Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pracovník v myslivosti
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ručním nářadím, motorovou pilou, křovinořezem a traktorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam a správně vybrat osobní ochranné pracovní pomůcky pro práci s ručním nářadím a motorovou pilou Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést postupy práce s ručním nářadím (sekera, ruční pila) dle zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady BOZP při práci s motorovou pilou, křovinořezem a traktorem včetně různého přípojného nářadí (pluh, brány, žací zařízení, valník) Ústní ověření
d Předvést správné nesení a bezpečný postoj při práci a pohybu na pracovišti s motorovou pilou a křovinořezem Praktické předvedení
e Ukázat bezpečnostní prvky motorové pily a popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami a mazivy z pohledu BOZP a ochrany přírody Ústní ověření
g Popsat zásady první pomoci při úrazech, při požití jedovatých látek a úrazech elektrickým proudem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba motorové pily, křovinořezu a přípojného zařízení traktoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést denní údržbu zadaného pracovního nářadí: motorová pila, křovinořez a přípojné zařízení traktoru Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zapojení přípojných zařízení k traktoru (pluh, brány, žací zařízení, valník) Praktické předvedení
c Předvést obsluhu motorové pily, křovinořezu a traktoru při práci s přípojným zařízením (pluh, brány, žací zařízení) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v problematice chovu spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nároky na chov spárkaté zvěře Písemné ověření
b Popsat způsoby poznávání věku živé i ulovené spárkaté zvěře Ústní ověření
c Předvést poznávání věku spárkaté zvěře podle obrazového materiálu (na 6 obrázcích) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prevence chorob v chovech spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a popsat příznaky běžných chorob v chovech spárkaté zvěře podle obrazového materiálu (na 3 obrázcích) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat preventivní opatření a léčení běžných chorob v chovech spárkaté zvěře Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Charakteristika ošetřování, skladování a preparace trofejí ulovené spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ošetřování a skladování ulovené spárkaté zvěře Ústní ověření
b Popsat postup práce při preparaci trofejí spárkaté zvěře Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění hygienických opatření v provozech chovů spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat požadavky na provozy chovů spárkaté zvěře, vysvětlit významu úklidu, asanace, dezinfekce Ústní ověření
b Předvést úklid, desinsekci, dezinfekci krmných zařízení a prostor pro skladování krmiv Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba mysliveckých zařízení v chovech spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy mysliveckých zařízení používaných v chovech spárkaté zvěře Písemné ověření
b Zhodnotit stav mysliveckého zařízení – posedu a předvést postup jednoduché opravy (zlomená příčka) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit postup stavby a oprav jednotlivých druhů mysliveckých zařízení v chovech spárkaté zvěře Ústní ověření
d Vysvětlit funkce oborního oplocení v chovech spárkaté zvěře a popsat jeho údržbu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poznávání krmiv a skladování krmiv, léčiv a dalších látek pro chov spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy krmiv: objemná, dužnatá, jadrná, minerální Písemné ověření
b Určit druhy jadrných krmiv: pšenici, kukuřici, oves, hrách Praktické předvedení
c Poznat znehodnocené krmivo podle demonstračních fotografií Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady skladování krmiv, léčiv a látek potřebných k desinfekci, desinsekci a deratizaci skladů krmiv Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava krmiv a krmení spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam změny složení krmných dávek pro spárkatou zvěř pro jednotlivá roční období Ústní ověření
b Předvést a popsat přípravu krmiv a vlastní krmení spárkaté zvěře Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení provozní evidence v chovech spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat sledování jednotlivých vstupů a výstupů v chovu: krmiva, elektrická energie, pohonné hmoty, odpady Ústní ověření
b Předvést zápisy do evidence vstupů a výstupů týkající se chovu spárkaté zvěře Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v legislativě související s chovem spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit význam zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů pro chov spárkaté zvěře Ústní ověření
b Zdůvodnit význam zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat, ve znění pozdějších předpisů pro chov spárkaté zvěře Ústní ověření
c Popsat postupy při nakládání s odpady z chovu spárkaté zvěře Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení kvalifikačního osvědčení pro práci s motorovou pilou a řidičský průkaz s řidičským oprávněním skupiny T.

Zkouška proběhne ve dvou částech a to v praktické a teoretické, která se skládá z ústní a písemné části. Teoretickou i praktickou část je nutné absolvovat v provozu chovu spárkaté zvěře, ve kterém je možné dobře ověřit obsah příslušných kompetencí. Při ověřování splnění kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Uchazeč je povinen při práci se spárkatou zvěří respektovat požadavky pohody zvířat. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek práce, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

Autorizovaná osoba bude mít k dispozici celkem 18 fotografií spárkaté zvěře, 9 fotografií běžných chorob v chovech spárkaté zvěře a 9 fotografií znehodnoceného krmiva. Každému uchazeči u zkoušky předloží k určení 6 fotografií spárkaté zvěře, 3 fotografie běžných chorob v chovech spárkaté zvěře a 3 demonstrační fotografie znehodnoceného krmiva.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Střední lesnická škola Hranice

Ing. Arnošt Buček, Obora Radějov