Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika gumárenské technologie, materiálů a strojního zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit jednotlivé technologické kroky gumárenské výroby a jejich návaznost Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat druhy surovin a materiálů, vysvětlit jejich použití v gumárenské technologii Písemné a ústní ověření
c Rozpoznat typy jednotlivých strojních zařízení v gumárenské technologii a objasnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a vysvětlit technologický postup konfekce plášťů pneumatik, postup a způsob pokládání polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat na konkrétním vzorku konstrukci finálního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splinit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu technologických procesů v gumárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technologická schémata, předpisy a základní postupy gumárenské výroby, sestavit z nich pořadí technologických operací, procesů a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve schválených dokumentech pro technologický proces, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy, kontrolní plány…) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha technologických zařízení pro konfekci v gumárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu vstupních surovin a polotovarů Praktické předvedení
b Provést základní úkony na určeném konfekčním strojním zařízení – (uvést do chodu, udržovat, přerušit a zastavit chod, seřídit chod, provést předepsané technologické operace, provést běžnou údržbu) za dodržování konfekčních standardů Praktické předvedení
c Popsat a provést úkony na konfekčním strojním zařízení spojené se změnou sortimentu (změna rozměru, materiálů, polotovarů, částí strojního zařízení) Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu nastavení parametrů konfekčního strojního zařízení dle technologických předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
e Provádět průběžně vizuální kontrolu procesu konfekce Praktické předvedení a ústní ověření
f Operativně reagovat adekvátním zásahem při běžném provozu na odchylky v procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů konfekce v gumárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit, zaznamenat a vyhodnotit parametry konfekčního procesu Praktické předvedení
b Navrhnout nápravná opatření na základě získaných výsledků dle stanovených postupů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v gumárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady bezpečné práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením, hygienické předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat pracovní oděv a přidělené ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy BOZP, požární prevence a ochrany životního prostředí. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška probíhá pro vybranou technologii dle výrobního programu, autorizovaná osoba o výrobním programu informuje uchazeče (písemně při vyhlášení termínu zkoušky, minimálně 1 měsíc před jejím konáním). Na praktickém příkladu uchazeč vysvětlí např. průběh technologického procesu, používané suroviny a materiály. Sleduje a posuzuje hodnoty a parametry při obsluze technologických procesů.

Písemné ověřování probíhá formou vypracování odpovědí na zadané otázky (popsat části pláště, nastavené tolerance při kompletaci pláště).

Odborná kompetence "Charakteristika gumárenské technologie, materiálů a strojního zařízení", kriterium d): na základě výkresů či schémat uchazeč vysvětlí funkci stroje případně výrobní linky a výrobního procesu.

Odborná kompetence "Charakteristika gumárenské technologie, materiálů a strojního zařízení", kriterium e): při hodnocení výsledků technologického procesu uchazeč použije PC s vyhodnocovacím software.

V rámci zkoušky budou použity interní testy (zpracované ve firmě, kde se realizuje zkouška) k bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně životního prostředí v souladu s legislativou a platnými normami.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SPŠ Otrokovice

Continental Barum, s. r. o.

MITAS, a. s.