Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výroba cukru a dalších cukrovarnických produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup výroby cukru (blokové schéma) Ústní ověření
b Vysvětlit chemický proces a popsat technologický postup výroby cukru na daném úseku (rafinerie) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zpracování meziproduktu na úseku rafinerie-krystalizace při výrobě cukru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní chemické procesy při rafinaci (na varostroji, odstředivce ad.) Ústní ověření
b Zkontrolovat průběh procesu rafinace a v případě signalizace poruchy zastavit vymezené činnosti Praktické předvedení
c Zpracovat meziprodukt a zadiny v rafinerii podle zadání k uskladnění/přepracování/balení cukru dle technologických požadavků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posouzení kvality suroviny pro výrobu cukru a smyslové posouzení jakosti polotovarů a hotových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit pomocí základního měření kvalitu polotovaru/meziproduktu procházejícího rafinerií a uvést vliv zjištěných parametrů na proces a kvalitu výsledného produktu Praktické předvedení
b Uvést požadované parametry kvality meziproduktů v procesu rafinerie-krystalizace a při nevyhovující kvalitě uvést způsob nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitačních činností v cukrovaru, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin, využívání systému a standardů kvality potravinářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hygienicko-sanitační činnosti prováděné v rafinerii a dodržovat je při práci Písemné ověření a praktické předvedení
b Popsat předpisy bezpečného zacházení, technologické postupy a manipulaci s chemickými látkami na pracovišti Písemné ověření
c Používat při práci OOPP (ochranné pomůcky) Praktické předvedení
d Vyjmenovat standardy kvality používané v cukrovaru a uvést jejich aplikaci při rafinacii-krystalizaci (ISO, HACCP popř. další) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení zaměstnanců rafinerie cukru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní činnost zaměstnanců rafinerie-krystalizace v organizaci a zadávání práce Ústní ověření
b Zkontrolovat dodržování BOZP a PO na pracovišti Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení základní provozní evidence v rafinerii cukru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě zadané situace ve výrobě na úseku rafinerie stanovit parametry, které je nutné zadat do ASŘ pro úpravu procesu Praktické předvedení
b Vysvětlit způsob vyhodnocení parametrů v ASŘ Ústní ověření
c Na základě zadaných dat vypočíst kvocient čistoty matečného sirobu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojního zařízení a automatického systému řízení v rafinerii cukru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit funkci strojního zařízení v rafinerii Ústní ověření v reálném provozu
b Vysvětlit funkci a obsluhu automatického systému řízení v rafinerii Ústní ověření v reálném provozu
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání bude doplněn).

Všechny osoby, které se přímo účastní praktické zkoušky, musí mít platný průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz).

 

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející sleduje dodržování hygienicko-sanitačních principů bezpečné práce v cukrovarech a dodržování technologického postupu. Při hodnocení je posuzováno rovněž hospodárné využívání surovin, dodržování principů bezpečnosti práce a principů HACCP při práci v rafinerii, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Při ověřování kompetence "Zpracování meziproduktu na úseku rafinerie-krystalizace při výrobě cukru" kritéria c) zadá zkoušející uchazeči zpracování meziproduktu z ohledem na konkrétní technologii v provozu, kde zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moravskoslezské cukrovary, a. s.

Tereos TTD, a. s.

Hanácká potravinářská společnost, s. r. o.

Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská ul.