Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklářský technik technolog
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro sklářskou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technické výkresy a technologickou dokumentaci určenou pro sklářskou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést platné normy a předpisy pro zadaný proces ve sklářské výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro sklářskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést chemické složení surovin pro sklářskou výrobu a vypočítat množství potřebné pro přípravu sklářského kmene Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpoznat jednotlivé druhy sklářských surovin a materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit suroviny pro přípravu sklářského kmene a zajistit potřebný materiál pro konkrétní sklářskou operaci ve výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat technologické postupy pro přípravu a zpracování skloviny a posoudit kvalitativní rozdíly ve vlastnostech skloviny při použití různých druhů a množství surovin a materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro typově opakovanou sklářskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat technologický návod pro konkrétní opakovanou výrobní operaci ve sklářské výrobě Praktické předvedení
b Určit technologické podmínky pro konkrétní opakovanou výrobní operaci ve sklářské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést technologický postup a technologické podmínky u zadané opakované výrobní operace ve sklářské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technologických postupech na jednotlivých úsecích sklářské výroby Ústní ověření
b Určit návaznost jednotlivých technologických postupů a uvést jejich vliv na kvalitu výroby při nedodržení postupů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit vliv technologických podmínek na kvalitu zadaného procesu ve sklářské výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a dodržování technologických postupů ve sklářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat správnost technologického postupu u zadaného procesu ve sklářské výrobě Praktické předvedení
b Vyjmenovat nápravná opatření při nedodržení technologického postupu u zadaného sklářského procesu Ústní ověření
c Vést záznam o průběhu kontroly dodržování technologických postupů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technického dozoru na sklářských pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést průběžný technický dozor v souladu s platnými zásadami pro zadaný proces ve sklářské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Vést záznamy o průběhu technického dozoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění technických zkoušek ve sklářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy technických zkoušek ve sklářské výrobě a provést zadanou technickou zkoušku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat výstupy z konkrétního technického měření nebo zkoušky provedené ve sklářské výrobě a vyvodit z něho závěry Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit vady výrobků a uvést příčiny jejich vzniku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit návrh technické dokumentace k zadanému procesu ve
sklářské výrobě
Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat různé typy a druhy dokumentace ve sklářské výrobě Ústní ověření
c Zaznamenat údaje u zadaného sklářského procesu do provozního deníku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=5214&kod_sm1=35).

Vstupním požadavkem pro tuto PK je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

U kompetencí Kontrola a dodržování technologických postupů ve sklářství, kritérium a), b); Provádění technického dozoru na sklářských pracovištích, kritérium a); Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky sklářské výroby, kritérium c); Vedení technické dokumentace sklářské výroby autorizovaná osoba určí konkrétní sklářský proces, pro který bude uchazeč plnit zadané úkoly.

U kompetence Provádění technických zkoušek ve sklářství, kritérium a) autorizovaná osoba určí konkrétní druh technické zkoušky nebo technického měření, kterou/které uchazeč provede. Technické zkoušky nebo měření budou zaměřeny na procesy sklářské výroby z oblasti

tavení, foukání, broušení, rytí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MOSER, a. s.

SPŠKS v Karlových Varech

Vyšší odborná a střední odborná škola sklářská, Nový Bor

Royal Glass Bohemia, s. r. o.