Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zajištění technického vybavení školky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout stavebně technické vybavení školky Praktické předvedení
b Navrhnout strojní vybavení školky ve vazbě na specializaci výroby a popsat využití techniky ve školkařských postupech Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady skladování a předvýsadbové nebo předseťové úpravy podnoží, roubů a osiva pro školkařskou produkci Ústní ověření
d Popsat zásady skladování a předvýsadbové úpravy školkařských výpěstků ve vazbě na pěstitelský tvar, použitou podnož, termín a cílové určení výsadby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace zajišťování přípravy půdy ve školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést typy půd vhodných a nevhodných pro školkařskou produkci a zhodnotit jejich vlastnosti Ústní ověření
b Rozhodnout o postupu a termínech prací při zpracování půdy v technologické návaznosti Praktické předvedení
c Navrhnout osazovací postup na ploše 1 ha pro pěstování dřevin ve volné půdě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hnojení ve školce a příprava pěstebních substrátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup přípravy pozemku při zakládání nebo obnově školky Praktické předvedení
b Uvést zásady a postup při aplikaci P, K, Mg, Ca a organických hnojiv do půdy a vysvětlit význam zeleného hnojení Ústní ověření
c Stanovit způsob a doplnění požadovaného množství živin na základě předložených výsledků rozboru půdy Praktické předvedení
d Popsat technologie pro přihnojování ve školkách, uvést jejich výhody a nevýhody (pozemní aplikace, fertigace, listová výživa, pomalu působící hnojiva) Ústní ověření
e Vysvětlit zásady pro aplikaci dusíku ve školkařství a uvést možná rizika při přehnojení Ústní ověření
f Zvolit vhodné pěstební substráty pro zadané skupiny rostlin a charakterizovat jejich vlastnosti Praktické předvedení
g Namíchat substrát pro pěstování listnatých opadavých keřů v kontejnerech a vysvětlit zásady výroby substrátů Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést výhody a nevýhody substrátů připravovaných svépomocí ve srovnání s nákupem již hotových substrátů Ústní ověření
i Přihnojit kulturu ve školce průmyslovým hnojivem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava ploch pro pěstování dřevin v kontejnerech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výběr a přípravu plochy pro kontejnerovnu Písemné ověření
b Zpracovat návrh technologické vybavenosti kontejnerovny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zavlažování ve školkařství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit význam, typy a provoz závlahových technologií ve školkařství a podle zadání stanovit roční spotřebu vody Praktické předvedení
b Uvést požadavky na závlahovou vodu a možné zdroje vody Ústní ověření
c Prověřit funkčnost stávajícího zavlažovacího systému a provést jeho údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace generativního rozmnožování školkařského materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologický postup pro zajištění 1000 ks generativních podnoží okrasných stromů Praktické předvedení
b Vysvětlit pojmy stratifikace, skarifikace, moření osiva a uvést zásady správného skladování osiv Písemné ověření
c Popsat a charakterizovat pěstební zařízení nezbytná pro generativní rozmnožování rostlin Písemné ověření
d Provést na určeném vzorku osiva přípravu zkoušky klíčivosti, stanovit hmotnost tisíce semen (HTS) a zdůvodnit tyto činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat výhody a nevýhody generativního rozmnožování ve srovnání s vegetativními způsoby rozmnožování a uvést druhy, u kterých je generativní množení vhodné Ústní ověření
f Popsat organizaci práce při klíčových operacích generativního množení, možnosti normování práce a hodnocení kvality a výkonu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace vegetativního rozmnožování školkařského materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat pěstební zařízení nezbytná pro vegetativní rozmnožování rostlin Ústní ověření
b Popsat způsoby štěpování okrasných a ovocných dřevin a předvést minimálně jeden způsob roubování a jeden způsob očkování, včetně přípravy podnoží před očkováním Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat technologie řízkování dřevin včetně termínů a specifikace substrátů s uvedením příkladů rostlin, pro který je uvedený způsob vhodný, předvést minimálně dva způsoby řízkování dřevin Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit technologický postup metody množení "in vitro" a její uplatnění ve školkařství Písemné ověření
e Uvést technologický postup a kritické body roubování jehličin Písemné ověření
f Popsat hlavní způsoby vegetativního rozmnožování podnoží a uvést příklady Písemné ověření
g Popsat organizaci práce při klíčových operacích vegetativního množení, možnosti normování práce a hodnocení kvality a výkonu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ošetřování školkařského materiálu včetně řezů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit záhonové růže nebo jiné štěpované rostliny Praktické předvedení
b Uvést způsoby zapěstování kmínku, zásady provádění řezu na korunku a předvést vyvazování výpěstků k opoře Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit postup a dodržované zásady při odstraňování obrostu Ústní ověření
d Stanovit technologický postup, potřebu materiálu, strojů, případně pracovních sil pro přesazení 500 ks jehličnatých keřů v kontejnerech ručně nebo na hrnkovacím stroji Praktické předvedení
e Vysvětlit řez na očko, řez na čípek, řez na korunku, pinzírování, očkování na očko spící a bdící, obrost, podrost, mezikmen a zadané řezy předvede Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit potřebu a zásady při odstraňování podrostu v ovocných školkách, uvést podnože a druhy, které podrůstají Ústní ověření
g Popsat postup a techniku při přesazování vzrostlých dřevin Písemné ověření
h Vysvětlit způsob pěstování a ošetřování alejových okrasných dřevin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace a řízení technologických procesů v ovocném školkařství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hlavní podnože pro zadaný ovocný druh a popsat nároky podnoží a ovocného druhu ve vazbě na ovocnářskou rajonizaci ČR Ústní ověření
b Vyobrazit hlavní tvary školkařských výpěstků (jednoletý šlechtěnec, zákrsek, čtvrtkmen, polokmen, vysokokmen, knipp baum, bi-baum, očkovanec) a podle zadání v časové ose jednotlivých let rozkreslit vhodnou pěstitelskou technologii zadaného tvaru od zaškolkování podnože po dobývku Praktické předvedení
c Přiřadit vhodné tvary školkařských výpěstků pro zakládání intenzivních i extenzivních výsadeb ve vazbě na výsledný pěstitelský tvar (štíhlé vřeteno, tvary s dutou korunou, volně rostoucí zákrsek, ovocná stěna, extenzivní výsadba kmenných tvarů) Písemné ověření
d Uvést parametry výsadbového materiálu z hlediska vnitřní i vnější kvality Ústní ověření
e Vysvětlit rozdíly mezi certifikovaným rozmnožovacím materiálem a materiálem CAC (Conformitas Agraria Communitatis) Ústní ověření
f Vysvětlit principy certifikačních schémat a význam jednotlivých kategorií certifikovaného rozmnožovacího materiálu SE, 1, E, a C Ústní ověření
g Popsat organizaci práce při klíčových operacích ovocného školkařství, možnosti normování práce a hodnocení kvality a výkonu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace dobývání a expedice školkařského materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby dobývání školkařských výpěstků a příslušnou úpravu před expedicí Ústní ověření
b Stanovit termíny expedice školkařského zboží v závislosti na jednotlivých kulturách a požadavcích trhu Praktické předvedení
c Na základě konkrétního požadavku stanovit časový harmonogram, potřebu strojů a pracovních sil pro dobývání a následnou expedici školkařských výpěstků Praktické předvedení
d Roztřídit prostokořenné ovocné dřeviny, označit je a připravit k expedici v souladu s platnou legislativou a požadavky trhu Praktické předvedení a ústní ověření
e Specifikovat a dodržovat zásady školkařské praxe při manipulaci s prostokořennými výpěstky při dobývání, expedici, třídění a zakládce a poukázat na možná rizika při vykonávaných činnostech se školkařským materiálem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění fytopatologických opatření ve školce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat klíčové choroby a škůdce ve školkařství, popsat postup ochrany proti nim (způsob monitoringu, prevence, škodlivost) Ústní ověření
b Navrhnout možnosti boje proti plevelům ve školkách ve vazbě na pěstovanou kulturu, včetně kontejnerovaného materiálu, uvést výhody a nevýhody používání herbicidů ve školkařské produkci Praktické předvedení
c Určit patogena podle zadání konkrétní kultury ve školce, navrhnout ošetření s pomocí registru přípravků na ochranu rostlin a uvést ochranné lhůty se zákazem vstupu do kultury Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést alespoň 3 karanténní choroby a škůdce, se kterými se v ČR lze setkat ve školkařství a specifikovat citlivé hostitelské rostliny s uvedením preventivních opatření Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace legislativy při řízení školkařského provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat právní předpisy, jimiž se řídí kontrola, výroba a uvádění školkařského materiálu do oběhu Ústní ověření
b Uvést povinnosti školkaře ve vazbě k dozorovým orgánům - registrace dodavatele, soustavná rostlinolékařská kontrola, odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, záznamní povinnost Ústní ověření
c Uvést zákonné požadavky na vzorkování půdy se zřetelem na karanténní choroby a škůdce před založením školky a na prostorovou izolaci školek od rostlin infikovaných karanténními škodlivými organismy podle platných právních předpisů Písemné ověření
d Uvést postup při přihlašování porostů ovocných dřevin k uznání ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský), popsat dokumenty opravňující školkaře k expedici rostlin a vysvětlit pojem rostlinolékařský pas Ústní ověření
e Popsat legislativní požadavky na označování školkařských výpěstků Ústní ověření
f Vyjmenovat rizika ve vazbě na expedici výpěstků vyplývající ze zjištění přítomnosti karanténního organismu ve školce v průběhu pěstebního cyklu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací prací v rostlinné výrobě Ústní ověření
e Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
i Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku.

Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

V kompetenci Ošetřování školkařského materiálu včetně řezů v kritériu b) uchazeč bude vyvazovat výpěstky včetně případného ošetření kmínku minimálně u 10 ks. V kritériu e) uchazeč prakticky předvede řez na očko, řez na čípek a ošetří obrost vždy minimálně u 5 výpěstků.

Soubor kompetencí pro uznání profesní kvalifikace je značně rozsáhlý a kromě základních praktických dovedností předpokládá zejména kompletní zvládnutí všech řídicích úkonů ve školkařské výrobě, včetně praktických výpočtů a splnění zákonné administrativy. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací. Zkouška bude rozdělena do dvou nebo třech termínů v rozdílných ročních dobách. Některé praktické činnosti budou provedeny modelově na rostlinném materiálu upraveném pro potřeby zkoušky tak, aby bylo možné v optimálně dvou (nebo třech) zvolených termínech zkoušku kompletně uskutečnit.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ovocnářská unie ČR

Ovocná školka Bílovec

Okrasné školky Korner

SZaŠ Ostrava