Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika podstaty výživy rostlin z hlediska jejich fyziologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat živiny z hlediska výživy rostlin Písemné a ústní ověření
b Popsat základní principy příjmu živin rostlinou Písemné a ústní ověření
c Podle pěstebních skupin rozlišit nároky rostlin na živiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakteristika významu a vzniku půdy a substrátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat půdotvorný proces Ústní ověření
b Charakterizovat význam, složení substrátů a vznik jejich komponent Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit význam humusu a jílovitých částic pro růst a vývoj rostlin Písemné a ústní ověření
d Definovat možnosti zlepšování půdních vlastností Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování vlastností substrátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyzikální vlastnosti substrátů a prakticky vyhodnotit některé z nich podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti substrátů a stanovit aktuální i výměnnou hodnotu pH Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat biologické vlastnosti substrátů a předvést založení vegetačního pokusu s navržením dalšího postupu včetně způsobu jeho vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Používání komponentů pro přípravu substrátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat obecné požadavky na komponenty pro přípravu pěstebních substrátů a zhodnotit je u konkrétních surovin i ve vztahu k jejich získávání, dalším technologickým úpravám a skladování Ústní ověření
b Určit 8 předložených komponentů a charakterizovat jejich vlastnosti ve vztahu k pěstování rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočítat spotřebu surovin pro přípravu substrátu podle zadání v objemových procentech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání hnojiv v zahradnické praxi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělit hnojiva do skupin, vyjmenovat zástupce hnojiv ve všech skupinách a popsat jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit možnosti, limity, zásady i výhody míchání hnojiv a zdůvodnit, proč některá míchat nelze Ústní ověření
c Popsat nejpoužívanější technologie hnojení Písemné a ústní ověření
d Přiřadit vzorky hnojiv ke správným názvům na základě provedení jednoduchých testů Praktické předvedení
e Vysvětlit zásady správné aplikace a skladování hnojiv Ústní ověření
f Vypočítat množství hnojiv k přípravě 50 l zásobního roztoku pro přihnojování Praktické předvedení
g Navrhnout plán hnojení zadané krátkodobé kultury Praktické předvedení a ústní ověření
h Navrhnout plán hnojení zadané víceleté kultury Praktické předvedení a ústní ověření
i Navrhnout a připravit minimálně 50 l roztoku pro hydroponické pěstování zadané kultury Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava substrátu pro zahradnické výpěstky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout potřebné technologické vybavení pro přípravu substrátu Praktické předvedení
b Připravit podle zadání pěstební substrát v podmínkách zahradnického provozu Praktické předvedení
c Zhodnotit spotřebu substrátu pomocí jednoduchých pomůcek při zadaném použití velikosti kontejnerů a vysvětlit faktory ovlivňující objemové rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování vhodného substrátu a hnojiv pro zahradnické provozy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh použití substrátu a hnojiv u třech rozdílných rostlinných druhů s odlišnou technologií výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Toto kritérium je třeba splnit.
5

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací prací v rostlinné výrobě Ústní ověření
e Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
i Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce a případně i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

 

U kompetence Zjišťování vlastností substrátů je třeba v kritériu a) zadat alespoň tři z následujících charakteristik: velikostní frakce, objemová hmotnost, konduktometrické stanovení elektrické vodivosti ve výluhu, pórovitost, vodní a vzdušná kapacita a v kritériu c) se stanoví obsah klíčivých semen a k vegetačnímu pokusu se nabízí například řeřichový test ke stanovení inhibičních látek v substrátu.

 

U kompetence Používání hnojiv v zahradnické praxi se v kritériu d) vybere tři až pět vzorků charakterem i složením rozdílných hnojiv a uchazeči se sdělí, která hnojiva se v předložených vzorcích nacházejí. Úkolem uchazeče je přiřadit známé názvy k testovaným vzorkům. Jednoduchým testem se rozumí například rozpustnost ve vodě, reakce s kyselinou octovou a podobné zkoušky, k nimž budou uchazeči předloženy potřebné látky i pomůcky k testování.

 

U komptence Příprava substrátu pro zahradnické výpěstky v kritériu b) uchazeč nebude mít k dispozici speciální mechanizaci určenou k míchaní substrátů.

 

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licentovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace zahradnických společenstev

Ovocnářská unie ČR

Sempra Praha, a. s.

Zahradnická fakulta v Lednici Mendelovy univerzity v Brně