Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technolog důlního díla
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce a provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků potřebných při práci v podzemí Písemné a ústní ověření
b Stanovení základních bezpečnostních opatření pro oblast větrání, degazace, důlních otřesů, průtrží, záparů, průvalů, závalů, požárů a protiprašnou prevenci Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost základních předpisů státní báňské správy, včetně předpisů souvisejících s BOZP v podzemí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování technologického vybavení a jeho nasazení na pracovištích hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst provozní, technické a výkresové dokumentace důlních děl a důlně-měřičské dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat ze zadané dokumentace relevantní údaje potřebné k návrhu technologického vybavení pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
c Na základě vypracované technologické dokumentace zvolit vhodné technologické vybavení pracoviště, včetně odůvodnění Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a odůvodnit nasazení uvedeného technologického vybavení pracoviště pro
maximální využití ložiska a maximální zajištění BOZP
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování technologických projektů I. a II. stupně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat na počítači technologický projekt I. stupně části plánu otvírky, přípravy a dobývání (uhlí, rudy), včetně příslušných důlně-technických ukazatelů Praktické předvedení
b Vypracovat na počítači technologickou část v prováděcím projektu (tzv. projektu II. stupně) Praktické předvedení
c Vypracovat technologickou část v zadaném technologickém postupu pro přípravy nebo dobývání s využitím vypočtených hodnot a získaných údajů Praktické předvedení
d Zhodnotit již vypracované technologické části předložených technologických postupů příprav a dobývání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu vybraného důlního pracoviště z hlediska dodržování (pracovní) a technologické kázně, pracovních postupů, bezpečnostních a hygienických předpisů, včetně indikace důlních větrů na pracovištích Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rozbor výsledků provedené kontroly dle bodu a) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout na základě rozboru výsledků provedené kontroly opatření, směřující ke zlepšení pracovní a technologické kázně a dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava důlně-technických podkladů pro jiné projektové organizace a odborné útvary organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, které odborné úseky zajišťují potřebné údaje pro zpracování technologické dokumentace pro otvírky, přípravy, dobývání a likvidace Ústní ověření
b Popsat postup při výběru optimální varianty navrženého plánu otvírky, přípravy, dobývání a likvidace na příkladu dle zadání Ústní ověření
c Připravit důlně-technické podklady pro externí projektové organizace dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické a provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Doplnit a upravit předloženou technologickou dokumentaci Praktické předvedení
b Popsat a předvést používání technologické, technické a výkresové dokumentace dané organizace (provozu) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vykonávání kontrolních činností v hlubinných dolech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost čtení technologické dokumentace při kontrolní činnosti a aplikovat ji v provozu Praktické předvedení
b Provést kontrolu na důlních a podzemních pracovištích dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102449&kod_sm1=27).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.

Diamo, s. p.

ČBÚ Praha