Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Opravář těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro zhotovování strojních součástí Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat stanovené údaje z katalogů, dílenských příruček, strojírenských tabulek, konstrukčních výkresů Praktické předvedení a ústní ověření
c Získat potřebné technické informace s využitím informačních a komunikačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést zadaný úkol na technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat k zadanému úkolu technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout ke zvolenému postupu potřebné prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Základní diagnostika poruch lesnických těžebně dopravních strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit technický stav určeného těžebně-dopravního stroje (harvestor, vyvážecí souprava nebo traktor, lanové dopravní zařízení) Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat závady určeného těžebně-dopravního stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout postup opravy těžebně-dopravního stroje Praktické předvedení
d Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika poruch lesnických těžebně-dopravních strojů s využitím počítačové diagnostiky a stanovení způsobu opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit technický stav určeného těžebně-dopravního stroje (harvestor, vyvážecí souprava nebo traktor, lanové dopravní zařízení) pomocí měřidel a diagnostických prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat závady, zkontrolovat a nastavit předepsané parametry Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat a vyhodnotit výsledky diagnostických měření Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Seřizování lesnických těžebně-dopravních strojů včetně demontáže a montáže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady jednotlivých způsobů demontáže a montáže Ústní ověření
b Provést určené běžné demontážní a montážní práce při opravách těžebně-dopravních strojů Praktické předvedení
c Dodržet zásady BOZP pro provádění demontážních a montážních prací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stupeň opotřebení a funkční způsobilost určené součásti Praktické předvedení a ústní ověření
b Doporučit konkrétní opatření pro další provoz součásti a dobu nezbytnou k preventivní opravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění údržbářských a opravárenských prací na lesnických těžebně-dopravních strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém údržby a oprav těžebně-dopravních strojů (harvestor, vyvážecí souprava) Ústní ověření
b Provést údržbu určeného těžebně-dopravního stroje (jeho části – hydraulické ruky, pohonné jednotky) Praktické předvedení
c Určit příčinu konkrétní poruchy a navrhnout opatření k jejímu odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP pro údržbu a opravárenské práce těžebně- dopravních strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění základních renovačních metod při obnově součástí těžební techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou renovační metodu pro obnovu zadané součásti (pístu, pístnice nebo kladky nebo táhla nebo ozubeného kola nebo ořezávacích nožů) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zvolenou renovační metodu pro obnovu zadané součásti (navařování, tváření apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP pro provádění renovačních metod Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené operace - řezání, vrtání, ohýbání, soustružení, frézování, broušení do kovu různých tlouštěk od 1 do 5 cm Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP pro obrábění a zpracování kovových, technických materiálů, popř. plastů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola funkčnosti, údržba a oprava elektrických, hydraulických nebo pneumatických součástí lesnických těžebně dopravních strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém údržby elektrických, hydraulických nebo pneumatických součástí těžebně-dopravních strojů (vyvážecí souprava, vyvážecí traktor) a údržbu provést Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit příčinu konkrétní poruchy elektrických, hydraulických nebo pneumatických součástí Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout postup odstranění konkrétní poruchy Praktické předvedení
d Dodržet zásady BOZP při údržbě a opravě elektrických, hydraulických a pneumatických součástí těžebně-dopravních strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odzkoušení a předvedení funkčnosti opraveného lesnického těžebně-dopravního stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu provedené opravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Odzkoušet funkčnost opraveného těžebně-dopravního stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení odborné komunikace s výrobcem a autorizovaným servisem lesnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést profesionální komunikaci s výrobcem nebo autorizovaným servisem, pracovat s vin kódem Praktické předvedení
b Dbát na správnost slovní formulace konkrétního problému, použít odbornou terminologii Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit určené opravárenské pracoviště z hlediska jeho vlivu na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zabránění negativním následků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč před zahájením zkoušky předloží autorizované osobě certifikáty stanovené v kartě typové pozice v Národní soustavě povolání jako nutné, tj.:

Svařování kovů (svářečský průkaz) – základní zkouška – odborná způsobilost podle ČSN 05 07 05

Řízení traktorů – řidičský průkaz sk. T

Jeřábnický průkaz třídy N

Bez předložení výše uvedených platných certifikátů není uchazeč ke zkoušce připuštěn.

U kompetence "Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz" v kritériu a) bude posouzen stupeň opotřebení a funkční způsobilost součástí lesnického těžebně-dopravního stroje u drapáku hydraulické ruky a těsnost pístů lesnického těžebně-dopravního stroje.

U kompetence "Provádění základních renovačních metod při obnově součástí těžební techniky" budou v kritériu a) pro renovaci využity součásti, které praskly v důsledku vysokého namáhání (hydraulická hadice či píst).

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno do navazujících činností, které povedou k ucelenému opravárenskému úkonu. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zvládaných operací. Je nutné posuzovat dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle podmínek pracoviště.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

SOŠ Nové Město na Moravě