Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Strojírenský technik projektant
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy technické strojírenské dokumentace Ústní ověření
b Číst technickou dokumentaci v oblasti strojírenství Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat účel norem v oblasti strojírenství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání úvodních a prováděcích projektů ve strojírenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientace v normách a v technické dokumentaci strojírenských projektů Praktické předvedení
b Zpracovat návrh zadaného úvodního či dílčího prováděcího projektu s využitím PC Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracovávání dispozičních a detailních konstrukčních řešení, projektování uspořádání strojírenských provozů a jejich zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat dispoziční řešení návrhu zadaného projektu (viz způsobilost Zpracovávání úvodních a prováděcích projektů ve strojírenství) Praktické předvedení
b Vypracovat detailní řešení určené části návrhu zadaného projektu (viz způsobilost Zpracovávání úvodních a prováděcích projektů ve strojírenství) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Projektování jednodušších technologických pracovišť strojírenské (popř. jinými výrobními stroji vybavené) výroby, jednodušší mezioperační dopravy apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat návrh projektu uspořádání skupiny několika vzájemně navazujících technologických pracovišť obráběcích strojů či návrh mezioperační dopravy pro takovouto skupinu strojů Praktické předvedení
b Vypracovat detailní konstrukční řešení napojení prostředků mezioperační dopravy technologických pracovišť obráběcích strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Projektování změn a rekonstrukcí strojírenských provozů a projektů při rozšiřování a změnách výrob apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat návrh projektu změn uspořádání skupiny několika vzájemně navazujících technologických pracovišť vyplývajících ze změn výroby Praktické předvedení
b Vypracovat seznam potřebných rekonstrukcí technologických pracovišť vyplývajících ze změn výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování základních technických podmínek projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat základní technické podmínky projektu dle zadání (technologických pracovišť strojírenské výroby a mezioperační dopravy) Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Zpracování technicko-ekonomických rozborů a výpočtů navrhovaných zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat kapacitní propočet skupiny pracovišť a návrh počtů jednotlivých strojů, sloužících k vykonání navazujících zadaných technologických operací dle zadání Praktické předvedení
b Zpracovat technicko-ekonomický rozbor nákladů projektu (finanční rozpočet a rozbor nákladů a přínosů projektu, technické a technologické řešení projektu) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení technické dokumentace strojírenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést technickou dokumentaci strojírenské výroby Praktické předvedení
b Vysvětlit různé možnosti kódování projektové dokumentace ve strojírenství pro její přehlednou archivaci Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vhodný je komplexní způsob zadání zkoušky, jehož výsledkem bude návrh dílčího projektu strojírenské výroby s dalšími náležitostmi, tj. kapacitním propočtem, rozborem nákladů, seznamem potřebných změn a rekonstrukcí původního zařízení apod. Autorizovaná osoba, po obdržení přihlášky ke zkoušce od uchazeče, bude uchazeče do 14 dnů informovat, na jakém strojním zařízení a na jakých strojních součástích budou jeho znalosti ověřovány.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

ŠKODA TVC, s. r. o.

STRKAN, s. r. o.

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň