Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní dělník
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Manipulace se semeny, plody a šiškami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poznat základní druhy semen, plodů a šišek lesnicky významných dřevin Praktické předvedení
b Popsat zásady uskladnění a manipulace se semeny, plody, rostlinnými řízky a šiškami – zabránění biologickému a mechanickému poškození Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění síje v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby provedení síjí semen Ústní ověření
b Popsat a předvést základní předosevní přípravu vybraných druhů semen (stratifikace, moření) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést celoplošnou nebo řádkovou síji Praktické předvedení
d Popsat význam a předvést provedení zásypky a stínění provedených síjí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Vyzvedávání, třídění a manipulace se sadebním materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poznat základní druhy sazenic lesních dřevin Praktické předvedení
b Vyjmenovat zásady pro správnou manipulaci se semenáčky a sazenicemi lesních dřevin s ohledem na ochranu jejich kvality a životaschopnosti Ústní ověření
c Provést vyzvedávání semenáčků a sazenic lesních dřevin Praktické předvedení
d Předvést třídění semenáčků a třídění a svazkování sazenic lesních dřevin dle zadaných kritérií Praktické předvedení
e Předvést zakládání sazenic a semenáčků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Školkování a podřezávání sazenic lesních dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní důvody provádění školkování a podřezávání sazenic lesních dřevin Ústní ověření
b Předvést ruční, případně mechanizované školkování sazenic Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výroba obalované sadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést výrobu obalovaného sadebního materiálu do definovaného druhu obalů a následnou manipulaci a ukládání Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
2

Ošetřování sadebního materiálu a jeho expedice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby hnojení Ústní ověření
b Předvést ruční aplikaci průmyslových hnojiv Praktické předvedení
c Namíchat směs dle návodu výrobce a provést chemické ošetření sadebního materiálu máčením a postřikovačem před expedicí Praktické předvedení
d Předvést naložení sadebního materiálu na dopravní prostředek a jeho zabezpečení s ohledem na zachování jeho kvality a životaschopnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Realizace ostatních prací v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu sněžné jámy (krechtu, sklepa) k uskladnění sadebního materiálu Ústní ověření
b Popsat hlavní zásady zazimování jednotlivých částí lesní školky Ústní ověření
c Uvést zásady BOZP při práci a manipulaci s ručním nářadím a zacházení s chemickými prostředky Ústní ověření
d Předvést čištění, běžnou údržbu, drobné opravy a správné uložení používaného ručního nářadí Praktické předvedení
e Vyplnit pracovní výkazy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška proběhne ve dvou částech, a to v praktické a teoretické. Teoretickou i praktickou část je nutné absolvovat v lesní školce, případně na pracovišti s přiměřeným technickým zázemím (dílna, přístřešek apod.), kde je možné ověřit uvedené znalosti a dovednosti při údržbě a drobných opravách lesnického nářadí. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Předmětem poznávání semen, plodů a šišek budou následující dřeviny:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, modřín

Listnaté: dub, buk, javor, jasan

Předmětem poznávání sazenic budou následující dřeviny:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín

Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, třešeň, lípa, olše, topol

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Ing. Milan Hron

Lesy Jedlí, s. r. o.

Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace, Frýdlant, pracoviště Hejnice