Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Tužení kloboučnické plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit tužicí prostředky a řídit tužicí stroj, tj. uvést stroj do chodu, natužit hlavu polotovaru a okraj polotovaru Praktické předvedení
b Uvést příklady výrobních předpisů včetně údajů o zpracovávaném materiálu, technologickém postupu a vyráběném polotovaru Ústní ověření
c Uklidit pracoviště, vyčistit a provést jednoduchou údržbu strojů Praktické předvedení
d Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky při obsluze strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Barvení kloboučnické plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nasadit polotovar na barvicí zvon Praktické předvedení
b Obarvit polotovar na konusu Praktické předvedení
c Obarvit polotovar v otevřeném aparátu Praktické předvedení
d Obarvit kloboučnický materiál ve vločce Praktické předvedení
e Uvést příklady výrobních předpisů včetně údajů o zpracovávaném materiálu, technologickém postupu a vyráběném polotovaru Ústní ověření
f Uklidit pracoviště, vyčistit a provést jednoduchou údržbu strojů Praktické předvedení
g Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky při obsluze strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchové opracování kloboučnické plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Opracovat povrchově polotovar na hladko, velur, zámiš a speciální velur Praktické předvedení
b Uvést příklady výrobních předpisů včetně údajů o zpracovávaném materiálu, technologickém postupu a vyráběném polotovaru Ústní ověření
c Uklidit pracoviště, vyčistit a provést jednoduchou údržbu strojů Praktické předvedení
d Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky při obsluze strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v pracovních a technologicých postupech zušlechťování plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat stanovené tužicí receptury dle konkrétního výrobního postupu Praktické předvedení
b Zkontrolovat zušlechtěný polotovar a odstranit chyby Praktické předvedení
c Sestavit postup pracovních operací pro daný druh polotovaru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení základní dokumentace při výrobě plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit průvodku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplnit mzdový lístek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání bude doplněn).

Uchazeči bude zadáno provést zušlechtění kloboučnické plsti.

Zkouška bude probíhat za běžného provozu při výrobě plsti, při kterém s ohledem na charakter výroby jde zejména o finanční hodnoty zpracovávaných materiálů a kvalitu vyrobeného produktu. Uchazeč u každé prověřované odborné kompetence bude vykonávat prakticky ty pracovní operace nebo úkony, které nezpůsobí finanční ztráty nebo některé úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu. Také může vykonávat některé pracovní úkony operací pod dohledem řádné obsluhy, popřípadě vykonává pracovní úkony operací určené zkoušejícím a ostatní operace popíše nebo vysvětlí zkoušejícímu.

Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborné kompetenci, zkoušející bude sledovat plnění úkolu. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. jak si uchazeč vede při obsluze strojů a jak se pohybuje v provozu plsťařské výroby.

Vzhledem k charakteru výroby plsti a k provozním podmínkám, ve kterých bude probíhat zkoušení, jsou dále nastíněny konkrétní postupy zkoušení.

  1. Odborná kompetence Tužení kloboučnické plsti: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritérii a), c) a d) bude uchazeč provádět pod dohledem provozního pracovníka. Při plnění kritéria b) bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícícho, otázky pro zkoušení si zkoušející připraví před zkouškou podle údajů uvedených v kritériu b) a podle aktuálního výrobního programu firmy.
  2. Odborná kompetence Barvení kloboučnické plsti: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritérii a) až d), f) a g) bude uchazeč provádět pod dohledem provozního pracovníka. Při plnění kritéria e) bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícího, otázky pro zkoušení si zkoušející připraví před zkouškou podle údajů uvedených v kritériu e) a podle aktuálního výrobního programu firmy.
  3. Odborná kompetence Povrchové opracování kloboučnické plsti: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritérii a), c) a d) bude uchazeč provádět pod dohledem provozního pracovníka. Při plnění kritéria b) bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícího, otázky pro zkoušení si zkoušející připraví před zkouškou podle údajů uvedených v kritériu b) a podle aktuálního výrobního programu firmy.
  4. Odborná kompetence Orientace v pracovních a technologických postupech zušlechťování plsti: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritérii a) až c) bude uchazeč provádět na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky.
  5. Odborná kompetence Vedení základní dokumentace při výrobě plsti: Předpokládá se, že činnosti uvedené pod kritérii a) a b) bude uchazeč provádět na předem připravených formulářích standardně používaných při výrobě plsti.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustanovená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Tonak, a. s., Nový Jičín

Daniela Veselá - Model Veselá, Praha

Střední škola Odry, p. o.