Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Mistr čistírny
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení evidence a záznamů o přijatých a vydaných zakázkách v provozovně a sběrnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat oběh dokladů vedených o zakázce v rámci provozu čistírny v souladu s technologicky požadovaným tokem zakázek Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat oběh dokladů vedených o zakázce mezi provozem čistírny a sběrnami v souladu s technologicky požadovaným tokem zakázek Písemné a ústní ověření
c Vyplnit příjmový list zakázky manuálně a s použitím elektronického značkovacího zařízení Praktické předvedení
d Vysvětlit archivaci účetních dokladů pro účetní oddělení Ústní ověření
e Popsat řešení nestandardní situace výpadku elektronického registračního zařízení pro registraci zakázek a tržeb Ústní ověření
f Vyřešit nestandardní situaci ztráty zakázky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Identifikace zjevných i skrytých vad při příjmu zakázky pro čištění prádla, oděvů a jiných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést analýzu nejčastějších případů zjevných vad při příjmu oděvů a textilních výrobků - předvést na všech vyjmenovaných druzích oděvního sortimentu: pánské sako, kalhoty, péřová bunda, usňová bunda, dámské společenské šaty Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést analýzu nejčastějších případů skrytých vad při příjmu oděvů a textilních výrobků - předvést na všech vyjmenovaných druzích oděvního sortimentu: pánské sako, kalhoty, péřová bunda, usňová bunda, dámské společenské šaty Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit slovní, obrazovou a fotografickou dokumentaci zjevné vady nebo poškození při příjmu zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést komunikaci se zákazníkem ohledně vhodně zvoleného technologického postupu pro čištění funkčních textilních výrobků (modelová situace) Praktické předvedení
e Předvést komunikaci se zákazníkem ohledně vhodně zvoleného technologického postupu pro čištění dámských společenských šatů z přírodního hedvábí (modelová situace) Praktické předvedení
f Předvést komunikaci se zákazníkem ohledně vhodně zvoleného technologického postupu pro čištění usňové oděvu (modelová situace) Praktické předvedení
g Rozhodnout o odmítnutí zakázky pro nevhodnost služby požadované zákazníkem (modelová situace) Praktické předvedení
h Rozdělit oděvy podle kategorizace z hlediska účelu jejich používání na reprezentační oděvy, oděvy pro business a ekonomické oděvy (OS P 80-14-13) Praktické předvedení
i Rozpoznat souvislosti moderních trendů čištění a skrytých vad textilních výrobků a provést analýzu možných problémů při čištění reprezentačního oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Identifikace skvrn a zašpinění, volba technologického postupu detašování skvrn, příprava detašovacích prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat materiálové složení obvyklých textilních výrobků (pánské sako, dámské společenské šaty, péřová bunda, funkční sportovní bunda, zimní kabát, usňový oděv) Písemné a ústní ověření
b Provést základní zkoušky na určení přírodních vláken, chemických vláken a vláken ze syntetických polymerů Praktické předvedení
c Provést kontrolní zkoušku stálobarevnosti v otěru za sucha, za mokra i za působení organickými rozpouštědly u oděvů s vysokým nebezpečím poškození Praktické předvedení
d Provést analýzu původu skvrn a zašpinění oděvů a textilních výrobků (nejméně čtyři druhy skvrn) Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout postup pro předkartáčování, předdetaše a detaše skvrn a zašpinění oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
f Připravit a použít chemický roztok pro předkartáčování Praktické předvedení
g Připravit a použít chemický roztok pro předdetašovací a detašovací postup alespoň tří druhů skvrn na alespoň třech druzích textilního materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách a předpisech pro čištění prádla, oděvů a jiných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy sortimentního složení vrchních oděvů a normy pro označování velikosti oblečení (ČSN EN 13 402 – 1 až 3 (80 7035)) Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat platné předpisy, ev. právní normy, z hlediska ochrany životního prostředí, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, protipožární ochrany, nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
c Provést analýzu možných rizik ohrožení zdraví a bezpečnosti při práci v provozu čistírny a navrhnout zlepšení Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést analýzu možných rizik z hlediska ochrany životního prostředí, vod a ovzduší v provozu čistírny a navrhnout zlepšení Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat legislativu z hlediska ochrany spotřebitele, občanského zákona, zákona o účetnictví, živnostenského zákona v platných zněních Písemné a ústní ověření
f Charakterizovat normy pro symboly předepisující vhodný způsob praní a ošetřování textilních výrobků (ČSN EN ISO 3758, (80 0005)) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba technologického postupu chemického nebo mokrého čištění textilií a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést analýzu stupně zašpinění, určit druh skvrn a navrhnout správný technologický postup pro chemické čištění na vzorku textilních výrobků (kalhoty, sako, košile, plášť, bunda) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést analýzu stupně zašpinění, určit druh skvrn a navrhnout správný technologický postup pro mokré čištění na vzorku textilních výrobků (kalhoty, sako, košile, plášť, bunda) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat vizuálně kvalitu organického rozpouštědla pro chemické čištění Praktické předvedení
d Připravit chemický roztok zesilovače čištění Praktické předvedení
e Připravit chemický roztok pro mokré čištění Praktické předvedení
f Zkontrolovat tvrdost prací vody v německých stupních tvrdosti (°dH) pro mokré čištění pomocí proužkového testeru nebo kapkového testeru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha a základní údržba technologického zařízení, strojů a přístrojů pro chemické nebo mokré čištění textilií a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít návod na obsluhu strojů pro chemické a mokré čištění a navrhnout úpravy definovaných ovládacích programů těchto strojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít návod na obsluhu strojů pro sušení a navrhnout úpravy definovaných ovládacích programů strojů pro chemické a mokré čištění Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout správné postupy žehlení pro vybrané součásti pánského a dámského oblečení Praktické předvedení
d Předvést zajištění a provést kontrolu pravidelné základní údržby chemického čisticího stroje a strojů pro mokré čištění, základní údržby sušičů, žehlicích strojů a pomocných zařízení provozu čistírny pracovníky k této činnosti určeným (modelová situace) Praktické předvedení
e Navrhnout opatření pro zefektivnění technologického toku zakázek v čistírně při dodržení všech platných předpisů a norem Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat zařízení pro výrobu páry, úpravu vody a provedení údržby zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v úseku prádelny a čistírny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést evidenci zakázek v provozu čistírny a sběren Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat údaje do provozní evidence vyčištěných zakázek s ohledem na předpisy o ochraně ovzduší v platném znění Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat údaje do provozní evidence s ohledem na předpisy o nakládání s odpady v platném znění Praktické předvedení a ústní ověření
d Zaznamenat údaje do provozní evidence s ohledem na prováděné opravy a údržbu strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat plán údržby a oprav strojního zařízení provozu čistírny a provést kontrolu plnění plánu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Realizace reklamačního řízení se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout reklamaci od zákazníka a vyplnit reklamační protokol Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozhodnout o oprávněnosti reklamace Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout způsob řešení reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a občanským zákoníkem v platném znění Praktické předvedení a ústní ověření
d Argumentovat zákazníkovi v případě zamítnutí reklamace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout úpravy v systému řízení provozu čistírny a provádění služby čištění s cílem zamezit opakovaným reklamacím Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést prezentaci všech nabízených služeb provozu čistírny Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správné jednání se zákazníkem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést jednání se zástupcem kontrolního orgánu a poskytnout mu součinnost při výkonu kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků prádelny a čistírny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést evidenci výkonových listů pro každého pracovníka provozu čistírny Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat plán směn a dovolených pro provoz čistírny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vedení společnosti mimořádné odměny nebo mimořádné sankce pro vybrané pracovníky provozu čistírny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zapojit se do spolupráce na stanovení výkonových norem pro jednotlivá pracoviště v provozu čistírny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30914&kod_sm1=29).

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu před zkouškou. Autorizovaná osoba dále připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence, kde je u kritérií hodnocení uvedno, že se jedná o modelovou situaci; při ověřování odborných kompetencí "Realizace reklamačního řízení se zákazníkem" a "Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány" se budou všechna kritéria hodnocení ověřovat na modelových situacích.

 

Ověřování odborných kompetencí bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému zhotovení služby praní a čištění prádla a oděvů nebo pronajímání prádla. Konkrétní skladba zakázky vyplyne z aktuálního složení zakázek v provozovně čistírny.

 

Při ústním ověření uchazeč stručně vysvětlí pojem, jeho uplatnění v praxi, popíše řešení situace, uvede příklady použitých materiálů obvyklých textilních výrobků apod. Při písemném a ústním ověření uchazeč zpracuje zadané úkoly odvozené od kritérií hodnocení odborných kompetencí a detaily doplní ústně. V případě požadavku nakreslení schématu tak uchazeč učiní formou náčrtu na předem označený list čtverečkovaného papíru, přičemž není třeba používat pravítko ani jiné pomůcky.

 

Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

 

V případě, že je v hodnoticím standardu uvedeno, že je splnění kritéria zapotřebí předvést na modelové situaci, rozumí se tím obvykle komunikace uchazeče se zkoušejícím, který bude simulovat konkrétní situaci a uchazeč bude konkrétní situaci řešit, jako kdyby se jednalo o situaci reálnou, např. simulovaný rozhovor se zákazníkem, simulované řešení havarijní situace, simulovaný zápis do provozní evidence, simulovaný zápis do účetních dokladů společnosti apod.

 

Při hodnocení odborných kompetencí sleduje zkoušející uchazeče z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren v průběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

 

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, případně odstranění skvrn. Předmětem hodnocení bude i kreativita, manuální zručnost uchazeče a důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace prádelen a čistíren ČR

MAGNIFIC, spol. s r. o.
LEDER TEX, s. r. o.