Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách pro kožedělnou výrobu, předvést dohledání pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
c Sestavit dle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách kvality v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat význam norem kvality a popsat jejich obsah Ústní ověření
b Orientovat se v normách kvality pro kožedělnou výrobu, dohledat stanovené údaje v předložených dokumentech, ověřit potřebné údaje pomocí IT Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat senzoricky kvalitu předloženého výrobku, v případě zjištěných nedostatků vadu posoudit dle příslušných norem kvality Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit kvalitu předloženého hotového výrobku, v případě nedostatků vadu definovat, určit způsob opravy výrobku, případně navrhnout jeho zařazení do nižších kvalitativních tříd Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve standardních technologických a výrobních postupech kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat základní technologie výroby pro stanovený kožedělný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit výrobní postup pro stanovený kožedělný výrobek, uvést jeho stručnou charakteristiku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, základních a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného výrobku Praktické předvedení
c Popsat useň s ohledem na její kvalitativní složení, stanovit použití jednotlivých částí usně na konkrétní dílce výrobku s ohledem na jejich kvalitu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v sortimentu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy usní podle původu a technologie výroby, roztřídit je z hlediska použití Ústní ověření
b Určit na předložených vzorcích usní způsob povrchové úpravy, stanovit jejich použití na konkrétní výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit vzorky kožešin podle původu, posoudit jejich kvalitu podle hustoty, délky a lesku vlasu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat rozdíl mezi přírodními a umělými kožešinami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality surovin nebo materiálů, polotovarů a výrobků při vstupu do technologického procesu Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality u hotových výrobků na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uplatňování a vyřizování reklamací v kožedělné výrobě (včetně zjišťování závad)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést platné zákony pro řešení reklamace v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Vyhledat v normách a technické dokumentaci údaje pro řešení reklamačního řízení včetně zjišťování závad Praktické předvedení
c Předvést na modelové situaci základní dovednosti při běžné komunikaci se zákazníkem v rámci reklamačního řízení s využitím vhodné argumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat doklady potřebné pro řešení reklamace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování módních trendů v materiálech pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat nové materiály pro kožedělnou výrobu, definovat jejich užitné vlastnosti Ústní ověření
b Dohledat nové módní materiály pro kožedělnou výrobu pomocí informačních technologií, porovnat cenové rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zákazníkovi formou modelové situace výhody výrobku zhotoveného z nových materiálů, určených pro kožedělnou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketingovou a obchodní činnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat technické podklady pro posílení konkurenceschopnosti kožedělného výrobku na trhu Praktické předvedení
b Vypracovat marketingovou strategii podloženou technickými údaji pro úspěšné zavedení kožedělného výrobku na trh Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit na základě technických podkladů nabídkovou kolekci pro konkrétního odběratele s přihlédnutím k místu a času nabídky, volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zatřídit a identifikovat zboží podle sortimentních skupin Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zboží zákazníkovi a informovat zákazníka o vlastnostech zboží, jeho použití a ošetřování na modelové situaci, vysvětlit přednosti zboží a možnosti substitutu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zodpovědět otázky ohledně funkce, provozu čí případných problémů při používání zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech provázejících zboží v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit příslušné prodejní dokumenty a dodací listy, zkontrolovat jejich úplnost a správnost provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vystavit doklady pro prodej sjednané zakázky Praktické předvedení
c Přijmout a zaevidovat objednávku na zboží od odběratele formou modelové situace s využitím PC a softwarového vybavení Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uzavírání obchodních smluv v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést jednotlivé typy smluv pro obchodování v rámci ČR i zahraničí dle platné legistlativy Ústní ověření
b Vyjmenovat základní body obchodní smlouvy, popsat možnosti zákonného odstoupení od plnění podmínek ve smluvním vztahu Ústní ověření
c Vypracovat návrh smlouvy na prodej stanoveného kožedělného výrobku Praktické předvedení
d Uzavřít obchodní smlouvu se zákazníkem formou modelové situace, během jednání používat odbornou terminologii v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání bude doplněn).

Vstupním požadavkem pro tuto kvalifikaci je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

 

U odborné kompetence Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě, kritérium b), a u odborné kompetence Orientace ve standardních technologických a výrobních postupech kožedělné výroby, kritérium b), určí autorizovaná osoba druh výrobku, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů, kritéria a) a b), a u odborné kompetence Orientace v sortimentu usní a kožešin, kritéria b) a c), zadá autorizovaná osoba počet vzorků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého materiálu), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů v kritériu c) zadá autorizovaná osoba k posouzení 1 vzotrek usně, a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě, kritérium b), zadá autorizovaná osoba počet vzorků hotových výrobků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketingovou a obchodní činnost, kritérium a), určí autorizovaná osoba druh jednoho kožedělného výrobku, a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou, kritérium a), stanoví autorizovaná osoba počet vzorků (v minimálním počtu 2 – maximálně 3 vzorky zboží), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Uzavírání obchodních smluv v kožedělné výrobě, kritérium c), stanoví autorizovaná osoba 1 vzorek kožedělného výrobku pro vypracování jedné kupní smlouvy, a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci u kompetencí: Uplatňování a vyřizování reklamací v kožedělné výrobě (včetně zjišťování závad), kritérium c); Sledování módních trendů v materiálech pro kožedělnou výrobu, kritérium c); Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou, kritérium b); Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech provázející zboží v kožedělné výrobě, kritérium c); Uzavírání obchodních smluv v kožedělné výrobě, kritérium d).

 

Při ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení a k dodržování časového limitu. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí pro řešení úkolů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava