Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Tiskař textilií
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu tiskařské práce a barev na digitálních tiskacích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít výrobní podklady pro tisk zakázky na digitálním tiskacím stroji Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit potiskovaný materiál, inkousty a pomůcky (šicí stroj pro sešívání dílců, vozík s materiálem, ojka na velkonábal, velkonábal s materiálem, nůžky, nůž, sponkovačka, papírové návinky, odsávací zařízení na inkoust, injekční stříkačky plastové, ubrousky na otírání hlav, nádoby a nálevky na inkoust, lupa) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit postup tiskařské práce na základě znalosti parametrů tisku, jejich významu a dopadu na kvalitu tisku, rozlišení, počet průchodů, frekvenci tiskových hlav, nastavení čištění hlav, rychlost tisku Praktické předvedení a ústní ověření
d Převzít a aplikovat datové soubory do řídicí jednotky digitálního tiskacího stroje s využitím znalostí základních barevných modelů (včetně vlivu na podání barev), běžně užívaných grafických programů, běžně užívaných grafických formátů (včetně znalosti dopadů jejich užití na výstup digitálního tisku, optimální rozlišení s ohledem na povahu desenu a potiskovaného materiálu, principů rastrové a vektorové grafiky) a vhodnosti jejich použití s ohledem na povahu desénu Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést barevnou kalibraci digitálního tiskacího stroje, popsat základní části a funkce inkoustového systému stroje, popsat základní rozdělení a parametry tiskacích hlav z hlediska principu (např. piezzo, thermo, wax), vysvětlit význam kalibrace tiskacích hlav, popsat principy stanovení densitické křivky, provést linearizaci a kontrolu barevnosti základních barev Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky pro obsluhu strojů a práci na provozu Praktické předvedení
g Prokázat znalosti o textilních materiálech (druhy, vlastnosti) a textiliích (druhy, konstrukce, parametry, vady) Písemné ověření
h Prokázat znalosti o účelu a principu předúpravy (odstranění nečistot a prostředků nanesených na textilní substrát za účelem jeho lepšího zpracování a dodání vlastností umožňujících digitální tisk) Písemné ověření
i Prokázat znalosti o účelu a principu digitálního tisku, rozdílu proti klasickým tiskovým technologiím, základních druzích inkoustů pro digitální tisk textilií a jejich použití s ohledem na druh potiskovaného materiálu Písemné ověření
j Prokázat znalosti o strojích a základních technologických operacích následujících po digitálním tisku pro jednotlivé textilní materiály Písemné ověření
k Prokázat znalosti o zásadách péče o přidělený stroj Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů pro digitální tisk plošných textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním příkazem, zadat parametry podle výrobního příkazu do řídicí jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit stroj k tisku a seřídit tiskové i netiskové funkční celky digitálního tiskacího stroje, popsat základní funkční části digitálního tiskového stroje z pohledu mechanického, popsat základní části a funkce inkoustového systému stroje, popsat vedení potiskovaného materiálu jednotlivými funkčními celky stroje a předvést jejich nastavení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zavést textilii do stroje a provést příslušné pracovní a technologické úkony (jako například navést textilii strojem, projet běhoun, zahřát a zchladit stroj nebo jeho část, předvést a vysvětlit úkony spojené s obsluhou strojních zařízení a jejich částí, jako jsou různé spínače, ventily, ovládací panely atd. Praktické předvedení a ústní ověření
d Kontrolovat průběžně chod strojního zařízení, zadané parametry, požadovaný výpad zboží a množství barev v zásobnících, doplňovat barvy v zásobnících Praktické předvedení a ústní ověření
e Kontrolovat kvalitu tisku během tiskového procesu, korigovat chod strojního zařízení v souladu s technologickým postupem za účelem dosáhnout požadované úrovně kvality tisku Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyměnit zboží na předloze (manipulovat se zbožím za pomoci ojky, tj. manipulovat s podvozky s nábaly a paletami, sešít konce předchozího se začátkem následujícího pásu textilie pro navedení do stroje) Praktické předvedení
g Vyměnit zboží na výpadu (oddělit zboží po navedení strojem, manipulovat se zbožím za pomoci ojky, tj. manipulovat s podvozky s nábaly a paletami) Praktické předvedení
h Provést mezioperační kontrolu kvality průběhu tisku podle předpisu, výsledky zaevidovat, rozpoznat a popsat základní chyby tisku, stanovit jejich pravděpodobnou příčinu a navrhnout postup k jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
i Zaznamenat produkci za směnu Praktické předvedení
j Vyčistit a vymýt tiskací hlavy a tiskací deku Praktické předvedení a ústní ověření
k Provést čištění a běžnou údržbu digitálního tiskacího stroje Praktické předvedení
l Použít měřicí přístroje (metry, váhy atd.), vysvětlit pravidla pro metrologii Praktické předvedení a ústní ověření
m Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky pro obsluhu strojů a práci na provozu (ochrana zraku, ochrana proti nadýchání škodlivých výparů, ochrana proti potřísnění chemikáliemi) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů pro fixaci tisku po digitálním tisku plošných textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předehřát a zahřát stroj pro fixaci po digitálním tisku plošných textilií Praktické předvedení a ústní ověření
b Zavést textilii do stroje a provést příslušné pracovní a technologické úkony (jako například navést textilii strojem, projet běhoun), předvést a vysvětlit úkony spojené s obsluhou strojních zařízení a jejich částí, jako jsou různé spínače, ventily, ovládací panely atd. Praktické předvedení a ústní ověření
c Kontrolovat průběžně chod strojního zařízení, zadané parametry a požadovaný výpad zboží, korigovat chod strojního zařízení v souladu s technologickým postupem za účelem dosáhnout požadované úrovně propaření Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyměnit zboží na předloze (manipulovat se zbožím za pomoci ojky, tj. manipulovat s podvozky s nábaly a paletami, spojit konce běhounu se začátkem pásu textilie pro navedení do stroje) Praktické předvedení
e Vyměnit zboží na výpadu (oddělit zboží po navedení strojem, manipulovat se zbožím za pomoci ojky, tj. manipulovat s podvozky s nábaly a paletami) Praktické předvedení
f Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky pro obsluhu strojů a práci na provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Uchazeči bude zadáno potisknout textilii na digitálním tiskacím stroji.

 

Zkouška bude probíhat za běžného provozu, při kterém s ohledem na charakter výroby jde o velké finanční hodnoty zpracovávaných materiálů, strojů a o kvalitu vyrobeného produktu. Aby se zamezilo finančním ztrátám, je žádoucí, aby uchazeč u každé prověřované odborné způsobilosti vykonával prakticky ty operace nebo pracovní úkony, viz kritéria hodnocení, které nezpůsobí finanční ztráty, tj. některé postupy simuluje, nebo některé pracovní úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu, nebo vykonává některé pracovní úkony operací pod dohledem řádné obsluhy, nebo vykonává pracovní úkony operací určené zkoušejícím a ostatní operace popíše nebo vysvětlí zkoušejícímu, nebo úkony operací vykonává paralelně nebo ve spolupráci s řádnou obsluhou strojů a zařízení.

 

Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborným kompetencím, zkoušející bude sledovat plnění úkolu. Vzhledem k charakteru výroby je při ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu před zkouškou.

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VEBA, textilní závody, a. s., Broumov

MARTILA, s. r. o., Liberec

INTERES21, spol. s r. o., Broumov

SPŠT Liberec

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu