Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik osobních vozidel
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami osobních automobilů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách osobních automobilů Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s technickou dokumentací osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v příručkách pro opravy (elektronické nebo tištěné podobě) způsob opravy a parametry seřízení dílu nebo agregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v katalogu (elektronické nebo tištěné podobě) díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro konstrukční skupinu a typ vozidla, určenou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření základních elektrotechnických a elektronických veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé druhy základních elektrických elektronických obvodů Písemné ověření
c Číst elektrická schémata včetně kabeláže a logických diagramů Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat uspořádání hlavních datových vedení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve způsobech přenosu točivého momentu z motoru do převodovky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci, hlavní části a funkci jedno a vícekotoučové třecí spojky Písemné ověření
b Popsat jednotlivé druhy ovládání spojky, jejich hlavní části a funkci Písemné ověření
c Popsat konstrukci, hlavní části a funkci hydrodynamického měniče Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v uspořádání, funkci a ovládání převodovek osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy, hlavní části převodovek osobních automobilů a rozdíly mezi nimi Písemné ověření
b Popsat ovládací systémy převodovek (manuální, automatizované, automatické) Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v uspořádání a funkci převodů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v přídavných převodovkách, rozvodovkách a diferenciálech Písemné ověření
b Popsat systémy mazání převodových mechanizmů Písemné ověření
c Orientovat se v hnacích a spojovacích hřídelích, ložiskách a hnacích kloubech Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pravidelná kontrola a údržba kinematického řetězce osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém údržby osobních automobilů (interval údržby) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v technické dokumentaci rozsah servisní prohlídky určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést servisní úkony prohlídky převodových systémů určených autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat specifika, vyhledat v technické dokumentaci správný způsob a provést kontrolu olejové náplně automatické převodovky Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést základní úkony s diagnostickým zařízením (vyčtení paměti závad a jejich interpretace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava převodů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat převodový systém dle příručky pro opravy nebo dle diagnostického software Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést opravu převodovky základního typu běžně používané v osobních automobilech Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést opravu rozvodovky a diferenciálu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat specifika, vyhledat v technické dokumentaci správný způsob a provést kontrolu systému mazání automatické převodovky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika, oprava a seřízení ovládacích mechanismů převodů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu, opravu a seřízení manuálního ovládání převodových systémů osobních automobilů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku a opravu automatizovaného ovládání převodových systémů osobních automobilů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku elektromagnetických ventilů a hydraulických systémů pro ovládání automatických převodovek osobních automobilů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava dílů přenosu točivého momentu z motoru do převodovky osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu stavu a opotřebení hlavních částí třecí spojky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést opravu třecí spojky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku a výměnu hydrodynamického měniče Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika, údržba, oprava a seřízení ovládacího mechanizmu spojky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku, opravu a seřízení hydraulického ovládacího mechanizmu spojky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku, opravu a nastavení elektrohydraulického ovládacího mechanizmu spojky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika a oprava hnacích hřídelí a kloubů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu a opravu hnacího a spojovacího hřídele Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu a opravu kloubových spojů u hnací řiditelné nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30740&kod_sm1=37).

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-pochopení a dodržování technologických postupů dle dokumentace výrobce vozidla

-plnění časových norem oprav dle dokumentace výrobce vozidla

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

 

Práce s technickou dokumentací osobních vozidel

b) - jedná se o díl převodového ústrojí osobního automobilu

 

Orientace v základech elektrotechniky

c) - elektrická a elektronická schémata určí u konkretního osobního vozidla autorizovaná osoba např.:řízení automatické převodovky,atd.

 

Pravidelná kontrola a údržba kinematického řetězce osobních automobilů

c) - jedná se o rozsah běžné pravidelné servisní prohlídky osobního automobilu

 

Diagnostika a oprava převodů osobních automobilů

b) - převodovka vymontována z vozidla - demontáž, diagnostika, oprava a montáž mechanických částí (ložisko, synchronizační spojka)

c) - rozvodovka s kuželovým soukolím vymontována z vozidla

 

Diagnostika a oprava dílů přenosu točivého momentu z motoru do převodovky osobních automobilů

b) + c) - motor s převodovkou demontován z vozidla

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

Renault ČR

Stroje Polák, s. r. o.

AD Technik

ISŠ automobilní Brno