stránce hygieny a sanitace Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat výsledky laboratorní analýzy a smyslového posouzení vyrobené lihoviny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování výrobní linky lihovarské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat schéma výrobní linky pro daný druh výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vizuální kontrolu výrobní linky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajistit uvedení jednotlivých částí výrobní linky do provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace směny a zajištění chodu výrobní linky lihovarské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit rozmístění obsluhy na příslušná pracoviště dle daného druhu výrobku, udělit pokyny obsluze strojního zařízení, v případě nutnosti zajistit zástup obsluhy Praktické předvedení
b Zajistit a zkontrolovat přísun lihoviny ke stáčecímu zařízení výrobní linky Praktické předvedení
c Určit příslušný obalový materiál a zkontrolovat jeho přísun k výrobní lince Praktické předvedení
d Zkontrolovat průběh provozu výrobní linky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace a personálních podkladů k potravinářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsob vedení evidence spotřeby surovin, obalů, rozpracované výroby a hotových výrobků Ústní ověření
b Vysvětlit zásady vedení evidence o provozu výrobních linek Ústní ověření
c Zpracovat podklady pro odměňování podřízených zaměstnanců (včetně osobního hodnocení), provést další personální agendu (propustky, dovolenky), evidenci přesčasových hodin Praktické předvedení
d Vysvětlit pojem inventura lihu a výrobků obsahujících líh a uvést význam provádění pravidelných, případně nařízených inventur lihu a výrobků obsahujících líh Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování sanitace a provozní hygieny v potravinářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hlavní zásady správné hygienické praxe pro danou potravinářskou výrobu Ústní ověření
b Uvést hlavní zásady sanitace dané potravinářské výroby, principy HACCP a sledovatelnosti Písemné a ústní ověření
c Zkontrolovat dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny zaměstnanců (platnost zdravotních průkazů, lékařské prohlídky, kontrola dodržování cyklů výměny pracovních oděvů v potravinářské výrobě, apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad BOZP a PO v potravinářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dodržování BOZP a PO na daném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat požadavky na školení pracovníků o zásadách BOZP a PO, uvést možná bezpečnostní rizika obsluhy na výrobních linkách potravinářského provozu a četnost školení pracovníků; vysvětlit vedení evidence o provedeném školení pracovníků potravinářského provozu Ústní ověření
c Uvést zásady používání ochranného pracovního oděvu a ochranných pracovních prostředků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola obsluhy zařízení na zpracování zbytků z lihovarské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a popsat technologické postupy zpracování lihovarských výpalků Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postup kontroly laboratorních výsledků lihovarských výpalků Ústní ověření
c Zkontrolovat obsluhu zařízení na zpracování zbytků z lihovarské výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání bude doplněn).

Vstupním požadavkem na uchazeče o tuto profesní kvalifikaci je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Všechny osoby, které se přímo účastní zkoušky, musí mít platný průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz).

Zkouška probíhá v souladu se zákonem o lihu č. 61/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ověřování je spojeno s navazujícími činnostmi vedoucími k výrobě lihu a lihovin .

Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení zkoušející dále sleduje dodržování BOZP, PO a hygienicko-sanitačních principů, které zajistí odpovídající kvalitu finálního potravinářského výrobku.

Při hodnocení je rovněž posuzováno hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

U kompetence "Sestavování výrobní linky lihovarské výroby" je uchazeči zadán konkrétní druh výrobku, pro který navrhne schéma výrobní linky.

U kompetence "Kontrola přípravy a dávkování surovin pro fermentaci při výrobě lihu a lihovin" se posuzuje zkušenost uchazeče s prací s mikroskopem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifkace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zájmové sdružení právnických osob konzervárensko-lihovarského průmyslu

Stock Plzeň - Božkov, s. r. o.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Frukolis, a. s.