Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Textilní technik
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vytváření technologických postupů pro ověřování výroby nových druhů technických textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit podklady k zadání nového výrobku do výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit technologické podklady pro zkušební výrobu nového (inovovaného) výrobku: stanovit materiál pro výrobu konkrétní technické textilie, zvolit technologický postup pro výrobu, definovat nastavení výrobního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Ve spolupráci s obsluhou zařízení nastavit a zkontrolovat řídicí systém výrobního zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Kontrolovat průběh výroby zkušební výrobní dávky nového (inovovaného) výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky pro obsluhu zařízení a práci ve výrobním provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání podkladů pro posuzování technických textilií autorizovanými vnějšími institucemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zkušební vzorky pro laboratorní zkoušky v rozsahu daném druhem technické textilie Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout metody hodnocení výrobku a hodnotitelská místa Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit soubor vzorků konkrétního druhu technické textilie (v rozsahu daném druhem technické textilie) pro předání k nezávislému hodnocení vnější institucí Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky pro obsluhu zařízení a práci ve výrobním provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytváření technologických postupů pro výrobu technických textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit technologický postup pro výrobu nového, do výroby schváleného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit písemné podklady pro kalkulaci ceny konkrétního druhu technické textilie Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít technické normy a technické podklady ve výrobě technických textilií Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu dodržování normy spotřeby materiálu u konkrétního druhu technické textilie Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést kontrolu dodržování normy spotřeby času výrobního zařízení na výrobu konkrétního druhu technické textilie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů při výrobě technických textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup kontroly dodržování technologického postupu a bezpečnostních předpisů při výrobě konkrétního druhu technické textilie Ústní ověření
b Předvést vedení dokumentace o kontrole dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů při výrobě technických textilií Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky pro obsluhu strojů a práci na provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocování výsledků kvalitativních zkoušek surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve výrobě technických textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést používané testovací metody technických textilií a materiálů, vysvětlit jejich použití při výrobě technických textilií, popsat použití laboratorní techniky Ústní ověření
b Použít PC s aplikačními programy pro vyhodnocení testovacích metod (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Přečíst (s porozuměním) detailně zkušební laboratorní protokoly mechanicko-fyzikálních vlastností technických textilií Praktické předvedení a ústní ověření
d Použít ISO normy v rozsahu daném Příručkou jakosti a vysvětlit jejich uplatnění na konkrétních příkladech výrobku firmy dle výrobního programu Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky pro obsluhu strojů a práci na provozu Praktické předvedení a ústní ověření
f Prokázat znalost vstupních materiálů používaných pro výrobu technických textilií (druhy, vlastnosti), o principech jejich výroby, o druzích, konstrukci, finálních úpravách a parametrech technických textiliích Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=6171&kod_sm1=29).

Výroba technických textilií v jednotlivých jejich typech je velmi diverzifikovaná a specializovaná podle firem, a pro jejich výrobu jsou používány unikátní speciální stroje, linky a zařízení. Autorizovaná osoba má k dispozici materiály (suroviny a polotovary) a stroje, linky a zařízení, které odpovídají výrobnímu programu konkrétní firmy.Uchazeči bude zadáno vykonat práce ve výrobě technických textilií dle hodnoticího standardu a dle výrobního programu textilní firmy.

 

Zkouška podle tohoto hodnoticího standardu bude probíhat za běžného provozu. Ve snaze zamezit finančním ztrátám je žádoucí, aby uchazeč u každé prověřované odborné způsobilosti vykonával prakticky ty operace nebo pracovní úkony, viz kritéria hodnocení, které nezpůsobí finanční ztráty, tj. některé postupy simuluje, některé pracovní úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu, nebo vykonává některé pracovní úkony operací pod dohledem řádné obsluhy, nebo vykonává pracovní úkony operací určené zkoušejícím a ostatní operace popíše nebo vysvětlí nebo některé úkony operací vykonává paralelně nebo ve spolupráci s řádnou obsluhou strojů a zařízení.

 

Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat činnosti náležející k odborné způsobilosti, zkoušející bude sledovat plnění úkolu. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. jak se pohybuje v provozu výroby technických textilií. Konkrétní postupy zkoušení pro každou odbornou kompetenci budou vycházet z charakteru výroby a provozních podmínek, ve kterých bude probíhat zkoušení.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě vyráběného výrobku. Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit minimálně 2 týdny před zkouškou; o formě seznámení uchazeče se seznamem strojů rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

JUTA, a. s., Dvůr Králové nad Labem

SVITAP, s. r. o., Svitavy

RETEX, a. s., Moravský Krumlov

ECOTEXTIL, s. r. o., Horňátky-Neratovice

INTERES21, spol. s r. o., Broumov

SPŠ Hronov

SPŠT Liberec

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu