Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Mistr prádelny
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení evidence a záznamů o přijatých a vydaných zakázkách v provozovně a sběrnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat oběh dokladů vedených o zakázce v rámci provozu prádelny a sběren v souladu s technologicky požadovaným tokem zakázek Písemné a ústní ověření
b Připravit svozový plán mezi provozem prádelny a jednotlivými zákazníky prádelny Praktické předvedení
c Vyplnit příjmový list zakázky manuálně a s použitím elektronického značkovacího zařízení Praktické předvedení
d Přijmout prádlo s využitím logistického systému za použití čárového kódu nebo čipů Praktické předvedení
e Vysvětlit archivaci účetních dokladů pro účetní oddělení Ústní ověření
f Popsat řešení nestandardní situace výpadku elektronického označovacího zařízení pro identifikaci prádla a oděvů Ústní ověření
g Vyřešit nestandardní situaci ztráty zakázky (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Identifikace zjevných i skrytých vad při příjmu zakázky pro praní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat materiálové složení obvyklých textilních výrobků rovného a tvarového prádla (košile, pracovní overal, pracovní kalhoty, ložní prádlo, stolní prádlo) Ústní ověření
b Posoudit vlastnosti a kvalitu přijímaného prádla pro základní skupiny zdravotnického prádla, hotelového prádla, prádla pro potravinářské provozy a podat zprávu o zjištěných skutečnostech vedení prádelny Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit vlastnosti a kvalitu přijímaných oděvů používaných ve zvláštních odvětvích, např. pro záchrannou službu, hasičský záchranný sbor, svářeče, chemický průmysl, policii nebo jiné pracovní oděvy a podat zprávu o zjištěných skutečnostech vedení prádelny Praktické předvedení a ústní ověření
d Použít symboly pro údržbu textilních výrobků a oděvů pro stanovení dalšího postupu praní Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést analýzu nejčastějších případů zjevných vad při příjmu prádla a oděvů do provozu prádelny - předvést pro rovné prádlo, tvarové prádlo a pracovní oděvy Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést analýzu nejčastějších případů skrytých vad při příjmu prádla a oděvů do prádelny - předvést pro rovné prádlo, tvarové prádlo a pracovní oděvy Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyhotovit slovní, obrazovou a fotografickou dokumentaci zjevné vady nebo poškození při příjmu zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést komunikaci se zákazníkem ohledně vhodně zvoleného technologického postupu pro praní, sušení, žehlení, balení a expedici rovného prádla (modelová situace) Praktické předvedení
i Předvést komunikaci se zákazníkem ohledně vhodně zvoleného technologického postupu pro praní, sušení, žehlení, balení a expedici tvarového prádla (modelová situace) Praktické předvedení
j Předvést komunikaci se zákazníkem ohledně vhodně zvoleného technologického postupu pro praní, sušení, žehlení, balení a expedici pracovních oděvů nebo oděvů pro zvláštní použití (modelová situace) Praktické předvedení
k Rozhodnout o odmítnutí zakázky pro nevhodnost služby požadované zákazníkem (modelová situace) Praktické předvedení
l Provést analýzu možných problémů praní vybraného sortimentu zakázek prádelny, rozpoznat souvislosti moderních trendů praní, moderních textilních materiálů a skyrtých vad textilních výrobků, a spolupracovat s dodavateli pracích prostředků pro stanovení nových technologických postupů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Identifikace skvrn a zašpinění, volba technologického postupu detašování skvrn, příprava detašovacích prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat materiálové složení obvyklých textilních výrobků rovného a tvarového prádla (košile, pracovní overal, pracovní kalhoty, ložní prádlo, stolní prádlo) Písemné a ústní ověření
b Provést základní zkoušky na určení přírodních vláken, chemických vláken a vláken ze syntetických polymerů Praktické předvedení
c Provést kontrolní zkoušku stálobarevnosti v otěru za sucha i za mokra a kontrolní zkoušku srážlivosti Praktické předvedení
d Určit původ skvrn a zašpinění prádla a textilních výrobků (nejméně čtyři druhy skvrn) Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout postup pro detašování skvrn před, v průběhu a po ukončeném pracím cyklu Praktické předvedení a ústní ověření
f Určit a použít chemický roztok pro odeprání skvrn způsobené železem Praktické předvedení
g Navrhnout postup pro identifikaci a odstraňování inkrustace prádla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách a předpisech pro praní prádla, oděvů a jiných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy sortimentního složení vrchních oděvů a normy pro označování velikosti oblečení (ČSN EN 13 402 – 1 až 3; 80 7035) Písemné a ústní ověření
b Použít v provozu prádelny oborovou specifikaci OS 80-01-13 Praní – Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb a navrhnout vedení prádelny úpravy technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít v provozu prádelny oborovou specifikaci OS 80-02 Praní - Odborné ošetření prádla z potravinářských provozů a navrhnout vedení prádelny úpravy technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
d Použít v provozu prádelny oborovou specifikaci OS 80-03 Praní - Odborné ošetření hotelového prádla a navrhnout vedení prádelny úpravy technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
e Použít v provozu prádelny oborovou specifikaci OS 80-04 Praní – Hodnocení kvality praní – Vliv praní na textilie a navrhnout vedení prádelny úpravy technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
f Použít v provozu prádelny oborovou specifikaci OS 80-05 Praní – Hygienicko–epidemiologické kontroly v prádelně a navrhnout vedení prádelny úpravy technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést analýzu možných rizik z hlediska platných předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, protipožární ochrany, hygienických předpisů a nakládání s odpady a navrhnout zlepšení vedení prádelny Praktické předvedení a ústní ověření
h Charakterizovat legislativu z hlediska ochrany spotřebitele, občanského zákona, zákona o účetnictví, živnostenského zákona v platných zněních Písemné a ústní ověření
i Charakterizovat normy pro symboly předepisující vhodný způsob praní a ošetřování textilních výrobků (ČSN EN ISO 3758 (80 0005)) Písemné a ústní ověření
j Zpracovat návrh opatření pravidelného sledování všech povinných kontrol z hlediska hygienicko-epidemiologických předpisů pro vedení prádelny, vysvětlit principy (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace technologického procesu praní prádla, oděvů a jiných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést analýzu stupně zašpinění, určit druh skvrn a navrhnout správný technologický postup praní, odvodnění, sušení, žehlení a balení rovného a tvarového prádla Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést analýzu stupně zašpinění, určit druh skvrn a navrhnout správný technologický postup praní, odvodnění, sušení, žehlení a balení pracovních oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat tvrdost vstupní technologické vody kapkovým testerem v německých stupních (°dH), zkontrolovat kyselost, resp. zásaditost, odpadní máchací vody (hodnota pH), zapsat spotřebu vstupní technologické vody, a o všech měřeních provést záznam Praktické předvedení
d Zkontrolovat funkci elektronických dávkovacích zařízení pracích prostředků a prostředků pro úpravu textilií Praktické předvedení
e Zkontrolovat funkci a zajistit běžnou údržbu zařízení pro výrobu nebo dodávku technologické páry, kontrolovat spotřebu výpočtem a měřením Praktické předvedení
f Zkontrolovat spotřebu elektrické energie, plynu a vody, provést záznam a vyhodnotit spotřebu Praktické předvedení
g Navrhnout vedení prádelny změny technologického procesu za účelem úspory pracích prostředků, prostředků pro úpravu textilií, vody, technologické páry, elektrické energie a plynu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
h Použít návod na obsluhu, provést obsluhu a zkontrolovat provádění běžné denní údržby pracích strojů, strojů pro odvodňování a sušení prádla pracovníky údržby prádelny v rozsahu určeném vnitřní směrnicí prádelny pro údržbu, a navrhnout úpravy definovaných ovládacích programů těchto strojů Praktické předvedení a ústní ověření
i Použít návod na obsluhu, provést obsluhu a zkontrolovat provádění běžné denní údržby strojů pro žehlení rovného i tvarového prádla pracovníky údržby prádelny v rozsahu určeném vnitřní směrnicí prádelny pro údržbu a navrhnout úpravy definovaných ovládacích programů těchto strojů Praktické předvedení a ústní ověření
j Zkoordinovat činnosti pracovního kolektivu v rámci technologického toku prádla v prádelně s ohledem na lhůty provedení zakázek, využití technologického zařízení prádelny a úspory vody a energií v procesu praní (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
k Zkoordinovat činnosti pracovníků svozu a rozvozu prádla a koordinovat využití a desinfekci klecových kontejnerů a transportních vozíků (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
l Zpracovat plán údržby a oprav technologického zařízení prádelny, kontrolovat jeho dodržování a provést záznam Praktické předvedení a ústní ověření
m Předvést obsluhu strojního zařízení prádelny (wash-extraktoru nebo odvodňovacího lisu nebo válcového žehlicího stroje nebo kabinetové žehlicí soupravy) při zaškolení nového pracovníka provozu prádelny v obsluze strojního zařízení prádelny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
n Koordinovat skladování a expedici vyžehleného prádla s ohledem na zbytkové teplo prádla po žehlení a nebezpečí vzniku požáru prádla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Realizace reklamačního řízení se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout reklamaci od zákazníka a vyplnit reklamační protokol Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozhodnout o oprávněnosti reklamace Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout způsob řešení reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele, občanským zákoníkem v platném znění a posudků kontrolních orgánů Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit argumentaci pro zákazníka v případě odmítnutí reklamace (heslovitě) Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout úpravy v systému řízení provozu prádelny a provádění služby praní s cílem zamezit opakovaným reklamacím Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést prezentaci zákazníkovi o souhrnu nabízených služeb provozu prádelny v celém rozsahu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správné jednání se zákazníkem, např. pro nového pracovníka provozu prádelny Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést jednání se zástupcem kontrolního orgánu a poskytnout mu součinnost při výkonu kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků prádelny a čistírny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést evidenci výkonových listů pro každého pracovníka provozu prádelny Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat plán směn a dovolených pro provoz prádelny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vedení společnosti mimořádné odměny nebo mimořádné sankce pro vybrané pracovníky provozu prádelny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zareagovat na havárii a odstávku provozu a navrhnout řešení organizace provozu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zapojit se do spolupráce na stanovení výkonových norem pro jednotlivá pracoviště provozu prádelny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30913&kod_sm1=29).

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu před zkouškou. Autorizovaná osoba dále připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence, kde je u kritéria hodnocení uvedeno, že se jedná o modelovou situaci; při ověřování odborných kompetencí "Realizace reklamačního řízení se zákazníkem" a "Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány" se budou všechna kritéria hodnocení ověřovat na modelových situacích.

 

Ověřování odborných kompetencí bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému zhotovení služby praní a čištění prádla a oděvů nebo pronajímání prádla. Konkrétní skladba zakázky vyplyne z aktuální zakázky firmy.

 

Při ústním ověření uchazeč stručně vysvětlí pojem, jeho uplatnění v praxi, popíše řešení situace, uvede příklady použitých materiálů obvyklých textilních výrobků apod. Při písemném a ústním ověření uchazeč zpracuje zadané úkoly odvozené od kritérií hodnocení odborných kompetencí a detaily doplní ústně. V případě požadavku nakreslení schématu tak uchazeč učiní formou náčrtu na předem označený list čtverečkovaného papíru, přičemž není třeba používat pravítko ani jiné pomůcky.

 

Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

 

V případě, že je v hodnoticím standardu uvedeno, že je splnění kritéria zapotřebí předvést na modelové situaci, rozumí se tím obvykle komunikace uchazeče se zkoušejícím, který bude simulovat konkrétní situaci, a uchazeč bude konkrétní situaci řešit, jako kdyby se jednalo o situaci reálnou, např. simulovaný rozhovor se zákazníkem, simulované řešení havarijní situace, simulovaný zápis do provozní evidence, simulovaný zápis do účetních dokladů společnosti apod.

 

Při hodnocení odborných kompetencí sleduje zkoušející uchazeče z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren v půběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

 

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, případně odstranění skvrn. Předmětem hodnocení bude i kreativita, manuální zručnost uchazeče a důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace prádelen a čistíren ČR

MAGNIFIC, spol. s r. o

LEDER TEX, s. r. o.