Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Pracovník pro recyklaci
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních předpisech, standardech a normách k nakládání s odpady a druhotnými surovinami z autovraků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní české (a implementované) legislativní dokumenty upravující nakládání s odpady, druhotnými surovinami a autovraky Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat kategorie silničních vozidel, na které se vztahuje legislativa „autovraků" Ústní ověření
c Vymezit pojem ekologická újma a hierarchie nakládání s odpady Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologiích a postupech pro zpracování autovraků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní konstrukční skupiny a části silničních motorových vozidel z pohledu recyklace Ústní ověření
b Popsat technologii zpracování autovraků s využitím schémat materiálových toků Písemné a ústní ověření
c Určit požadavky na postupy pro přednostní odstranění nebezpečných látek a součástí z autovraků Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat technologický postup zpracování autovraků na drticích zařízeních Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a kontrola technologických operací zpracování autovraků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit volbu technologické operace pro separaci elektrovýstroje autovraku z hlediska požadavků na kvalitu výstupních kovových materiálů Ústní ověření
b Zkontrolovat na předloženém vzorku materiálů z autovraku, zda byl dodržen předepsaný technologický postup pro separaci druhotných surovin a odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kontrolu dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů při technologických operacích demontáže autovraků Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence vstupů, výstupů a průběhu technologického procesu zpracování autovraků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit předepsané dokumenty pro převzetí vozidla s ukončenou životností do zpracovatelského zařízení autovraků Praktické předvedení
b Zpracovat vzorek evidence podílu sledovaných položek kovů, plastů, skla, pryží a odpadů na materiálové struktuře autovraku Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat evidenci vybraných částí autovraků určených k jejich opětovnému využití Ústní ověření
d Charakterizovat způsob zapojení zpracovatelského zařízení autovraků do celostátního informačního systému MA ISOH Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž autovraků podle stanoveného postupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup pro manuální demontáž autovraků Praktické předvedení a ústní ověření
b Demontovat a separovat části autovraků obsahující nebezpečné látky podle pracovního návodu pomocí jednoduchého ručního nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat požadavky na dodržování bezpečnosti a hygieny práce a použití ochranných pomůcek při demontáži autovraků Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění odpadů a druhotných surovin z autovraků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytřídit směs železných a neželezných kovů v předloženém vzorku podle vizuálního posouzení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytřídit směs plastů, skla a pryží v předloženém vzorku podle výrobního označení, katalogu nebo jiného předepsaného postupu Praktické předvedení
c Označit v předloženém vzorku nepoužitelné a nebezpečné odpady a zařadit je podle Katalogu odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Skladování částí výrobků, druhotných surovin a odpadů z recyklace autovraků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stanovené podmínky pro skladování autovraků na vstupu do oprávněného zařízení, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí Písemné a ústní ověření
b Popsat způsob označování a skladování druhotných surovin a dílů pro opětovné použití z autovraků Písemné a ústní ověření
c Porovnat předepsané a skutečné vybavení pro manipulaci a skladování nebezpečných odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava částí autovraků, druhotných surovin a odpadů ze zpracování autovraků k přepravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vzorky částí autovraků k opětovnému použití, druhotných surovin a nepoužitelných odpadů ze zpracování autovraků k přepravě podle požadavků evropských nebo mezinárodních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat opatření, aby nedošlo ke smíchání nebo znečištění druhotných surovin v průběhu přepravy Písemné a ústní ověření
c Porovnat předepsané a skutečné vybavení pro manipulaci a přepravu nebezpečných odpadů z autovraků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při recyklaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat české (a implementované) legislativní předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné a ústní ověření
b Určit z firemních katalogů předepsané ochranné pomůcky pro práci v zařízení pro zpracování autovraků Praktické předvedení
c Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www stránky, seznamy zákonů a vyhlášek, katalogy, firemní materiály apod.).

 

Pro písemné ověřování jsou autorizovanou osobou připraveny k dotčeným kritériím nejméně po jednom příkladu úlohy, které umožní ověřit příslušná kritéria.

 

Při praktickém ověřování se posuzuje schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, bezpečnosti práce, požadované kvality druhotných surovin. Vzhledem ke specifické problematice autovraků - vozidel s ukončenou životností ovlivňované směrnicí EU 2000/53/EC je nutno při zkouškách věnovat této problematice zvýšenou pozornost ze strany zkoušejících, především po stránce vybavenosti pracoviště, na kterém bude probíhat praktická část zkoušek.

Vhodné technologické, manipulační, logistické a ochranné prostředky bude uchazeč při praktickém ověření vybírat z předložených katalogů. Zkoušející také podle aktuálních místních podmínek může zpřesnit oborový obsah části zkoušky na vybrané (určené) druhy odpadů a druhotných surovin.

 

Dva až čtyři vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy pro třídění vypracované podle smluv se zákazníkem, vzorky materiálů a odpadů, technologické údaje o zařízení, specifikace k odpadům, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku. Obecné povinnosti vyplývající z bezpečnostních a požárních předpisů musí uchazeč znát.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem. Při ověřování kritérií hodnocení založených na teoretických znalostech se vychází z interních pokynů, zpracovaných organizací podle zákonů, vyhlášek a prováděcích předpisů.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dvě až tři modelové situace a vzorové dokumenty pro praktické a písemné ověřování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině pro autovraky a

Sdružení zpracovatelů autovraků

Autosport, s. r. o.

VOŠ-SOU Kopřivnice