Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativních požadavcích v oblasti ochrany životního prostředí a geochemie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zákony a vyhlášky spjaté s prováděním geologických prací a ochranou životního prostředí Ústní ověření
b Popsat aktuální metodické pokyny Ministerstva životního prostředí, podle kterých se postupuje při hodnocení vlivu ekologické zátěže na životní prostředí Písemné a ústní ověření
c Úvést legislativní postup při vybudování nového vodního zdroje Ústní ověření
d Uvést legislativní a formální náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem závadných látek v souladu s platnou legislativou Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění vzorkování zemin a vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob a postup vzorkování říční vody pro potřebu průběžného monitorování znečištění říčního toku Ústní ověření
b Na konkrétním příkladu zvolit vhodný způsob a postup vzorkování, které má za cíl ověřit znečištění horninového prostředí a podzemních vod Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaměřit hladinu podzemní vody, určit směr proudění a interpretovat výsledky měření Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést odběr vzorku zeminy pomocí ručního vrtáku s cílem ověřit jeho znečištění ropnými látkami Praktické předvedení
e Provést odběr vzorku podzemní vody na analýzu ropných látek a vyhotovit protokol o odběru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace standardizovaných postupů laboratorních analýz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést systémy řízení kvality v laboratoři Ústní ověření
b Vyjmenovat standardizované postupy pro úpravu půdního vzorku Ústní ověření
c Předvést standardizovaný postup při stanovení požadovaných ukazatelů v analytické laboratoři Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat problematiku měření přírodních radionuklidů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování pitnou vodou Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění laboratorních a terénních analýz vzorků zemin a vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit základní parametry odebraného vzorku podzemní vody - teplotu, pH, vodivost, rozpuštěný O2 Praktické předvedení
b Změřit objemovou aktivitu radonu ve vzorku podzemní vody Praktické předvedení
c Stanovit obsah chlorovaných uhlovodíků v odebraném vzorku vody pomocí plynového chromatografu Praktické předvedení
d Provést extrakci a následné stanovení nepolárních extrahovatelných látek v odebraných vzorcích půdy a vody metodou plynové chromatografie dle standardizovaného postupu Praktické předvedení
e Analyzovat vzorky těkavých látek v půdním vzduchu pomocí přenosného přístroje a interpretovat a vyhodnotit výsledky měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocování vlivu zjištěných koncentrací látek na životní prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní geologické faktory, které určují rychlost a směr šíření znečištění v horninovém prostředí a uvést základní hydrogeologické parametry a vzorce pro výpočet Písemné a ústní ověření
b Posoudit riziko naměřených hodnot pro životní prostředí a určit další postup řešení případné ekologické zátěže nebo zvýšený výskyt radonu v podzemní vodě Praktické předvedení a ústní ověření
c Doporučit technická opatření pro snížení koncentrací ropných látek, chlorovaných uhlovodíků a radonu v podzemní vodě a v horninovém prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat plán dalšího monitoringu lokality, četnost a rozsah laboratorních rozborů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat legislativní postup při zjištěných zvýšených hodnotách závadných látek v životním prostředí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést konkrétní požadavky na BOZP, konkretizovat bezpečné postupy a
použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Ústní ověření
b Uvést a vysvětlit rizika, která se vyskytují při odběru vzorků Písemné a ústní ověření
c Navrhnout opatření k eliminaci rizik na základě jejich identifikace Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob bezpečné práce při odběru vzorků z jednotlivých matric Písemné a ústní ověření
e Předvést používání OOPP při odběru vzorků Praktické předvedení
f Popsat postupy na ochranu životního prostředí při odběru vzorků Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování představuje komplex činností zahrnující orientaci v dokumentech potřebných pro oblast geologických prací a interpretaci údajů v nich uvedených, sledování a posuzování hodnot a parametrů při obsluze laboratorní techniky apod. Zkouška bude probíhat na lokalitě, která odpovídá zadání vzorkování. Uchazeč bude mít k dispozici české normy a právní předpisy vztahující se k zadání vzorkování.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Na zadaném úkolu vzorkování (kritérium b) v odborné kompetenci Provádění vzorkování zemin a vod) je třeba zvolit vhodný způsob a postup vzorkování v souladu s českými normami vztahujícími se k zadání, které má za cíl ověřit znečištění horninového prostředí a podzemních vod.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Při hodnocení uchazeče je rovněž posuzováno dodržování ekologických principů, bezpečné provádění a časové zvládání všech úkonů. Bude přihlíženo i k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů a k dodržování zásad bezpečnosti práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČEZ Distribuce, a. s.

Synthesia, a. s.

SPŠCH Pardubice